Unicode 5.2
Character Definition river in Shandong ; space inside
Pinyin BENG1 Jyutping bang1 On HOU HYOU Kun MATSURI Hangul Korean PHAYNG
Cihai, Zhonghua Bookstore, 1983 977.301

Unicode 12.1
Character Definition river in Shandong ; space inside
Pinyin bēng Jyutping bang1 On HOU HYOU Kun MATSURI Hangul : 1N Korean PHAYNG
Cihai, Zhonghua Bookstore, 1983 977.301

Records 1 - 2 of 2 retrieved in 44 ms