Unicode 5.2
Character Definition swallow ( bird ); comfort , enjoy
Pinyin YAN4 YAN1 Jyutping jin1 jin3 On EN Kun TSUBAME Hangul Korean YEN Tang *qen *qèn Viet én
Variant U+9DF0
Four-Corner Code 4433.1

Unicode 5.2
Character Definition burn
Pinyin RUO4 RE4 Jyutping jyut3 On ZETSU NECHI ZEI NEI NETSU Kun YAKU Hangul Korean SEL
Four-Corner Code 4433.1

Unicode 5.2
Character
Pinyin WANG2
Four-Corner Code 4433.1

Unicode 5.2
Character Definition ( Cant .) a bad smell
Pinyin YUAN1 Jyutping jyun1
Four-Corner Code 4433.1

Unicode 5.2
Character Definition steam ; evaporate
Pinyin ZHENG1 Jyutping zing1 On JOU Kun MUSU OGARA MURASU Hangul Korean CUNG Tang jiəng jiɛng Viet chưng
Four-Corner Code 4433.1

Unicode 5.2
Character Definition banana ; plantain
Pinyin JIAO1 QIAO2 QIAO1 Jyutping ziu1 On SHOU Kun KIASA KOGERU Hangul Korean CHO Tang tziɛu Viet tiêu
Four-Corner Code 4433.1

Unicode 5.2
Character Definition luxurious growth of weeds
Pinyin WU2 WU3 Jyutping mou4 On BU MU Kun ARERU KABURA Hangul Korean MWU Tang *mio
Simplified U+829C
Four-Corner Code 4433.1

Unicode 5.2
Character Definition a medicinal herb ; to cauterize
Pinyin XUN1 On KUN Kun KAORU KAORIGUSA KAORI Korean HWUN
Variant U+85B0
Four-Corner Code 4433.1

Unicode 5.2
Character Definition a medicinal herb ; to cauterize
Pinyin XUN1 Jyutping fan1 On KUN Kun KAORU KAORIGUSA KAORI Hangul Korean HWUN Tang *xiuən
Variant U+85AB
Four-Corner Code 4433.1

Unicode 5.2
Character Definition dip (a brush ); remarry
Pinyin ZHAN4 Jyutping zaam3 On SAN Kun HITASU

Unicode 5.2
Character Definition bright , radiant , glowing
Pinyin HE4 XI4 SHI4 Jyutping haak1 hak1 On KAKU Kun AKAI KAGAYAKU Hangul Korean HYEK Tang xæk Viet hách
Four-Corner Code 4433.1

Unicode 12.1
Character Definition swallow ( bird ); comfort , enjoy
Pinyin yàn Jyutping jin1 jin3 On EN Kun TSUBAME Hangul : 0E Korean YEN Tang *qen *qèn Viet én
Variant U+9DF0
Four-Corner Code 4433.1

Unicode 12.1
Character Definition burn
Pinyin ruò Jyutping jyut3 On ZETSU NECHI ZEI NEI NETSU Kun YAKU Hangul : 1N Korean SEL
Four-Corner Code 4433.1

Unicode 12.1
Character
Pinyin wáng
Four-Corner Code 4433.1

Unicode 12.1
Character Definition ( Cant .) a bad smell
Pinyin yuān Jyutping jyun1
Four-Corner Code 4433.1

Unicode 12.1
Character Definition steam ; evaporate
Pinyin zhēng Jyutping zing1 On JOU Kun MUSU OGARA MURASU Hangul : 0E Korean CUNG Tang jiəng jiɛng Viet chưng
Four-Corner Code 4433.1

Unicode 12.1
Character Definition banana ; plantain
Pinyin jiāo Jyutping ziu1 On SHOU Kun KIASA KOGERU Hangul : 0N Korean CHO Tang tziɛu Viet tiêu
Four-Corner Code 4433.1

Unicode 12.1
Character Definition luxurious growth of weeds
Pinyin Jyutping mou4 On BU MU Kun ARERU KABURA Hangul : 0N Korean MWU Tang *mio
Simplified U+829C
Four-Corner Code 4433.1

Unicode 12.1
Character Definition a medicinal herb ; to cauterize
Pinyin xūn On KUN Kun KAORU KAORIGUSA KAORI Hangul :N Korean HWUN
Variant U+85B0
Four-Corner Code 4433.1

Unicode 12.1
Character Definition a medicinal herb ; to cauterize
Pinyin xūn Jyutping fan1 On KUN Kun KAORU KAORIGUSA KAORI Hangul : 0N Korean HWUN Tang *xiuən
Variant U+85AB
Four-Corner Code 4433.1

Unicode 12.1
Character Definition dip (a brush ); remarry
Pinyin zhàn Jyutping zaam3 On SAN Kun HITASU

Unicode 12.1
Character Definition bright , radiant , glowing
Pinyin Jyutping haak1 hak1 On KAKU Kun AKAI KAGAYAKU Hangul : 0N Korean HYEK Tang xæk Viet hách
Four-Corner Code 4433.1

Records 1 - 22 of 22 retrieved in 341 ms