Unicode 5.2
Character Definition ice , frost , icicles ; cold
Pinyin BING1 Jyutping bing1 On HYOU Kun KOORI HI Hangul Korean PING
Variant U+51B0
Cangjie Input Code IE

Unicode 5.2
Character Definition big building , mansion
Pinyin SHA4 XIA4 Jyutping haa6 On KA Kun IE Hangul Korean HA
Traditional U+5EC8

Unicode 5.2
Character Definition bridge , bank
Pinyin YI2 Jyutping ji4 On I SHI Kun DOBURU Tang Viet dãy

Unicode 5.2
Character Definition residence , dwelling , home ; grave
Pinyin ZHAI2 Jyutping zaak6 On TAKU Kun IE SUMAU YAKE Hangul Korean TAYK THAYK Tang *djhæk
Variant U+FA04

Unicode 5.2
Character Definition house , home , residence ; family
Pinyin JIA1 JIE5 GU1 Jyutping gaa1 gu1 On KA KE KO Kun IE YA UCHI Hangul Korean KA Tang *ga Viet gia
Variant U+50A2

广
Unicode 5.2
Character 广 Definition wide , extensive , broad ; rad . 53
Pinyin YAN3 AN1 GUANG3 Jyutping jim2 On GEN Kun IE Hangul Korean EM
Traditional U+5EE3

Unicode 5.2
Character Definition big building , mansion
Pinyin SHA4 XIA4 Jyutping haa6 On KA SA Kun IE HISASHI Hangul Korean HA Tang Viet
Simplified U+53A6

Unicode 5.2
Character Definition harmony ; pleasure , joy ; be glad
Pinyin YI2 Jyutping ji4 On I Kun YOROKOBU Hangul Korean I Tang

Unicode 5.2
Character Definition give to , hand down , bequeath
Pinyin YI2 Jyutping ji4 On I Kun OKURU Hangul Korean I Tang
Simplified U+8D3B

Unicode 5.2
Character Definition to view others with raised eyes
Pinyin SHEN3 On SHIN Kun UKAGAIMIRU Hangul Korean SIN Tang

アイイー
JMdict 100319
Reading アイイー
Translation eng IE

いえ
JMnedict 100319
Reading いゑ ; いえ Romaji Ie

い江
JMnedict 100319
Word い江
Reading いえ Romaji Ie

いえ
JMnedict 100319
Reading イヱ ; いえ Romaji Ie

伊恵
JMnedict 100319
Word 伊恵
Reading いえ Romaji Ie

伊江
JMnedict 100319
Word 伊江
Reading いえ Romaji Ie

伊江朝雄
JMnedict 100319
Word 伊江朝雄
Reading いえあさお Romaji Ie Asao ( 1927.5 . 17- )

伊江朝雄
JMnedict 100319
Word 伊江朝雄
Reading いえともお Romaji Ie Tomoo

伊得
JMnedict 100319
Word 伊得
Reading いえ Romaji Ie

依愛
JMnedict 100319
Word 依愛
Reading いえ Romaji Ie

依絵
JMnedict 100319
Word 依絵
Reading いえ Romaji Ie

依恵
JMnedict 100319
Word 依恵
Reading いえ Romaji Ie

依慧
JMnedict 100319
Word 依慧
Reading いえ Romaji Ie

依江
JMnedict 100319
Word 依江
Reading いえ Romaji Ie

依枝
JMnedict 100319
Word 依枝
Reading いえ Romaji Ie

惟江
JMnedict 100319
Word 惟江
Reading いえ Romaji Ie

衣絵
JMnedict 100319
Word 衣絵
Reading いえ Romaji Ie

衣恵
JMnedict 100319
Word 衣恵
Reading いえ Romaji Ie

衣慧
JMnedict 100319
Word 衣慧
Reading いえ Romaji Ie

衣江
JMnedict 100319
Word 衣江
Reading いえ Romaji Ie

衣枝
JMnedict 100319
Word 衣枝
Reading いえ Romaji Ie

井恵
JMnedict 100319
Word 井恵
Reading いえ Romaji Ie

井江
JMnedict 100319
Word 井江
Reading いえ Romaji Ie

允江
JMnedict 100319
Word 允江
Reading いえ Romaji Ie

JMnedict 100319
Word
Reading いえ Romaji Ie

JMnedict 100319
Word
Reading いえ Romaji Ie

JMnedict 100319
Word
Reading いえ Romaji Ie

Unicode 5.2
Character Definition a long day . bright . extended . clear
Pinyin CHANG3 CHANG4 Jyutping cong2 On CHOU Kun NAGAI TOORU NOBIRU Hangul Korean CHANG
Variant U+66A2

伊江明
JMnedict 100319
Word 伊江明
Reading いえあき Romaji Ieaki

家彬
JMnedict 100319
Word 家彬
Reading いえあき Romaji Ieaki

家明
JMnedict 100319
Word 家明
Reading いえあき Romaji Ieaki

家淳
JMnedict 100319
Word 家淳
Reading いえあつ Romaji Ieatsu

家原
JMnedict 100319
Word 家原
Reading いえばら Romaji Iebara

伊江橋
JMnedict 100319
Word 伊江橋
Reading いえばし Romaji Iebashi

家林
JMnedict 100319
Word 家林
Reading いえばやし Romaji Iebayashi

家邊
JMnedict 100319
Word 家邊
Reading いえべ Romaji Iebe

Unicode 5.2
Character
Pinyin QIU2

宇史
JMnedict 100319
Word 宇史
Reading いえぶみ Romaji Iebumi

家史
JMnedict 100319
Word 家史
Reading いえぶみ Romaji Iebumi

Unicode 5.2
Character Definition ( same as ) evidence , proof , to give evidence , to testify )
Pinyin ZHENG4 Jyutping zing3

Records 1 - 50 of 99 retrieved in 247 ms