Unicode 5.2
Character Definition ( same as ) boundary between agricultural lands , ( in Japan ) a street ; a city block , ant hill ; formicary , vacant land by the side of a house ; a paddock , deer trace ; deer track
Pinyin TING3 Jyutping ding2 ting5
Unicode Radical-Stroke Count 206.3

Unicode 5.2
Character Definition large tripod caldron with small mouth
Pinyin ZI1 Jyutping zi1 On SHI JI Kun KANAE
KangXi Radical-Stroke Count 206.3 Unicode Radical-Stroke Count 206.3

𪔄
Unicode 5.2
Character 𪔄
KangXi Radical-Stroke Count 206.3 Unicode Radical-Stroke Count 206.3

𪔅
Unicode 5.2
Character 𪔅
KangXi Radical-Stroke Count 206.3 Unicode Radical-Stroke Count 206.3

𪔆
Unicode 5.2
Character 𪔆
KangXi Radical-Stroke Count 206.3 Unicode Radical-Stroke Count 206.3

𫜠
Unicode 5.2
Character 𫜠
Unicode Radical-Stroke Count 206.3

Unicode 5.2
Character
Pinyin CHOU2 ZHOU4 Jyutping cau4 On SHUU JU Kun NOROU
Variant U+916C

Unicode 5.2
Character
Pinyin HU1 On KOTSU KOCHI Kun UTSUWA

Unicode 5.2
Character Definition small box ; chest , casket
Pinyin GUI3 Jyutping gwai2 On KI Kun HAKO KUKURU Korean KWEY
Simplified U+5326

Unicode 5.2
Character
Pinyin CHOU2 Jyutping cau4

Unicode 5.2
Character
Pinyin CHOU3 CHOU2 On SHUU SHU JU Kun NIKUMU

𨞪
Unicode 5.2
Character 𨞪

Unicode 5.2
Character Definition soft ; gentle , pliant
Pinyin ROU2 Jyutping jau4 On NYUU JUU Kun YAWARAKAI YAWARAGERU YAWARA Hangul Korean YU Tang njiou Viet nhu

Records 1 - 13 of 13 retrieved in 1085 ms