Unicode 5.2
Character Definition river in Shandong ; space inside
Pinyin BENG1 Jyutping bang1 On HOU HYOU Kun MATSURI Hangul Korean PHAYNG
Hanyu Da Zidian position 42389.030
IRG Hanyu Da Zidian 42389.030

Unicode 12.1
Character Definition river in Shandong ; space inside
Pinyin bēng Jyutping bang1 On HOU HYOU Kun MATSURI Hangul : 1N Korean PHAYNG
Hanyu Da Zidian position 42389.030
IRG Hanyu Da Zidian 42389.030

Records 1 - 2 of 2 retrieved in 16 ms