Unicode 5.2
Character Definition forgive , pardon , indulge
Pinyin YOU4 Jyutping jau6 On YUU Kun YURUSU NADAMERU Hangul Korean YU
Four-Corner Code 3022.7

Unicode 5.2
Character Definition night , evening , dark
Pinyin XIAO1 Jyutping siu1 On SHOU Kun YOI Hangul Korean SO Tang *siɛu
Four-Corner Code 3022.7

Unicode 5.2
Character Definition drowsy
Pinyin BING4 Jyutping bing2 bing3 On HEI KEI Kun OBIERU OSOWARERU NEIRU
Four-Corner Code 3022.7

Unicode 5.2
Character Definition widowed ; alone , friendless
Pinyin GUA3 Jyutping gwaa2 On KA Kun YAMOME SUKUNAI Hangul Korean KWA Tang guǎ Viet quả
Four-Corner Code 3022.7

Unicode 5.2
Character Definition surname
Pinyin WEI3 Jyutping wai2 On I GI
Four-Corner Code 3022.7

Unicode 5.2
Character
Pinyin JUN4 Jyutping zeon3 On SHUN Kun ATSUMERU ATSUMARU SUGURERU Hangul Korean CWUN
Four-Corner Code 3022.7

Unicode 5.2
Character Definition flag-sign of a tavern
Pinyin LIAN2 Jyutping lim4 On REN SHIN JIN YOU Kun SAKEBATA Korean LYEM
Traditional U+7C3E
Four-Corner Code 3022.7

Unicode 5.2
Character Definition house , building ; room
Pinyin FANG2 PANG2 Jyutping fong2 fong4 On BOU HOU Kun FUSA HEYA Hangul Korean PANG Tang *bhiɑng Viet phòng
Four-Corner Code 3022.7

Unicode 5.2
Character Definition flat ; tablet , signboard
Pinyin BIAN3 PIAN1 BIAN4 Jyutping bin2 pin1 On HEN HAN Kun HIRATAI Hangul Korean PHYEN PYEN Tang *piɛn Viet biển
Variant U+78A5
Four-Corner Code 3022.7

Unicode 5.2
Character Definition fan ; door panel
Pinyin SHAN4 SHAN1 Jyutping sin3 On SEN Kun OUGI Hangul Korean SEN Tang *shiɛ̀n Viet phiến
Variant U+717D
Four-Corner Code 3022.7

Unicode 5.2
Character Definition peaceful
Pinyin NING2 NING4 Jyutping ning4 ning6 On NEI NYOU Kun NEGAI Korean NYENG
Four-Corner Code 3022.7

Unicode 5.2
Character Definition river in Shandong ; space inside
Pinyin BENG1 Jyutping bang1 On HOU HYOU Kun MATSURI Hangul Korean PHAYNG
Four-Corner Code 3022.7

Unicode 5.2
Character Definition imperial ancestor worship
Pinyin DI4 Jyutping dai3 On TEI DAI Kun MATSURI
Four-Corner Code 3022.7

Unicode 5.2
Character Definition ( Cant .) to hide things , to conceal
Pinyin BING3 Jyutping beng3
Four-Corner Code 3022.7

Unicode 5.2
Character Definition pit , vault ; store in pit
Pinyin JIAO4 Jyutping gaau3
Four-Corner Code 3022.7

Unicode 5.2
Character Definition nest ; cave , den ; hiding place
Pinyin WO1 Jyutping wo1 On KA WA Kun MURO Hangul Korean WA
Simplified U+7A9D
Four-Corner Code 3022.7

Unicode 5.2
Character Definition poor , destitute , impoverished
Pinyin QIONG2 Jyutping kung4 On KYUU Kun KIWAMERU KIWAMARU Hangul Korean KWUNG Tang *ghiung Viet cùng
Simplified U+7A77
Four-Corner Code 3022.7

Unicode 5.2
Character Definition shoulders ; to shoulder ; bear
Pinyin JIAN1 XIAN2 Jyutping gin1 On KEN Kun KATA Hangul Korean KYEN Tang gen
Four-Corner Code 3022.7

Unicode 5.2
Character Definition children's garments . a mat for wrapping garments
Pinyin JIE4 Jyutping zik6
Four-Corner Code 3022.7

Unicode 5.2
Character Definition bridal veil
Pinyin LI2 Jyutping lei4 On RI Kun OBI KINCHIYAKU
Four-Corner Code 3022.7

Unicode 12.1
Character Definition forgive , pardon , indulge
Pinyin yòu Jyutping jau6 On YUU Kun YURUSU NADAMERU Hangul : 0N Korean YU
Four-Corner Code 3022.7

Unicode 12.1
Character Definition night , evening , dark
Pinyin xiāo Jyutping siu1 On SHOU Kun YOI Hangul : 0N Korean SO Tang *siɛu
Four-Corner Code 3022.7

Unicode 12.1
Character Definition drowsy
Pinyin bìng Jyutping bing2 bing3 On HEI KEI Kun OBIERU OSOWARERU NEIRU
Four-Corner Code 3022.7

Unicode 12.1
Character Definition widowed ; alone , friendless
Pinyin guǎ Jyutping gwaa2 On KA Kun YAMOME SUKUNAI Hangul : 0E Korean KWA Tang guǎ Viet quả
Four-Corner Code 3022.7

Unicode 12.1
Character Definition surname
Pinyin wěi Jyutping wai2 On I GI
Four-Corner Code 3022.7

Unicode 12.1
Character
Pinyin jùn Jyutping zeon3 On SHUN Kun ATSUMERU ATSUMARU SUGURERU Hangul : 0N Korean CWUN
Four-Corner Code 3022.7

Unicode 12.1
Character Definition flag-sign of a tavern
Pinyin lián Jyutping lim4 On REN SHIN JIN YOU Kun SAKEBATA Korean LYEM
Traditional U+7C3E
Four-Corner Code 3022.7

Unicode 12.1
Character Definition house , building ; room
Pinyin fáng Jyutping fong2 fong4 On BOU HOU Kun FUSA HEYA Hangul : 0E Korean PANG Tang *bhiɑng Viet phòng
Four-Corner Code 3022.7

Unicode 12.1
Character Definition flat ; tablet , signboard
Pinyin biǎn Jyutping bin2 pin1 On HEN HAN Kun HIRATAI Hangul : 0N Korean PHYEN PYEN Tang *piɛn Viet biển
Variant U+78A5
Four-Corner Code 3022.7

Unicode 12.1
Character Definition fan ; door panel
Pinyin shàn Jyutping sin3 On SEN Kun OUGI Hangul : 0N Korean SEN Tang *shiɛ̀n Viet phiến
Variant U+717D
Four-Corner Code 3022.7

Unicode 12.1
Character Definition peaceful
Pinyin níng Jyutping ning4 ning6 On NEI NYOU Kun NEGAI Korean NYENG
Four-Corner Code 3022.7

Unicode 12.1
Character Definition river in Shandong ; space inside
Pinyin bēng Jyutping bang1 On HOU HYOU Kun MATSURI Hangul : 1N Korean PHAYNG
Four-Corner Code 3022.7

Unicode 12.1
Character Definition imperial ancestor worship
Pinyin Jyutping dai3 On TEI DAI Kun MATSURI
Four-Corner Code 3022.7

Unicode 12.1
Character Definition ( Cant .) to hide things , to conceal
Pinyin bǐng Jyutping beng3
Four-Corner Code 3022.7

Unicode 12.1
Character Definition pit , vault ; store in pit
Pinyin jiào Jyutping gaau3
Four-Corner Code 3022.7

Unicode 12.1
Character Definition nest ; cave , den ; hiding place
Pinyin Jyutping wo1 On KA WA Kun MURO Hangul : 0N Korean WA
Simplified U+7A9D
Four-Corner Code 3022.7

Unicode 12.1
Character Definition poor , destitute , impoverished
Pinyin qióng Jyutping kung4 On KYUU Kun KIWAMERU KIWAMARU Hangul : 0E Korean KWUNG Tang *ghiung Viet cùng
Simplified U+7A77
Four-Corner Code 3022.7

Unicode 12.1
Character Definition shoulders ; to shoulder ; bear
Pinyin jiān Jyutping gin1 On KEN Kun KATA Hangul : 0E Korean KYEN Tang gen
Four-Corner Code 3022.7

Unicode 12.1
Character Definition children's garments . a mat for wrapping garments
Pinyin jiè Jyutping zik6 Hangul :N :N
Four-Corner Code 3022.7

Unicode 12.1
Character Definition bridal veil
Pinyin Jyutping lei4 On RI Kun OBI KINCHIYAKU
Four-Corner Code 3022.7

Records 1 - 40 of 40 retrieved in 850 ms