Characters

Unicode 5.2
Character Definition if
Pinyin TANG3 Jyutping tong2 On TOU Kun SUGURERU MOSHI ARUIWA Hangul Korean TANG
Simplified U+50A5

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin tang3
English if ; unexpectedly

HanDeDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin tang3
Deutsch ob , sofern (u.E.) ; unerwartet (u.E.)

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin tang3 Reading On トウ Reading Kun あるいは ; すぐ . れる ; もし Reading Korean dang Reading Korean
Meaning excel ; surpass ; if ; perhaps

Records 1 - 4 of 4 retrieved in 28 ms