Unicode 5.2
Character
Pinyin YU2 Hangul Korean WUL

Unicode 5.2
Character Definition luxuriant , thick ; ornamental
Pinyin WEI4 YU4 Jyutping wai3 wat1 wat3 On UTSU I Kun OTOKOYOMOKI Hangul Korean WUL WI Tang qiuət

Unicode 5.2
Character Definition luxuriant ; dense , thick ; moody
Pinyin YU4 On UTSU Kun SHIGERU MURAGARI Korean WUL
Variant U+9B31

Unicode 5.2
Character Definition luxuriant ; dense , thick ; moody
Pinyin YU4 Jyutping wat1 On UTSU Kun SHIGERU Hangul Korean WUL Tang *qiuɛt
Simplified U+90C1 Variant U+9B30

Unicode 12.1
Character
Pinyin Hangul :0 Korean WUL

Unicode 12.1
Character Definition luxuriant , thick ; ornamental
Pinyin wèi Jyutping wai3 wat1 wat3 On UTSU I Kun OTOKOYOMOKI Hangul : 0N Korean WUL WI Tang qiuət

Unicode 12.1
Character Definition luxuriant ; dense , thick ; moody
Pinyin On UTSU Kun SHIGERU MURAGARI Korean WUL
Variant U+9B31

Unicode 12.1
Character Definition luxuriant ; dense , thick ; moody
Pinyin Jyutping wat1 On UTSU Kun SHIGERU Hangul : 0N Korean WUL Tang *qiuɛt
Simplified U+90C1 Variant U+9B30

烏拉
HanDeDict 100318
Traditional 烏拉 Simplified 乌拉
Pinyin wu1 la1
Deutsch Ulla (u.E.) ( Eig , Vorn )

烏拉
HanDeDict 200217
Traditional 烏拉 Simplified 乌拉
Pinyin wu1 la1
Deutsch Ulla ( Eig , Vorn )

烏拉爾
CEDict 100318
Traditional 烏拉爾 Simplified 乌拉尔
Pinyin Wu1 la1 er3
English the Ural mountains in Russia , dividing Europe from Asia

烏拉爾
HanDeDict 100318
Traditional 烏拉爾 Simplified 乌拉尔
Pinyin wu1 la1 er3
Deutsch Ural ( Gegend in Russland ) (u.E.) ( Eig , Geo )

烏拉爾
CC-CEDict 200217
Traditional 烏拉爾 Simplified 乌拉尔
Pinyin Wu1 la1 er3
English the Ural mountains in Russia , dividing Europe from Asia

烏拉爾
HanDeDict 200217
Traditional 烏拉爾 Simplified 乌拉尔
Pinyin wu1 la1 er3
Deutsch Ural ( Gegend in Russland ) ( Eig , Geo )

烏拉爾河
HanDeDict 100318
Traditional 烏拉爾河 Simplified 乌拉尔河
Pinyin wu1 la1 er3 he2
Deutsch Ural ( Fluss in Russland und Kasachstan ) (u.E.) (S, Geo )

烏拉爾河
HanDeDict 200217
Traditional 烏拉爾河 Simplified 乌拉尔河
Pinyin wu1 la1 er3 he2
Deutsch Ural ( Fluss in Russland und Kasachstan ) (S, Geo )

烏拉爾聯邦管區
HanDeDict 100318
Traditional 烏拉爾聯邦管區 Simplified 乌拉尔联邦管区
Pinyin wu1 la1 er3 lian2 bang1 guan3 qu1
Deutsch Ural ( Föderationskreis , Gebiet in Russland ) (u.E.) (S, Geo )


烏拉爾山
CEDict 100318
Traditional 烏拉爾山 Simplified 乌拉尔山
Pinyin Wu1 la1 er3 shan1
English the Ural mountains in Russia , dividing Europe from Asia

烏拉爾山
CC-CEDict 200217
Traditional 烏拉爾山 Simplified 乌拉尔山
Pinyin Wu1 la1 er3 shan1
English the Ural mountains in Russia , dividing Europe from Asia

烏拉爾山脈
CEDict 100318
Traditional 烏拉爾山脈 Simplified 乌拉尔山脉
Pinyin wu1 la1 er3 shan1 mai4
English Ural Mountains

烏拉爾山脈
HanDeDict 100318
Traditional 烏拉爾山脈 Simplified 乌拉尔山脉
Pinyin wu1 la1 er3 shan1 mai4
Deutsch Ural , Uralgebirge ( Gebirge in Russland ) (u.E.) (S, Geo )

烏拉爾山脈
CC-CEDict 200217
Traditional 烏拉爾山脈 Simplified 乌拉尔山脉
Pinyin Wu1 la1 er3 Shan1 mai4
English Ural Mountains

烏拉爾山脈
HanDeDict 200217
Traditional 烏拉爾山脈 Simplified 乌拉尔山脉
Pinyin wu1 la1 er3 shan1 mai4
Deutsch Ural , Uralgebirge ( Gebirge in Russland ) (S, Geo )

烏拉爾圖
HanDeDict 200217
Traditional 烏拉爾圖 Simplified 乌拉尔图
Pinyin wu1 la1 er3 tu2
Deutsch Urartu ( Geo )

烏拉爾語系
HanDeDict 100318
Traditional 烏拉爾語系 Simplified 乌拉尔语系
Pinyin wu1 la1 er3 yu3 xi4
Deutsch Uralische Sprachen (u.E.)

烏拉爾語系
HanDeDict 200217
Traditional 烏拉爾語系 Simplified 乌拉尔语系
Pinyin wu1 la1 er3 yu3 xi4
Deutsch Uralische Sprachen

烏拉圭
CEDict 100318
Traditional 烏拉圭 Simplified 乌拉圭
Pinyin Wu1 la1 gui1
English Uruguay

烏拉圭
HanDeDict 100318
Traditional 烏拉圭 Simplified 乌拉圭
Pinyin wu1 la1 gui1
Deutsch Uruguay ( Eig , Geo )

烏拉圭
CC-CEDict 200217
Traditional 烏拉圭 Simplified 乌拉圭
Pinyin Wu1 la1 gui1
English Uruguay

烏拉圭
HanDeDict 200217
Traditional 烏拉圭 Simplified 乌拉圭
Pinyin wu1 la1 gui1
Deutsch Uruguay ( Eig , Geo )

烏拉圭河
HanDeDict 100318
Traditional 烏拉圭河 Simplified 乌拉圭河
Pinyin wu1 la1 gui1 he2
Deutsch Río Uruguay (u.E.) ( Geo )

烏拉圭河
HanDeDict 200217
Traditional 烏拉圭河 Simplified 乌拉圭河
Pinyin wu1 la1 gui1 he2
Deutsch Río Uruguay ( Geo )

烏拉圭回合
HanDeDict 100318
Traditional 烏拉圭回合 Simplified 乌拉圭回合
Pinyin wu1 la1 gui1 hui2 he2
Deutsch Uruguay-Runde (u.E.)

烏拉圭回合
HanDeDict 200217
Traditional 烏拉圭回合 Simplified 乌拉圭回合
Pinyin wu1 la1 gui1 hui2 he2
Deutsch Uruguay-Runde

烏來
CEDict 100318
Traditional 烏來 Simplified 乌来
Pinyin Wu1 lai2
English Wulai township in Taipei county 臺北縣 | 台北县 [ Tai2 bei3 xian4 ], Taiwan

無賴
CEDict 100318
Traditional 無賴 Simplified 无赖
Pinyin wu2 lai4
English hoodlum ; rascal ; rogue ; rascally ; scoundrelly

誣賴
CEDict 100318
Traditional 誣賴 Simplified 诬赖
Pinyin wu1 lai4
English to accuse falsely

誣賴
HanDeDict 100318
Traditional 誣賴 Simplified 诬赖
Pinyin wu1 lai4
Deutsch falsche Beschuldigungen vorbringen , jmd . die Schuld in die Schuhe schieben (u.E.) (V)

無籟
HanDeDict 100318
Traditional 無籟 Simplified 无籁
Pinyin wu2 lai4
Deutsch Halunke (u.E.) (S)

無賴
HanDeDict 100318
Traditional 無賴 Simplified 无赖
Pinyin wu2 lai4
Deutsch Gassenjunge (u.E.) (S) ; Schelm (u.E.) (S) ; Schurke (u.E.) (S)

烏來
CC-CEDict 200217
Traditional 烏來 Simplified 乌来
Pinyin Wu1 lai2
English Wulai township in New Taipei City 新北市 [ Xin1 bei3 shi4 ], Taiwan

無賴
CC-CEDict 200217
Traditional 無賴 Simplified 无赖
Pinyin wu2 lai4
English hoodlum ; rascal ; rogue ; rascally ; scoundrelly

誣賴
CC-CEDict 200217
Traditional 誣賴 Simplified 诬赖
Pinyin wu1 lai4
English to accuse falsely

無籟
HanDeDict 200217
Traditional 無籟 Simplified 无籁
Pinyin wu2 lai4
Deutsch Halunke (S)

誣賴
HanDeDict 200217
Traditional 誣賴 Simplified 诬赖
Pinyin wu1 lai4
Deutsch falsche Beschuldigungen vorbringen , jmd . die Schuld in die Schuhe schieben (V)

Records 1 - 50 of 189 retrieved in 361 ms