Unicode 5.2
Character Definition ( Cant .) sick , unwell
Pinyin POU3 Jyutping dau6 Viet nhạu

Unicode 5.2
Character
Pinyin DOU4 Jyutping dau6 On TOU ZU Kun TAKATSUKI

Unicode 5.2
Character
Pinyin DOU4 Jyutping dau6

Unicode 5.2
Character Definition smallpox
Pinyin DOU4 Jyutping dau6 On TOU Kun MOGASA Hangul Korean TWU Viet đậu

Unicode 5.2
Character Definition surname ; hole , burrow ; corrupt
Pinyin DOU4 Jyutping dau6
Traditional U+7AC7

Unicode 5.2
Character Definition the neck
Pinyin DOU4 Jyutping dau6 On TOU ZU Kun UNAJI Hangul Korean TWU

Unicode 5.2
Character Definition beans , peas ; bean-shaped
Pinyin DOU4 Jyutping dau6 On TOU ZU Kun MAME Hangul Korean TWU

Unicode 5.2
Character Definition read , study ; pronounce
Pinyin DU2 DOU4 Jyutping dau6 duk6 On TOKU TOU DOKU Kun YOMU Hangul Korean TOK TWU Tang *dhuk Viet độc
Simplified U+8BFB Variant U+F95A

Unicode 5.2
Character Definition tempt , allure , arouse , stir
Pinyin DOU4 ZHU4 TOU2 QI2 Jyutping dau6 On TOU ZU Kun TODOMARU Hangul Korean TWU Tang dhòu

Unicode 5.2
Character
Pinyin DOU4 Jyutping dau6 On TOU ZU Kun TORYUUMU

Unicode 5.2
Character Definition food item set out for show only
Pinyin DOU4 Jyutping dau6 On TOU ZU
Simplified U+997E

Unicode 5.2
Character Definition food item set out for show only
Pinyin DOU4 Jyutping dau6
Traditional U+9916

𠻼
Unicode 5.2
Character 𠻼
Jyutping dau6 Viet nhậu

Unicode 12.1
Character Definition ( Cant .) sick , unwell
Pinyin pǒu Jyutping dau6 Viet nhạu

Unicode 12.1
Character
Pinyin dòu Jyutping dau6 On TOU ZU Kun TAKATSUKI

Unicode 12.1
Character
Pinyin dòu Jyutping dau6

Unicode 12.1
Character Definition smallpox
Pinyin dòu Jyutping dau6 On TOU Kun MOGASA Hangul : 0N Korean TWU Viet đậu

Unicode 12.1
Character Definition surname ; hole , burrow ; corrupt
Pinyin dòu Jyutping dau6
Traditional U+7AC7

Unicode 12.1
Character Definition the neck
Pinyin dòu Jyutping dau6 On TOU ZU Kun UNAJI Hangul : 1N Korean TWU

Unicode 12.1
Character Definition beans , peas ; bean-shaped
Pinyin dòu Jyutping dau6 On TOU ZU Kun MAME Hangul : 0N Korean TWU

Unicode 12.1
Character Definition read , study ; pronounce
Pinyin Jyutping dau6 duk6 On TOKU TOU DOKU Kun YOMU Hangul : 0E : 0N Korean TOK TWU Tang *dhuk Viet độc
Simplified U+8BFB Variant U+F95A

Unicode 12.1
Character Definition tempt , allure , arouse , stir
Pinyin dòu Jyutping dau6 On TOU ZU Kun TODOMARU Hangul : 0N Korean TWU Tang dhòu

Unicode 12.1
Character
Pinyin tōu Jyutping dau6 On TOU ZU Kun TORYUUMU

Unicode 12.1
Character Definition food item set out for show only
Pinyin dòu Jyutping dau6 On TOU ZU
Simplified U+997E

Unicode 12.1
Character Definition food item set out for show only
Pinyin dòu Jyutping dau6
Traditional U+9916

𠻼
Unicode 12.1
Character 𠻼
Jyutping dau6 Viet nhậu

Records 1 - 26 of 26 retrieved in 99 ms