Unicode 5.2
Character Definition wine cups
Pinyin XING2 Jyutping zing4

Unicode 5.2
Character Definition ( same as ) a law , to punish ; punishment
Pinyin XING2 Jyutping zing4

Unicode 5.2
Character Definition to walk ; to go
Pinyin XING2 Jyutping haang4

Unicode 5.2
Character Definition ( same as ) long necked wine vessels ( bottle ; pot ; jar ; and cups etc .)
Pinyin XING2 Jyutping zing4

Unicode 5.2
Character Definition name of a county in Gaomi
Pinyin XING2

Unicode 5.2

Unicode 5.2
Character Definition form
Pinyin XING2 Jyutping jing4 On KEI KYAU Kun NARU Korean HYENG

Unicode 5.2
Character Definition punishment , penalty ; law
Pinyin XING2 Jyutping jing4 On KEI GYOU Kun NORI SHIOKI Hangul Korean HYENG Tang heng Viet hình

Unicode 5.2
Character
Pinyin XING2

Unicode 5.2
Character Definition pattern , model , type ; law ; mold
Pinyin XING2 Jyutping jing4 On KEI Kun KATA Hangul Korean HYENG

Unicode 5.2
Character
Pinyin XING2 Jyutping jing4 On GOU GYOU KOU KEI Kun SURARITOSHITEMIMEYOI HASHITAAME Hangul Korean HYENG

Unicode 5.2
Character Definition form , shape , appearance
Pinyin XING2 Jyutping jing4 On KEI GYOU Kun KATACHI KATA ARAWARERU Hangul Korean HYENG Tang *heng Viet hình

Unicode 5.2
Character
Pinyin XING2

Unicode 5.2
Character Definition county in Henan ; rising and dashing of waves
Pinyin XING2 YING1 YING2 Jyutping jing4 On KEI GYOU EI Kun CHIYOROCHIYORO Hangul Korean HYENG
Simplified U+8365

Unicode 5.2
Character
Pinyin XING2 YING2 Jyutping jing4 Hangul Korean YENG

Unicode 5.2
Character
Pinyin XING2

Unicode 5.2
Character Definition whetstone
Pinyin XING2 YAN2 KENG1 Jyutping jing4 On KEI Kun TOISHI
Variant U+7814

Unicode 5.2
Character
Pinyin XING2 HANG2 On KOU GYOU GUU Kun TAKEMUSHIRO

Unicode 5.2
Character
Pinyin XING2 HENG2 Jyutping hang4

Unicode 5.2
Character Definition go ; walk ; move , travel ; circulate
Pinyin XING2 HANG2 XING4 HANG4 HENG2 Jyutping haang4 hang4 hang6 hong4 On KOU GYOU AN Kun IKU YUKU OKONAU Hangul Korean HAYNG HANG Tang *hæng *hɑng Viet hàng
Variant U+FA08

Unicode 5.2
Character Definition surname ; state in today's Hebei
Pinyin XING2 GENG3 Jyutping jing4 On KEI GYOU Hangul Korean HYENG
Variant U+90C9

Unicode 5.2
Character Definition surname ; place name
Pinyin XING2
Variant U+90A2

Unicode 5.2
Character Definition ancient wine vessel
Pinyin XING2 JIAN1 Jyutping gin1
Simplified U+9498

Unicode 5.2
Character Definition sacrificial cauldron
Pinyin XING2 Jyutping jing4 On KEI GYOU Kun KANAE
Simplified U+94CF

Unicode 5.2

Unicode 5.2
Character
Pinyin XING2

Unicode 5.2
Character Definition ancient wine vessel
Pinyin XING2 JIAN1
Traditional U+9203

Unicode 5.2
Character Definition sacrificial cauldron
Pinyin XING2 Jyutping jing4
Traditional U+9276

Unicode 5.2
Character Definition defile , mountain pass , gorge
Pinyin XING2 JING4 Jyutping zing4
Traditional U+9658

Unicode 5.2
Character Definition defile , mountain pass , gorge
Pinyin XING2 JING4 Jyutping jing4 zing4 On KEI GYOU KYOU Kun TANI Hangul Korean HYENG
Simplified U+9649

Unicode 5.2
Character
Pinyin XING2

Unicode 5.2
Character Definition sugar , syrup ; malt sugar ; sticky
Pinyin XING2 TANG2 Jyutping cing4 On TOU DOU SEI Kun AME Hangul Korean TANG
Simplified U+9967

Unicode 5.2
Character Definition sugar , syrup ; malt sugar ; sticky
Pinyin XING2 Jyutping cing4
Traditional U+9933

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin xing2
English shape ; statute

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin xing2
English punishment

刑事
CEDict 100318
Traditional 刑事 Simplified 刑事
Pinyin xing2 shi4
English criminal ; penal

刑事審判庭
CEDict 100318
Traditional 刑事審判庭 Simplified 刑事审判庭
Pinyin xing2 shi4 shen3 pan4 ting2
English criminal court

刑事局
CEDict 100318
Traditional 刑事局 Simplified 刑事局
Pinyin xing2 shi4 ju2
English Criminal Investigation Bureau ( CIB )

刑事拘留
CEDict 100318
Traditional 刑事拘留 Simplified 刑事拘留
Pinyin xing2 shi4 ju1 liu2
English to detain as criminal

刑事法庭
CEDict 100318
Traditional 刑事法庭 Simplified 刑事法庭
Pinyin xing2 shi4 fa3 ting2
English criminal court

刑事法院
CEDict 100318
Traditional 刑事法院 Simplified 刑事法院
Pinyin xing2 shi4 fa3 yuan4
English criminal court ; judiciary court

刑事犯
CEDict 100318
Traditional 刑事犯 Simplified 刑事犯
Pinyin xing2 shi4 fan4
English a criminal

刑事訴訟法
CEDict 100318
Traditional 刑事訴訟法 Simplified 刑事诉讼法
Pinyin xing2 shi4 su4 song4 fa3
English criminal procedure

刑事警察局
CEDict 100318

刑人
CEDict 100318
Traditional 刑人 Simplified 刑人
Pinyin xing2 ren2
English criminal to be executed ; to execute a criminal

刑具
CEDict 100318
Traditional 刑具 Simplified 刑具
Pinyin xing2 ju4
English punishment equipment ; torture instruments

刑名
CEDict 100318
Traditional 刑名 Simplified 刑名
Pinyin xing2 ming2
English criminal law ( abbr . for pre-Han legalist school 刑名之学 ) ; name of crime

刑名之學
CEDict 100318
Traditional 刑名之學 Simplified 刑名之学
Pinyin xing2 ming2 zhi1 xue2
English criminal law , pre-Han legalist school

刑堂
CEDict 100318
Traditional 刑堂 Simplified 刑堂
Pinyin xing2 tang2
English torture chamber

刑場
CEDict 100318
Traditional 刑場 Simplified 刑场
Pinyin xing2 chang3
English execution ground ; gallows ; scaffold

Records 1 - 50 of 100 retrieved in 160 ms