Unicode 5.2
Character Definition gruel
Pinyin ZHAN1 Jyutping zin1 On SEN Kun KAYU
Simplified U+2B5F4

𪡏
Unicode 5.2
Character 𪡏 Definition gruel
Pinyin ZHAN1 Jyutping zin1
Traditional U+55F9

𫗴
Unicode 5.2
Character 𫗴 Definition gruel
Traditional U+9958

稀飯
CEDict 100318
Traditional 稀飯 Simplified 稀饭
Pinyin xi1 fan4
English porridge ; gruel

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin zhou1
English congee ; gruel ; porridge

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin zhan1 Reading On セン Reading Kun かゆ
Meaning gruel

グルーエル
JMnedict 100319
Reading グルーエル Romaji Gruelle

Records 1 - 7 of 7 retrieved in 29 ms