Unicode 5.2
Character Definition industry , sound of making strenuous efforts
Pinyin HE2 JIA2 Jyutping hat6

Unicode 5.2
Character Definition angle steel , legs of a table
Pinyin HE2 LUO4 Jyutping hat6

Unicode 5.2
Character Definition to measure ( esp . for grains ) by pints and pecks
Pinyin QI3 Jyutping hat1

Unicode 5.2
Character Definition beg ; request
Pinyin QI3 Jyutping hat1 On KOTSU KI Kun KOU KOI Hangul Korean KEL KI Tang kiət Viet khất

Unicode 5.2
Character Definition examine into , impeach , charge
Pinyin HE2 Jyutping hat6 On GAI Kun SABAKU SHIRABEGA TSUTOMERU Hangul Korean HAYK HAY Tang hək Viet hạch

Unicode 5.2
Character Definition drink ; shout , call out
Pinyin HE1 HE4 Jyutping hot3 On KATSU AI Kun SHIKARU Hangul Korean KAL AY Tang xɑt Viet hát

Unicode 5.2
Character Definition remember , reflect upon ; memory
Pinyin YI4 Jyutping jik1 Viet hắt
Traditional U+61B6

Unicode 5.2
Character
Pinyin XIA2 HUA2 Jyutping hat6

Unicode 5.2
Character Definition why? what? where?
Pinyin HE2 Jyutping hot3 On KATSU Kun NANI NANZO IZUKUNSO Hangul Korean KAL Tang hɑt Viet hạt

Unicode 5.2
Character Definition call arms ; urgency
Pinyin XI2 Jyutping hat6 On GEKI KEKI Kun FUREBUMI Hangul Korean KYEK Tang hek Viet hịch

Unicode 5.2
Character Definition dried up ; exhausted , tired ; dry
Pinyin HE2 HAO4 Jyutping kok3 On KO KAKU Kun KARERU Hangul Korean HWU HAK Tang hɑk Viet hạt
Variant U+51C5

Unicode 5.2
Character Definition resolute ; a non-Han ethnic group in Guangxi , Hunan , and Guizhou
Pinyin GE1 QI4 HE2 JIE2 Jyutping hat1 Hangul Korean HIL

Unicode 5.2
Character Definition blind , reckless ; rash
Pinyin XIA1 Jyutping hat6 On KATSU Kun MEKURA KATAME Hangul Korean HAL

Unicode 5.2
Character
Pinyin HE2 Jyutping hat6

Unicode 5.2
Character
Pinyin XIE2 HE2 Jyutping hat6 Viet hạt

Unicode 5.2
Character Definition linch-pin
Pinyin XIA2 Jyutping hat6 On KATSU GECHI Kun KUSABI

Unicode 5.2
Character Definition coarse woolen cloth ; dull , dark
Pinyin HE2 HE4 Jyutping hot3 On KATSU KACHI Kun NUNOKO KACHI Hangul Korean KAL Tang hɑt

Unicode 5.2
Character Definition investigate , consider , examine
Pinyin HE2 Jyutping hat6 On KAKU GYAKU Kun SHIRABERU KIBISHII SANE Hangul Korean HAYK
Variant U+6838

Unicode 5.2
Character Definition wizard
Pinyin XI2 Jyutping hat6 On GEKI KEKI Kun MIKO Hangul Korean KYEK
Simplified U+89CB

Unicode 5.2
Character Definition wizard
Pinyin XI2 Jyutping hat6
Traditional U+89A1

Unicode 5.2
Character Definition linchpin of wheel ; control
Pinyin XIA2 HE2 Jyutping hat6 On KATSU Kun KUSABI Hangul Korean HAL Viet hạt
Simplified U+8F96

Unicode 5.2
Character Definition linchpin of wheel ; control
Pinyin XIA2 Jyutping hat6
Traditional U+8F44

Unicode 5.2
Character Definition extend , reach ; until ; till
Pinyin QI4 Jyutping hat1 ngat6 On KITSU Kun OYOBU MADE Hangul Korean HUL Viet hất

Unicode 5.2
Character Definition blocked or separated ; to prevent
Pinyin HE2 GAI1 Jyutping hat6
Traditional U+95A1

Unicode 5.2
Character
Pinyin GE1 HE2 Jyutping hat6

Unicode 5.2
Character Definition gnaw , bite , nibble
Pinyin HE2 Jyutping hat6 On KOTSU GOCHI KETSU Kun KAMU Hangul Korean HUL
Simplified U+9F81

Unicode 5.2
Character Definition gnaw , bite , nibble
Pinyin HE2 Jyutping hat6
Traditional U+9F55

𠺴
Unicode 5.2
Character 𠺴
Viet hát

𢩧
Unicode 5.2
Character 𢩧
Viet hắt

Unicode 12.1
Character Definition industry , sound of making strenuous efforts
Pinyin xiā Jyutping hat6

Unicode 12.1
Character Definition angle steel , legs of a table
Pinyin Jyutping hat6

Unicode 12.1
Character Definition to measure ( esp . for grains ) by pints and pecks
Pinyin Jyutping hat1

Unicode 12.1
Character Definition beg ; request
Pinyin Jyutping hat1 On KOTSU KI Kun KOU KOI Hangul : 0E Korean KEL KI Tang kiət Viet khất

Unicode 12.1
Character Definition examine into , impeach , charge
Pinyin Jyutping hat6 On GAI Kun SABAKU SHIRABEGA TSUTOMERU Hangul : 0N Korean HAYK HAY Tang hək Viet hạch

Unicode 12.1
Character Definition drink ; shout , call out
Pinyin Jyutping hot3 On KATSU AI Kun SHIKARU Hangul : 0N Korean KAL AY Tang xɑt Viet hát

Unicode 12.1
Character Definition remember , reflect upon ; memory
Pinyin Jyutping jik1 Viet hắt
Traditional U+61B6

Unicode 12.1
Character
Pinyin huá Jyutping hat6

Unicode 12.1
Character Definition why? what? where?
Pinyin Jyutping hot3 On KATSU Kun NANI NANZO IZUKUNSO Hangul : 0N Korean KAL Tang hɑt Viet hạt

Unicode 12.1
Character Definition call arms ; urgency
Pinyin Jyutping hat6 On GEKI KEKI Kun FUREBUMI Hangul : 0N Korean KYEK Tang hek Viet hịch

Unicode 12.1
Character Definition dried up ; exhausted , tired ; dry
Pinyin Jyutping kok3 On KO KAKU Kun KARERU Hangul :1 Korean HWU HAK Tang hɑk Viet hạt
Variant U+51C5

Unicode 12.1
Character Definition resolute ; a non-Han ethnic group in Guangxi , Hunan , and Guizhou
Pinyin Jyutping hat1 Hangul : 1N Korean HIL

Unicode 12.1
Character Definition blind , reckless ; rash
Pinyin xiā Jyutping hat6 On KATSU Kun MEKURA KATAME Hangul : 1N Korean HAL

Unicode 12.1
Character
Pinyin Jyutping hat6

Unicode 12.1
Character
Pinyin Jyutping hat6 Viet hạt

Unicode 12.1
Character Definition linch-pin
Pinyin xiá Jyutping hat6 On KATSU GECHI Kun KUSABI

Unicode 12.1
Character Definition coarse woolen cloth ; dull , dark
Pinyin Jyutping hot3 On KATSU KACHI Kun NUNOKO KACHI Hangul : 0N Korean KAL Tang hɑt

Unicode 12.1
Character Definition investigate , consider , examine
Pinyin Jyutping hat6 On KAKU GYAKU Kun SHIRABERU KIBISHII SANE Hangul : 1N Korean HAYK
Variant U+6838

Unicode 12.1
Character Definition wizard
Pinyin Jyutping hat6 On GEKI KEKI Kun MIKO Hangul : 0N Korean KYEK
Simplified U+89CB

Unicode 12.1
Character Definition wizard
Pinyin Jyutping hat6
Traditional U+89A1

Unicode 12.1
Character Definition linchpin of wheel ; control
Pinyin xiá Jyutping hat6 On KATSU Kun KUSABI Hangul : 0N Korean HAL Viet hạt
Simplified U+8F96

Records 1 - 50 of 168 retrieved in 810 ms