Unicode 5.2
Character Definition ( same as U+7752 ) to blink , twinkle
Pinyin SHAN3 Jyutping sim2
KangXi 0809.020 KangXi position 0809.020

Unicode 12.1
Character Definition ( same as U+7752 ) to blink , twinkle
Pinyin shǎn Jyutping sim2
KangXi 0809.020 KangXi position 0809.020

Unicode 5.2
Character Definition fine rain , drizzle
Pinyin MU4 Jyutping muk6 On BOKU MOKU Viet đong móc

Unicode 12.1
Character Definition fine rain , drizzle
Pinyin Jyutping muk6 On BOKU MOKU Viet đong móc

Records 1 - 4 of 4 retrieved in 40 ms