Unicode 5.2
Character Definition a medicinal herb ; to cauterize
Pinyin XUN1 Jyutping fan1 On KUN Kun KAORU KAORIGUSA KAORI Hangul Korean HWUN Tang *xiuən
Variant U+85AB
Dae Jaweon, 1988 1527.230
IRG Dae Jaweon 1527.230

Unicode 5.2
Character Definition a variety of mole
Pinyin FEN2 Jyutping fan4 fan5 On FUN BUN Kun MOGURAMOCHI Hangul Korean PWUN
KangXi 1527.230 KangXi position 1527.230

Unicode 12.1
Character Definition a medicinal herb ; to cauterize
Pinyin xūn Jyutping fan1 On KUN Kun KAORU KAORIGUSA KAORI Hangul : 0N Korean HWUN Tang *xiuən
Variant U+85AB
Dae Jaweon, 1988 1527.230
IRG Dae Jaweon 1527.230

Unicode 12.1
Character Definition a variety of mole
Pinyin fén Jyutping fan4 fan5 On FUN BUN Kun MOGURAMOCHI Hangul : 1N Korean PWUN
KangXi 1527.230 KangXi position 1527.230

Records 1 - 4 of 4 retrieved in 45 ms