Unicode 5.2
Character Definition meritorious deed ; merits ; rank
Pinyin XUN1 Jyutping fan1 On KUN Kun ISAO Hangul Korean HWUN Viet huân
Simplified U+52CB Variant U+52F2

Unicode 5.2
Character Definition meritorious deed ; merits ; rank
Pinyin XUN1 On KUN Kun ISAO Korean HWUN
Variant U+52DB

Unicode 5.2
Character Definition meritorious deed ; merits ; rank
Pinyin XUN1 Jyutping fan1 On KUN Kun ISAO Hangul Korean HWUN Tang *xiuən
Variant U+52DB

Unicode 5.2
Character Definition instrument
Pinyin XUN1 XUAN1 Jyutping hyun1 On KEN TAWAN Kun TSUCHIBUE Hangul Korean HWUN Tang xiuæn Viet ven
Simplified U+57D9

Unicode 5.2
Character Definition instrument
Pinyin XUN1 XUAN1 Jyutping hyun1 On KEN KUWAN KUN Kun HACHI WAN Hangul Korean HWUN

Unicode 5.2
Character Definition halo in sky ; fog ; dizzy , faint
Pinyin YUN1 YUN4 Jyutping wan4 wan6 On UN Kun KASA BOKASHI MEMAI Hangul Korean HWUN WUN Tang ngiuən Viet vừng
Simplified U+6655

Unicode 5.2
Character Definition twilight ; sunset
Pinyin XUN1 Jyutping fan1 On KUN Kun TASOGARE Hangul Korean HWUN

Unicode 5.2
Character Definition rising flames or fumes ; aroma
Pinyin XUN1 HUN1 Jyutping fan1 On KUN Kun IBUSU Hangul Korean HWUN

Unicode 5.2
Character Definition smoke , fog , vapor ; smoke , cure
Pinyin XUN1 XUN4 Jyutping fan1 On KUN Kun FUSUBERU KUSUBERU Hangul Korean HWUN Tang *xiuən
Variant U+71FB

Unicode 5.2
Character Definition smoke , fog , vapor ; smoke , cure
Pinyin XUN1 Jyutping fan1 On KUN Kun FUSUBERU KUSUBERU Hangul Korean HWUN Viet hun
Variant U+718F

Unicode 5.2
Character
Pinyin XUN4 XUN1 Hangul Korean HWUN
Variant U+24455

Unicode 5.2
Character Definition a tribe of Scythians which invaded China during the Hsia dynasty
Pinyin XUN1 Jyutping fan1 On KUN Hangul Korean HWUN

Unicode 5.2
Character Definition light red , pink
Pinyin XUN1 Jyutping fan1 On KUN Kun USUIAKAIRO Hangul Korean HWUN
Simplified U+2B138

Unicode 5.2
Character Definition meat diet ; strong smelling
Pinyin HUN1 XUN1 Jyutping fan1 On GUN KUN Kun NAMAGUSA Hangul Korean HWUN
Simplified U+8364

Unicode 5.2
Character Definition a medicinal herb ; to cauterize
Pinyin XUN1 On KUN Kun KAORU KAORIGUSA KAORI Korean HWUN
Variant U+85B0

Unicode 5.2
Character Definition a medicinal herb ; to cauterize
Pinyin XUN1 Jyutping fan1 On KUN Kun KAORU KAORIGUSA KAORI Hangul Korean HWUN Tang *xiuən
Variant U+85AB

Unicode 5.2
Character Definition teach , instruct ; exegesis
Pinyin XUN4 Jyutping fan3 On KUN KIN Kun OSHIERU OSHIE YOMU Hangul Korean HWUN Tang xiuə̀n Viet huấn
Simplified U+8BAD

Unicode 5.2
Character
Pinyin XUN4 Hangul Korean HWUN

Unicode 12.1
Character Definition meritorious deed ; merits ; rank
Pinyin xūn Jyutping fan1 On KUN Kun ISAO Hangul : 0N Korean HWUN Viet huân
Simplified U+52CB Variant U+52F2

Unicode 12.1
Character Definition meritorious deed ; merits ; rank
Pinyin xūn On KUN Kun ISAO Hangul :N Korean HWUN
Variant U+52DB

Unicode 12.1
Character Definition meritorious deed ; merits ; rank
Pinyin xūn Jyutping fan1 On KUN Kun ISAO Hangul : 0N Korean HWUN Tang *xiuən
Variant U+52DB

Unicode 12.1
Character Definition instrument
Pinyin xūn Jyutping hyun1 On KEN TAWAN Kun TSUCHIBUE Hangul : 0N Korean HWUN Tang xiuæn Viet ven
Simplified U+57D9

Unicode 12.1
Character Definition instrument
Pinyin xūn Jyutping hyun1 On KEN KUWAN KUN Kun HACHI WAN Hangul : 0N Korean HWUN

Unicode 12.1
Character Definition halo in sky ; fog ; dizzy , faint
Pinyin yūn Jyutping wan4 wan6 On UN Kun KASA BOKASHI MEMAI Hangul : 0N : 0N Korean HWUN WUN Tang ngiuən Viet vừng
Simplified U+6655

Unicode 12.1
Character Definition twilight ; sunset
Pinyin xūn Jyutping fan1 On KUN Kun TASOGARE Hangul : 1N Korean HWUN

Unicode 12.1
Character Definition rising flames or fumes ; aroma
Pinyin xūn Jyutping fan1 On KUN Kun IBUSU Hangul : 0N Korean HWUN

Unicode 12.1
Character Definition smoke , fog , vapor ; smoke , cure
Pinyin xūn Jyutping fan1 On KUN Kun FUSUBERU KUSUBERU Hangul : 0N Korean HWUN Tang *xiuən
Variant U+71FB

Unicode 12.1
Character Definition smoke , fog , vapor ; smoke , cure
Pinyin xūn Jyutping fan1 On KUN Kun FUSUBERU KUSUBERU Hangul : 0N Korean HWUN Viet hun
Variant U+718F

Unicode 12.1
Character
Pinyin xūn Hangul :1 Korean HWUN
Variant U+24455

Unicode 12.1
Character Definition a tribe of Scythians which invaded China during the Hsia dynasty
Pinyin xūn Jyutping fan1 On KUN Hangul : 1N Korean HWUN

Unicode 12.1
Character Definition light red , pink
Pinyin xūn Jyutping fan1 On KUN Kun USUIAKAIRO Hangul : 1N Korean HWUN
Simplified U+2B138

Unicode 12.1
Character Definition meat diet ; strong smelling
Pinyin hūn Jyutping fan1 On GUN KUN Kun NAMAGUSA Hangul : 1N Korean HWUN
Simplified U+8364

Unicode 12.1
Character Definition a medicinal herb ; to cauterize
Pinyin xūn On KUN Kun KAORU KAORIGUSA KAORI Hangul :N Korean HWUN
Variant U+85B0

Unicode 12.1
Character Definition a medicinal herb ; to cauterize
Pinyin xūn Jyutping fan1 On KUN Kun KAORU KAORIGUSA KAORI Hangul : 0N Korean HWUN Tang *xiuən
Variant U+85AB

Unicode 12.1
Character Definition teach , instruct ; exegesis
Pinyin xùn Jyutping fan3 On KUN KIN Kun OSHIERU OSHIE YOMU Hangul : 0E Korean HWUN Tang xiuə̀n Viet huấn
Simplified U+8BAD

Unicode 12.1
Character
Pinyin xùn Jyutping fan3 Hangul : 1N Korean HWUN

Unicode 5.2
Character Definition death of prince ; swarming
Pinyin HONG1 Jyutping gwang1 On KOU Kun MIMAKARU Hangul Korean HWUNG HOYNG

Unicode 12.1
Character Definition death of prince ; swarming
Pinyin hōng Jyutping gwang1 On KOU Kun MIMAKARU Hangul : 0N Korean HWUNG HOYNG

Records 1 - 38 of 38 retrieved in 228 ms