Character ethics, morality, virtue Definition
DE2 Pinyin dak1 Jyutping TOKU On OSHIE Kun Hangul TEK Korean dək Tang đức Viet
U+60EA Variant

Traditional Simplified
De2 Pinyin
Germany English German English abbr. for 德國|德国[De2 guo2] English

Traditional Simplified
de2 Pinyin
virtue English goodness English morality English ethics English kindness English favor English character English kind English

Traditional Simplified
de2 Pinyin
Variant
virtue English goodness English morality English ethics English

Traditional Simplified
de2 Pinyin
Kraft (S) Deutsch Tugend (S) Deutsch Tugendkraft (S) Deutsch

Literal
de2 Reading Pinyin トク Reading On おしえ Reading Kun
ethics Meaning morality Meaning virtue Meaning

Traditional Simplified
de2 Pinyin
, ethics Variant

Traditional Simplified
de2 Pinyin
, ethics Variant

德安 Traditional 德安 Simplified
De2 an1 Pinyin
De'an county in Jiujiang 九江, Jiangxi English

德安 Traditional 德安 Simplified
de2 an1 Pinyin
De'an (Ort in Jiangxi) (u.E.) (Eig, Geo) Deutsch


德安縣 Traditional 德安县 Simplified
de2 an1 xian4 Pinyin
De'an (u.E.) Deutsch

德昂 Traditional 德昂 Simplified
De2 ang2 Pinyin
De'ang (ethnic group) English


德奧同盟 Traditional 德奥同盟 Simplified
de2 ao4 tong2 meng2 Pinyin
Zweibund (u.E.) (Mil) Deutsch

德班 Traditional 德班 Simplified
De2 ban1 Pinyin
Durban (city in South Africa) English

德班 Traditional 德班 Simplified
de2 ban1 Pinyin
Durban (u.E.) (Eig, Geo) Deutsch


德保 Traditional 德保 Simplified
de2 bao3 Pinyin
Debao (Ort in Guangxi) (u.E.) (Eig, Geo) Deutsch


德比 Traditional 德比 Simplified
de2 bi3 Pinyin
Derby (u.E.) (Eig, Sport) Deutsch

德布勒森 Traditional 德布勒森 Simplified
de2 bu4 lei1 sen1 Pinyin
Debrecen (u.E.) (Geo) Deutsch

德才 Traditional 德才 Simplified
de2 cai2 Pinyin
ethics and ability English virtuous and talented English德昌 Traditional 德昌 Simplified
de2 chang1 Pinyin
Dechang (Ort in Sichuan) (u.E.) (Eig, Geo) Deutsch


Records 1 - 50 of 53 retrieved in 738 ms