Unicode 5.2
Character Definition island
Pinyin AO4 Jyutping ngou3 ou3 On AU OU IKU Kun OKU KUMA
Simplified U+5C99

Unicode 5.2
Character
Pinyin AO3 Jyutping ngou3 ou3 On OU YOU Kun AZAMI

𦪈
Unicode 5.2
Character 𦪈 Definition ( Cant .) to kneel
Pinyin AO2 Jyutping ngou3

Unicode 12.1
Character Definition island
Pinyin ào Jyutping ngou3 ou3 On AU OU IKU Kun OKU KUMA
Simplified U+5C99

Unicode 12.1
Character
Pinyin ǎo Jyutping ngou3 ou3 On OU YOU Kun AZAMI

Unicode 12.1
Character Definition entrenchment , bank , low wall
Pinyin Jyutping ngou3 ou3 wu2 On O U Kun TSUTSUMI

𦪈
Unicode 12.1
Character 𦪈 Definition ( Cant .) to kneel
Pinyin áo Jyutping ngou3

Records 1 - 7 of 7 retrieved in 34 ms