Unicode 5.2
Character Definition obtain , get , gain , acquire
Pinyin DE2 DE5 DEI3 Jyutping dak1 On TOKU Kun ERU URU Hangul Korean TUK Tang *dək Viet đắc
Fenn: The Five Thousand Dictionary, 1979 794A

Unicode 5.2
Character Definition river in Shandong ; space inside
Pinyin BENG1 Jyutping bang1 On HOU HYOU Kun MATSURI Hangul Korean PHAYNG
Unicode Code Point 794A

Unicode 12.1
Character Definition obtain , get , gain , acquire
Pinyin Jyutping dak1 On TOKU Kun ERU URU Hangul : 0E Korean TUK Tang *dək Viet đắc
Fenn: The Five Thousand Dictionary, 1979 794A

Unicode 12.1
Character Definition river in Shandong ; space inside
Pinyin bēng Jyutping bang1 On HOU HYOU Kun MATSURI Hangul : 1N Korean PHAYNG
Unicode Code Point 794A

Records 1 - 4 of 4 retrieved in 63 ms