Traditional Simplified
r5 Pinyin
non-syllabic diminutive suffix English retroflex final English

Character son, child; KangXi radical 10 Definition
ER2 ER5 Pinyin jan4 Jyutping JIN NIN KAI On HITO NINNYOU Kun IN KWEY Korean
U+5152 Traditional

Character son, child, oneself; final part Definition
ER2 ER5 Pinyin ji4 ngai4 Jyutping JI NI GEI On KO Kun Hangul A Korean *njiɛ njiɛ Tang
U+513F Simplified


Records 1 - 3 of 3 retrieved in 40 ms