Unicode 5.2
Character Definition luxuriant ; dense , thick ; moody
Pinyin YU4 Jyutping wat1 On UTSU Kun SHIGERU Hangul Korean WUL Tang *qiuɛt
Simplified U+90C1 Variant U+9B30

Unicode 12.1
Character Definition ( Cant .) to move , touch , hit
Pinyin Jyutping juk1
Semantic Variant U+90C1

Unicode 12.1
Character Definition luxuriant ; dense , thick ; moody
Pinyin Jyutping wat1 On UTSU Kun SHIGERU Hangul : 0N Korean WUL Tang *qiuɛt
Simplified U+90C1 Variant U+9B30

Unicode 5.2
Character Definition ( Cant .) to move , touch , hit
Pinyin YU4 Jyutping juk1

Records 1 - 4 of 4 retrieved in 219 ms