Unicode 5.2
Character Definition in front , forward ; preceding
Pinyin QIAN2 Jyutping cin4 On ZEN SEN Kun MAE SUSUMU Hangul Korean CEN Tang *dzhen Viet tiền

Unicode 12.1
Character Definition in front , forward ; preceding
Pinyin qián Jyutping cin4 On ZEN SEN Kun MAE SUSUMU Hangul : 0E Korean CEN Tang *dzhen Viet tiền

Unicode 5.2
Character Definition storey , layer , floor , stratum
Pinyin CENG2 Jyutping cang4 On SOU Kun KASANARU KASA Hangul Korean CHUNG Tang *dzhəng Viet tầng
Simplified U+5C42

Unicode 5.2
Character Definition already ; sign of past
Pinyin CENG2 ZENG1 Jyutping cang4 zang1 On SO SOU ZOU Kun KATTE SUNAWACHI Hangul Korean CUNG Tang *dzhəng *tzəng Viet tằng
Variant U+66FD

Unicode 5.2
Character Definition give present ; bestow , confer
Pinyin ZENG4 Jyutping zang6 On ZOU SOU Kun OKURU Hangul Korean CUNG Tang *dzhə̀ng Viet tặng
Simplified U+8D60

Unicode 12.1
Character Definition story , layer , floor , stratum
Pinyin céng Jyutping cang4 On SOU Kun KASANARU KASA Hangul : 0E Korean CHUNG Tang *dzhəng Viet tầng
Simplified U+5C42

Unicode 12.1
Character Definition already ; sign of past
Pinyin céng Jyutping cang4 zang1 On SO SOU ZOU Kun KATTE SUNAWACHI Hangul : 0E Korean CUNG Tang *dzhəng *tzəng Viet tằng
Variant U+66FD

Unicode 12.1
Character Definition give present ; bestow , confer
Pinyin zèng Jyutping zang6 On ZOU SOU Kun OKURU Hangul : 0E Korean CUNG Tang *dzhə̀ng Viet tặng
Simplified U+8D60

Records 1 - 8 of 8 retrieved in 145 ms