Unicode 5.2
Character Definition kind of caterpillar , larva
Pinyin MING2 Jyutping ming4 On MEI MYOU BEI Kun ZUIMUSHI Hangul Korean MYENG
IRG Japan 0-6A26

Unicode 5.2
Character Definition a brass parts for a cart in ancient China
Pinyin WEI4
IRG PRC and Singapore 0-6A26

Unicode 5.2
Character Definition luxuriant ; dense , thick ; moody
Pinyin YU4 Jyutping wat1 On UTSU Kun SHIGERU Hangul Korean WUL Tang *qiuɛt
Simplified U+90C1 Variant U+9B30
IRG South Korea 0-6A26

Records 1 - 3 of 3 retrieved in 17 ms