Unicode 5.2
Character Definition ( non-classical form of ) sudden ; suddenly ; quick ; to change as the countenance
Pinyin BA2 BO2 Jyutping but6
Unicode Radical-Stroke Count 19.7

Unicode 5.2
Character
Pinyin KE4 On KOKU Kun TSUTOMERU KATSU Korean KUK
KangXi Radical-Stroke Count 19.7 Unicode Radical-Stroke Count 19.7

Unicode 5.2
Character
Pinyin KE4 On KOKU Kun TSUTOMERU KATSU Korean KUK
KangXi Radical-Stroke Count 19.7 Unicode Radical-Stroke Count 19.7

Unicode 5.2
Character Definition strong , unyielding , tough , powerful
Pinyin JIN4 JING4 Jyutping ging3 ging6 On KEI Kun TSUYOI Hangul Korean KYENG Tang giɛ̀ng Viet cứng
Simplified U+52B2
KangXi Radical-Stroke Count 19.7 Unicode Radical-Stroke Count 19.7

Unicode 5.2
Character Definition strong , unyielding , tough , powerful
Pinyin JIN4 JING4 Jyutping ging3 ging6 On KEI Kun TSUYOI Hangul Korean KYENG Tang giɛ̀ng Viet cứng
Simplified U+52B2
KangXi Radical-Stroke Count 19.7 Unicode Radical-Stroke Count 19.7

Unicode 5.2
Character
Pinyin HAO2 On KOU GOU
KangXi Radical-Stroke Count 19.7 Unicode Radical-Stroke Count 19.7

Unicode 5.2
Character
Pinyin HAO2 On KOU GOU
KangXi Radical-Stroke Count 19.7 Unicode Radical-Stroke Count 19.7

Unicode 5.2
Character Definition suddenly , sudden , quick
Pinyin BO2 Jyutping but6 On BOTSU HOTSU Kun NIWAKANI OKORU Hangul Korean PAL Tang bhət Viet bột
Variant U+8274
KangXi Radical-Stroke Count 19.7 Unicode Radical-Stroke Count 19.7

Unicode 5.2
Character Definition suddenly , sudden , quick
Pinyin BO2 Jyutping but6 On BOTSU HOTSU Kun NIWAKANI OKORU Hangul Korean PAL Tang bhət Viet bột
Variant U+8274
KangXi Radical-Stroke Count 19.7 Unicode Radical-Stroke Count 19.7

Unicode 5.2
Character Definition active ; clever ; prompt witty ; smart ; earnest ; diligent ; to hasten
Pinyin MIN3 Jyutping man5 On BIN Kun SATOI
KangXi Radical-Stroke Count 19.7 Unicode Radical-Stroke Count 19.7

Unicode 5.2
Character Definition active ; clever ; prompt witty ; smart ; earnest ; diligent ; to hasten
Pinyin MIN3 Jyutping man5 On BIN Kun SATOI
KangXi Radical-Stroke Count 19.7 Unicode Radical-Stroke Count 19.7

Unicode 5.2
Character Definition imperial decree ; daoist magic
Pinyin CHI4 Jyutping cik1 On CHOKU Kun IMASHIMERU MIKOTONORI Hangul Korean CHIK Tang tjiək
KangXi Radical-Stroke Count 19.7 Unicode Radical-Stroke Count 19.7

Unicode 5.2
Character Definition imperial decree ; daoist magic
Pinyin CHI4 Jyutping cik1 On CHOKU Kun IMASHIMERU MIKOTONORI Hangul Korean CHIK Tang tjiək
KangXi Radical-Stroke Count 19.7 Unicode Radical-Stroke Count 19.7

Unicode 5.2
Character
Pinyin LANG2 On ROU Kun TSUTOI
KangXi Radical-Stroke Count 19.7 Unicode Radical-Stroke Count 19.7

Unicode 5.2
Character
Pinyin LANG2 On ROU Kun TSUTOI
KangXi Radical-Stroke Count 19.7 Unicode Radical-Stroke Count 19.7

Unicode 5.2
Character Definition brave , courageous , fierce
Pinyin YONG3 Jyutping jung5 jung6 On YUU Kun ISAMASHII ISAMU Hangul Korean YONG Tang *iǒng Viet dũng
KangXi Radical-Stroke Count 19.7 Unicode Radical-Stroke Count 19.7

Unicode 5.2
Character Definition brave , courageous , fierce
Pinyin YONG3 Jyutping jung5 jung6 On YUU Kun ISAMASHII ISAMU Hangul Korean YONG Tang *iǒng Viet dũng
KangXi Radical-Stroke Count 19.7 Unicode Radical-Stroke Count 19.7

Unicode 5.2
Character
Pinyin YONG3 On YOU Kun ISAMU
KangXi Radical-Stroke Count 19.7 Unicode Radical-Stroke Count 19.7

Unicode 5.2
Character
Pinyin YONG3 On YOU Kun ISAMU
KangXi Radical-Stroke Count 19.7 Unicode Radical-Stroke Count 19.7

Unicode 5.2
Character Definition endeavor , make effort ; urge
Pinyin MIAN3 Jyutping min5 On BEN Kun TSUTOMERU Hangul Korean MYEN Tang myɛ̌n Viet miễn
KangXi Radical-Stroke Count 19.7 Unicode Radical-Stroke Count 19.7

Unicode 5.2
Character Definition endeavor , make effort ; urge
Pinyin MIAN3 Jyutping min5 On BEN Kun TSUTOMERU Hangul Korean MYEN Tang myɛ̌n Viet miễn
KangXi Radical-Stroke Count 19.7 Unicode Radical-Stroke Count 19.7

Unicode 5.2
Character
Pinyin KE4
KangXi Radical-Stroke Count 19.7 Unicode Radical-Stroke Count 19.7

Unicode 5.2
Character
Pinyin KE4
KangXi Radical-Stroke Count 19.7 Unicode Radical-Stroke Count 19.7

Unicode 5.2
Character Definition meritorious deed ; merits ; rank
Pinyin XUN1 Jyutping fan1
Traditional U+52DB
KangXi Radical-Stroke Count 19.7 Unicode Radical-Stroke Count 19.7

Unicode 5.2
Character Definition meritorious deed ; merits ; rank
Pinyin XUN1 Jyutping fan1
Traditional U+52DB
KangXi Radical-Stroke Count 19.7 Unicode Radical-Stroke Count 19.7

Unicode 5.2
Character Definition study
Korean PWU
KangXi Radical-Stroke Count 19.7

Unicode 5.2
Character
Variant U+52C9
Unicode Radical-Stroke Count 19.7

Unicode 5.2
Character
Variant U+52C7
Unicode Radical-Stroke Count 19.7

𠡞
Unicode 5.2
Character 𠡞
KangXi Radical-Stroke Count 19.7 Unicode Radical-Stroke Count 19.7

𠡞
Unicode 5.2
Character 𠡞
KangXi Radical-Stroke Count 19.7 Unicode Radical-Stroke Count 19.7

𠡟
Unicode 5.2
Character 𠡟
KangXi Radical-Stroke Count 19.7 Unicode Radical-Stroke Count 19.7

𠡟
Unicode 5.2
Character 𠡟
KangXi Radical-Stroke Count 19.7 Unicode Radical-Stroke Count 19.7

𠡠
Unicode 5.2
Character 𠡠
KangXi Radical-Stroke Count 19.7 Unicode Radical-Stroke Count 19.7

𠡠
Unicode 5.2
Character 𠡠
KangXi Radical-Stroke Count 19.7 Unicode Radical-Stroke Count 19.7

𠡡
Unicode 5.2
Character 𠡡
KangXi Radical-Stroke Count 19.7 Unicode Radical-Stroke Count 19.7

𠡡
Unicode 5.2
Character 𠡡
KangXi Radical-Stroke Count 19.7 Unicode Radical-Stroke Count 19.7

𠡢
Unicode 5.2
Character 𠡢
Unicode Radical-Stroke Count 19.7

𠡣
Unicode 5.2
Character 𠡣
KangXi Radical-Stroke Count 19.7 Unicode Radical-Stroke Count 19.7

𠡣
Unicode 5.2
Character 𠡣
KangXi Radical-Stroke Count 19.7 Unicode Radical-Stroke Count 19.7

𠡤
Unicode 5.2
Character 𠡤
KangXi Radical-Stroke Count 19.7 Unicode Radical-Stroke Count 19.7

𠡤
Unicode 5.2
Character 𠡤
KangXi Radical-Stroke Count 19.7 Unicode Radical-Stroke Count 19.7

𠡥
Unicode 5.2
Character 𠡥
KangXi Radical-Stroke Count 19.7 Unicode Radical-Stroke Count 19.7

𠡥
Unicode 5.2
Character 𠡥
KangXi Radical-Stroke Count 19.7 Unicode Radical-Stroke Count 19.7

𠡦
Unicode 5.2
Character 𠡦
KangXi Radical-Stroke Count 19.7 Unicode Radical-Stroke Count 19.7

𠡦
Unicode 5.2
Character 𠡦
KangXi Radical-Stroke Count 19.7 Unicode Radical-Stroke Count 19.7

𠡧
Unicode 5.2
Character 𠡧
Viet rặn
KangXi Radical-Stroke Count 19.7 Unicode Radical-Stroke Count 19.7

𠡧
Unicode 5.2
Character 𠡧
Viet rặn
KangXi Radical-Stroke Count 19.7 Unicode Radical-Stroke Count 19.7

𠡨
Unicode 5.2
Character 𠡨
KangXi Radical-Stroke Count 19.7 Unicode Radical-Stroke Count 19.7

𠡨
Unicode 5.2
Character 𠡨
KangXi Radical-Stroke Count 19.7 Unicode Radical-Stroke Count 19.7

𠡩
Unicode 5.2
Character 𠡩
KangXi Radical-Stroke Count 19.7 Unicode Radical-Stroke Count 19.7

Records 1 - 50 of 100 retrieved in 302 ms