Unicode 5.2
Character Definition island
Pinyin AO4 Jyutping ngou3 ou3 On AU OU IKU Kun OKU KUMA
Simplified U+5C99

Records 1 - 1 of 1 retrieved in 31 ms