Unicode 5.2
Character Definition tenant farmer ; be a tenant farmer
Pinyin DIAN4 TIAN2 Jyutping din6 tin4 On TEN DEN Kun TSUKUDA Hangul Korean CEN Viet điền

Unicode 5.2
Character Definition fairy
Pinyin QUAN2 Jyutping cyun4 On SEN Hangul Korean CEN Tang tsiuɛn

Unicode 5.2
Character Definition summon ; propagate , transmit
Pinyin CHUAN2 ZHUAN4 Jyutping cyun4 zyun6 On DEN TEN Kun TSUTAERU Hangul Korean CEN Tang djhiuɛ̀n Viet truyền
Simplified U+4F20

Unicode 5.2
Character Definition maintain , keep whole or intact
Pinyin QUAN2 Jyutping cyun4 On ZEN SEN Kun MATTAKU MATTAI MATTOUSURU Hangul Korean CEN Tang *dzhiuɛn dzhiuɛn Viet toàn

Unicode 5.2
Character Definition law , canon ; documentation ; classic , scripture
Pinyin DIAN3 Jyutping din2 On TEN Kun NORI TSUKASADORU SAKAN Hangul Korean CEN Tang *děn děn Viet điển

Unicode 5.2
Character Definition in front , forward ; preceding
Pinyin QIAN2 Jyutping cin4 On ZEN SEN Kun MAE SUSUMU Hangul Korean CEN Tang *dzhen Viet tiền

Unicode 5.2
Character Definition scissors ; cut , divide , separate
Pinyin JIAN3 Jyutping zin2 On SEN Kun KIRU Hangul Korean CEN Tang *tziɛ̌n Viet tiện

Unicode 5.2
Character Definition suck with mouth , sip , lick
Pinyin SHUN3 Jyutping syun5 On SEN SHUN Kun SUU Hangul Korean CEN Tang jhuǐn

Unicode 5.2
Character Definition sing , chirp , warble , twitter
Pinyin ZHUAN4 Jyutping zyun2 On TEN Kun SAEZURU Hangul Korean CEN Tang djiuɛ̀n
Simplified U+556D

Unicode 5.2
Character Definition fill in , fill up ; make good
Pinyin TIAN2 Jyutping tin4 On TEN CHIN Kun FUSAGU UZUMERU Hangul Korean CEN CIN Tang dhen
Variant U+586B

Unicode 5.2
Character Definition brick
Pinyin ZHUAN1 Jyutping zyun1 On SEN TAN DAN ZEN Kun KAHARA Hangul Korean CEN

Unicode 5.2
Character Definition pay respect ; settle
Pinyin DIAN4 Jyutping din6 On TEN DEN TEI Kun MATSURU SADAMERU Hangul Korean CEN Tang dhèn

Unicode 5.2
Character
Pinyin ZHUAN1 Jyutping zyun1 On SEN TAN DAN Kun MOTSUPARA TOTONOHERU Hangul Korean CEN

Unicode 5.2
Character Definition monopolize , take sole possession
Pinyin ZHUAN1 Jyutping zyun1 On SEN Kun MOPPARA Hangul Korean CEN Tang jiuɛn Viet chuyên
Simplified U+4E13

Unicode 5.2
Character Definition cave ; hole
Pinyin TIAN2 On TEN DEN Kun ANA Hangul Korean CEN

Unicode 5.2
Character Definition open , unfold ; stretch , extend
Pinyin ZHAN3 Jyutping zin2 On TEN Kun TSURANERU NOBERU NOBIRU Hangul Korean CEN Tang *djiɛ̌n Viet triển

Unicode 5.2
Character Definition summit of mountain
Pinyin DIAN1 Jyutping din1 On TEN Kun ITADAKI Hangul Korean CEN

Unicode 5.2
Character Definition a store , shop ; ground alloted to a retainer
Pinyin CHAN2 Jyutping cin4 On TEN Kun YASHIKI MISE Hangul Korean CEN Viet chờn

Unicode 5.2
Character Definition repent , reform
Pinyin QUAN1 Jyutping syun1 On SEN SHUN Kun ARATAMERU Hangul Korean CEN Tang tsiuɛn Viet thoăn
Variant U+6042

Unicode 5.2
Character Definition exterminate , destroy ; blessing
Pinyin JIAN3 Jyutping zin2 On SEN Kun HOROBOSU Hangul Korean CEN
Simplified U+622C

Unicode 5.2
Character Definition war , fighting , battle
Pinyin ZHAN4 Jyutping zin3 On SEN Kun TATAKAU IKUSA Hangul Korean CEN Tang *jiɛ̀n Viet chiến
Simplified U+6218 Variant U+6226

Unicode 5.2
Character Definition shear ; ( Cant .) to skin an animal
Pinyin JIAN1 JIAN3 Jyutping zin1 zin2 On SEN Kun SOROU SOROERU SOROI Hangul Korean CEN

Unicode 5.2
Character Definition silk banner with bent pole
Pinyin ZHAN1 Jyutping zin1 On SEN Kun HATA Hangul Korean CEN Tang jiɛn

Unicode 5.2
Character Definition wooden peg , post or stick
Pinyin SHUAN1 Jyutping saan1 On SEN Kun SENNOKI Hangul Korean CEN Viet thoen

Unicode 5.2
Character Definition sandalwood
Pinyin ZHAN1 Jyutping zin1 On SEN Hangul Korean CEN

Unicode 5.2
Character Definition tip of a tree ; fallen tree
Pinyin DIAN1 On TEN SHIN Kun KOZUE MAKI Hangul Korean CEN
Variant U+69D9

殿
Unicode 5.2
Character 殿 Definition hall ; palace ; temple
Pinyin DIAN4 Jyutping din3 din6 On TEN DEN Kun TONO DONO SHINGARI Hangul Korean CEN Tang *dhèn Viet điện

Unicode 5.2
Character Definition felt ; rug , carpet
Pinyin ZHAN1 Jyutping zin1 On SEN Kun MOUSEN Hangul Korean CEN Viet chen
Simplified U+6BE1

Unicode 5.2
Character Definition wash , cleanse ; purge
Pinyin JIAN1 JIAN4 ZAN4 ZHAN3 Jyutping zin1 On SEN SAN Kun ARAU Hangul Korean CEN

Unicode 5.2
Character Definition sediment , dregs , precipitate
Pinyin DIAN4 Jyutping din6 On TEN DEN Kun ORI DORO YODOMU Hangul Korean CEN
Simplified U+6DC0

Unicode 5.2
Character Definition still water , placid , tranquil
Pinyin CHAN2 DAN4 ZHAN1 Jyutping sin4 On SEN ZEN TEN DEN Hangul Korean CEN

Unicode 5.2
Character Definition fry in fat or oil ; boil in water
Pinyin JIAN1 JIAN3 JIAN4 Jyutping zin1 On SEN Kun IRU Hangul Korean CEN Tang tziɛn

Unicode 5.2
Character Definition memorandum , official note
Pinyin JIAN1 Jyutping zin1 On SEN Kun FUDA Hangul Korean CEN Tang tzen Viet tiên
Variant U+7B8B

Unicode 5.2
Character Definition a gem used as ear plug ; a jade earring
Pinyin DIAN3 Hangul Korean CEN

Unicode 5.2
Character Definition a gem used as ear plug ; a jade earring
Pinyin TIAN4 ZHEN4 Jyutping tin3 zan3 On TEN CHIN SHIN Kun MIMIDAMA Hangul Korean CEN

Unicode 5.2
Character Definition brick , square tile , slab
Pinyin ZHUAN1 Jyutping zyun1 On SEN Kun KAWARA Hangul Korean CEN

Unicode 5.2
Character Definition field , arable land , cultivated
Pinyin TIAN2 Jyutping tin4 On DEN TEN Kun TA KARI Hangul Korean CEN Tang *dhen Viet điền

Unicode 5.2
Character Definition suburbs of capital ; govern ; crops
Pinyin DIAN4 SHENG4 TIAN2 YING4 Jyutping din1 din6 On TEN DEN Kun KARI Hangul Korean CEN SUNG

Unicode 5.2
Character Definition till land , cultivate ; hunt
Pinyin TIAN2 Jyutping tin4 On TEN DEN Kun KARI Hangul Korean CEN Tang dhen dhèn

Unicode 5.2
Character Definition dry ( as opposed to rice ) field ; used in Japanese names
Pinyin TIAN2 Kun HATA HATAKE Hangul Korean CEN Viet đèn

Unicode 5.2
Character Definition garden , field , farm , plantation
Kun HATA HATAKE Hangul Korean CEN

Unicode 5.2
Character Definition be healed , be cured ; recover
Pinyin QUAN2 Jyutping cyun4 On SEN Kun IERU IYASU Hangul Korean CEN Tang tsiuɛn Viet thuyên

Unicode 5.2
Character Definition erythema
Pinyin DIAN4 Jyutping din6 On DEN TEN Kun NAMAZU Hangul Korean CEN Viet đẹn

Unicode 5.2
Character Definition crazy , mad ; madness , mania , insanity
Pinyin DIAN1 Jyutping din1 On TEN Kun KURUU TENKAN Hangul Korean CEN Viet điên
Simplified U+766B

Unicode 5.2
Character Definition tile , brick
Pinyin ZHUAN1 TUAN2 TUO2 Jyutping zyun1 On SEN Kun KAWARA Hangul Korean CEN
Simplified U+7816

Unicode 5.2
Character Definition bamboo fish trap
Pinyin QUAN2 Jyutping cyun4 On SEN Kun UE Hangul Korean CEN Tang tsiuɛn

Unicode 5.2
Character Definition note , memo ; stationery ; comments
Pinyin JIAN1 Jyutping zin1 On SEN Kun FUDA Hangul Korean CEN Tang tzen
Simplified U+7B3A Variant U+724B

Unicode 5.2
Character Definition arrow ; type of bamboo
Pinyin JIAN4 Jyutping zin3 On SEN Kun YA Hangul Korean CEN Tang *tziɛ̀n Viet tiễn

Unicode 5.2
Character Definition seal script ; seal , official stamp
Pinyin ZHUAN4 Jyutping syun6 On TEN Kun KOSHIKISHIBA Hangul Korean CEN Viet triện

Unicode 5.2
Character Definition surname
Pinyin JIAN1 Jyutping zin1 On SEN SAN Kun TAKE Hangul Korean CEN

Records 1 - 50 of 100 retrieved in 508 ms