Unicode 5.2
Character
Pinyin DING2 On RYOU Kun AZANA
IRG South Korea 2-2C56

Unicode 5.2
Character Definition river in Shandong ; space inside
Pinyin BENG1 Jyutping bang1 On HOU HYOU Kun MATSURI Hangul Korean PHAYNG
CNS 11643-1986 2-2C56 CNS 11643-1992 2-2C56 IRG Taiwan 2-2C56

Unicode 12.1
Character Definition river in Shandong ; space inside
Pinyin bēng Jyutping bang1 On HOU HYOU Kun MATSURI Hangul : 1N Korean PHAYNG
CNS 11643-1986 2-2C56 CNS 11643-1992 2-2C56

Records 1 - 3 of 3 retrieved in 78 ms