Entry
Source
Unicode 5.2
Characters

Definition
Character
Xiandai Hanyu Cidian
KangXi Radical-Stroke Count
Total Strokes
12
Unicode Code Point
Unicode Radical-Stroke Count
Cihai, Zhonghua Bookstore, 1983
Cangjie Input Code

Reference
Hanyu Da Zidian Pinyin
Dae Jaweon, 1988
Hanyu Da Zidian position
Morohashi index
IRG Dae Jaweon
IRG Dai Kanwa Ziten (Morohashi)
IRG Hanyu Da Zidian
KangXi
KangXi position
Song Ben Guang Yun

Radical/Stroke
IRG North Korea
IRG PRC and Singapore
IRG Taiwan

Encodings
CCCII
CNS 11643-1986
CNS 11643-1992
EACC
KPS 10721-2000

Dictionaries
Pinyin

27 record(s) retrieved in 7 ms