Unicode 5.2
Character Definition compare ; comparatively , more
Pinyin JIAO4 JUE2 XIAO4 Jyutping gaau3 On KAKU KOU Kun KURABERU Hangul Korean KYO KAK Tang gàu
Simplified U+8F83

𢁍
Unicode 5.2
Character 𢁍
Viet va
KangXi Radical-Stroke Count 49.13 Unicode Radical-Stroke Count 49.13

𢁏
Unicode 5.2
Character 𢁏
KangXi Radical-Stroke Count 49.13 Unicode Radical-Stroke Count 49.13

𪩰
Unicode 5.2
Character 𪩰
Unicode Radical-Stroke Count 49.13

𪩱
Unicode 5.2
Character 𪩱
Unicode Radical-Stroke Count 49.13

Unicode 12.1
Character Definition compare ; comparatively , more
Pinyin jiào Jyutping gaau3 On KAKU KOU Kun KURABERU Hangul : 0E Korean KYO KAK Tang gàu
Simplified U+8F83

𢁍
Unicode 12.1
Character 𢁍
Viet va
KangXi Radical-Stroke Count 49.13 Unicode Radical-Stroke Count 49.13

𢁏
Unicode 12.1
Character 𢁏
Pinyin bāng
KangXi Radical-Stroke Count 49.13 Unicode Radical-Stroke Count 49.13

𫶺
Unicode 12.1
Character 𫶺
Unicode Radical-Stroke Count 49.13

𪩱
Unicode 12.1
Character 𪩱
Unicode Radical-Stroke Count 49.13

𪩰
Unicode 12.1
Character 𪩰
Unicode Radical-Stroke Count 49.13

Records 1 - 11 of 11 retrieved in 120 ms