Unicode 5.2
Character Definition father , grandfather
Pinyin YE2 Jyutping je4 On YA Kun CHICHI JIJI OYAJI Hangul Korean YA Tang ia
Simplified U+7237
Four-Corner Code 8012.7

Unicode 5.2
Character Definition old man ; father , father-in-law
Pinyin WENG1 WENG3 Jyutping jung1 On OU Kun OKINA Hangul Korean ONG Tang qung Viet ông
Four-Corner Code 8012.7

Unicode 5.2
Character Definition agree
Pinyin XI4 Jyutping jap1 On KYUU Kun AU Hangul Korean HUP Viet hấp
Four-Corner Code 8012.7

Unicode 5.2
Character Definition scissors ; cut , clip ; annhilate
Pinyin JIAN3 Jyutping zin2 On SEN Kun KIRU Hangul Korean CEN Tang *tziɛ̌n
Four-Corner Code 8012.7

Unicode 5.2
Character Definition francium
Pinyin FANG1 Jyutping fong1 On HOU BOU Kun SAKATSUBO
Simplified U+94AB
Four-Corner Code 8012.7

Unicode 5.2
Character Definition cerium
Pinyin SHI4 Jyutping si5 On SHI JI Kun KEN SERYUUMU
Simplified U+94C8
Four-Corner Code 8012.7

Unicode 5.2
Character
Pinyin YU4 Jyutping juk6 On IKU Kun NABE
Four-Corner Code 8012.7

Unicode 5.2
Character
Pinyin TI2 On TEI DAI Kun KAMA Hangul Korean CEY
Four-Corner Code 8012.7

Unicode 5.2
Character Definition pound sterling ; to scrape
Pinyin BANG4 PANG1 Jyutping bong2 bong6 On HAU HOU Kun KEZURU Hangul Korean PANG
Simplified U+9551
Four-Corner Code 8012.7

Unicode 5.2
Character Definition stove ; bright
Pinyin HAO4 GAO3 Jyutping gou2 hou6 On KOU Kun NABE SHINOGI Hangul Korean HO Tang hɑ̌u Viet nhúm cào
Simplified U+9550
Four-Corner Code 8012.7

Unicode 5.2
Character Definition dysprosium ; the barb of an arrow ; the head of a javelin
Pinyin DI2 DI1 Jyutping dik1 On TEKI Kun YAJIRI KABURAYA Hangul Korean CEK
Simplified U+955D
Four-Corner Code 8012.7

Unicode 5.2
Character Definition a large bell used as a musical instrument
Pinyin YONG1 Jyutping jung4 On YOU YU Kun TSURIGANE Hangul Korean YONG
Simplified U+955B
Four-Corner Code 8012.7

Unicode 5.2
Character Definition engraving tool ; carve , engrave
Pinyin JUAN1 Jyutping syun6 zeon1 zeon3 zyun1 On SEN Kun NOMI ERU KIRU Hangul Korean CEN Tang tziuɛn
Simplified U+954C
Four-Corner Code 8012.7

Unicode 12.1
Character Definition father , grandfather
Pinyin Jyutping je4 On YA Kun CHICHI JIJI OYAJI Hangul : 0N Korean YA Tang ia
Simplified U+7237
Four-Corner Code 8012.7

Unicode 12.1
Character Definition agree
Pinyin Jyutping jap1 On KYUU Kun AU Hangul : 0N Korean HUP Viet hấp
Four-Corner Code 8012.7

Unicode 12.1
Character Definition scissors ; cut , clip ; annhilate
Pinyin jiǎn Jyutping zin2 On SEN Kun KIRU Hangul : 1N Korean CEN Tang *tziɛ̌n
Four-Corner Code 8012.7

Unicode 12.1
Character Definition francium
Pinyin fāng Jyutping fong1 On HOU BOU Kun SAKATSUBO
Simplified U+94AB
Four-Corner Code 8012.7

Unicode 12.1
Character Definition cerium
Pinyin shì Jyutping si5 On SHI JI Kun KEN SERYUUMU
Simplified U+94C8
Four-Corner Code 8012.7

Unicode 12.1
Character
Pinyin Jyutping juk6 On IKU Kun NABE
Four-Corner Code 8012.7

Unicode 12.1
Character
Pinyin On TEI DAI Kun KAMA Hangul : 1N Korean CEY
Four-Corner Code 8012.7

Unicode 12.1
Character Definition pound sterling ; to scrape
Pinyin bàng Jyutping bong2 bong6 On HAU HOU Kun KEZURU Hangul : 1N Korean PANG
Simplified U+9551
Four-Corner Code 8012.7

Unicode 12.1
Character Definition stove ; bright
Pinyin hào Jyutping gou2 hou6 On KOU Kun NABE SHINOGI Hangul : 0N Korean HO Tang hɑ̌u Viet nhúm cào
Simplified U+9550
Four-Corner Code 8012.7

Unicode 12.1
Character Definition dysprosium ; the barb of an arrow ; the head of a javelin
Pinyin Jyutping dik1 On TEKI Kun YAJIRI KABURAYA Hangul : 0N Korean CEK
Simplified U+955D
Four-Corner Code 8012.7

Unicode 12.1
Character Definition a large bell used as a musical instrument
Pinyin yōng Jyutping jung4 On YOU YU Kun TSURIGANE Hangul : 0N Korean YONG
Simplified U+955B
Four-Corner Code 8012.7

Unicode 12.1
Character Definition engraving tool ; carve , engrave
Pinyin juān Jyutping syun6 zeon1 zeon3 zyun1 On SEN Kun NOMI ERU KIRU Hangul : 0N Korean CEN Tang tziuɛn
Simplified U+954C
Four-Corner Code 8012.7

Unicode 12.1
Character Definition old man ; father , father-in-law
Pinyin wēng Jyutping jung1 On OU Kun OKINA Hangul : 0E Korean ONG Tang qung Viet ông
Four-Corner Code 8012.7

Records 1 - 26 of 26 retrieved in 368 ms