Unicode 5.2
Character Definition groan , moan ; recite with intonation
Pinyin SHEN1 Jyutping san1 On SHIN Kun UTAU UMEKU Hangul Korean SIN Tang shin
Fenn's Chinese-English Pocket Dictionary, 1942 444.01

Unicode 5.2
Character
Pinyin CAN2
Song Ben Guang Yun 444.01

Unicode 5.2
Character Definition ( same as U+7752 ) to blink , twinkle
Pinyin SHAN3 Jyutping sim2
Cheng, Bauer: The Representation of Cantonese with 444.01

Unicode 12.1
Character Definition groan , moan ; recite with intonation
Pinyin shēn Jyutping san1 On SHIN Kun UTAU UMEKU Hangul : 0N Korean SIN Tang shin
Fenn's Chinese-English Pocket Dictionary, 1942 444.01

Unicode 12.1
Character
Pinyin qiàn
Song Ben Guang Yun 444.01

Unicode 12.1
Character Definition ( same as U+7752 ) to blink , twinkle
Pinyin shǎn Jyutping sim2
Cheng, Bauer: The Representation of Cantonese with 444.01

Records 1 - 6 of 6 retrieved in 47 ms