Unicode 5.2
Character Definition meritorious deed ; merits ; rank
Pinyin XUN1 Jyutping fan1 On KUN Kun ISAO Hangul Korean HWUN Tang *xiuən
Variant U+52DB

Unicode 5.2
Character Definition smoke , fog , vapor ; smoke , cure
Pinyin XUN1 XUN4 Jyutping fan1 On KUN Kun FUSUBERU KUSUBERU Hangul Korean HWUN Tang *xiuən
Variant U+71FB

Unicode 5.2
Character Definition a medicinal herb ; to cauterize
Pinyin XUN1 Jyutping fan1 On KUN Kun KAORU KAORIGUSA KAORI Hangul Korean HWUN Tang *xiuən
Variant U+85AB

Unicode 12.1
Character Definition meritorious deed ; merits ; rank
Pinyin xūn Jyutping fan1 On KUN Kun ISAO Hangul : 0N Korean HWUN Tang *xiuən
Variant U+52DB

Unicode 12.1
Character Definition smoke , fog , vapor ; smoke , cure
Pinyin xūn Jyutping fan1 On KUN Kun FUSUBERU KUSUBERU Hangul : 0N Korean HWUN Tang *xiuən
Variant U+71FB

Unicode 12.1
Character Definition a medicinal herb ; to cauterize
Pinyin xūn Jyutping fan1 On KUN Kun KAORU KAORIGUSA KAORI Hangul : 0N Korean HWUN Tang *xiuən
Variant U+85AB

Records 1 - 6 of 6 retrieved in 141 ms