Characters


精神病醫生
HanDeDict 100318
Traditional 精神病醫生 Simplified 精神病医生
Pinyin jing1 shen2 bing4 yi1 sheng1
Deutsch Irrenarzt (u.E.) (S)

精神病醫師
HanDeDict 100318
Traditional 精神病醫師 Simplified 精神病医师
Pinyin jing1 shen2 bing4 yi1 shi1
Deutsch Psychiater (u.E.) (S)

精神病醫院
CEDict 100318
Traditional 精神病醫院 Simplified 精神病医院
Pinyin jing1 shen2 bing4 yi1 yuan4
English psychiatric hospital

精神病醫院
HanDeDict 100318
Traditional 精神病醫院 Simplified 精神病医院
Pinyin jing1 shen2 bing4 yi1 yuan4
Deutsch Psychiatrische Klinik (u.E.) (S)

Records 1 - 5 of 5 retrieved in 57 ms