Unicode 5.2
Character Definition sharp , sharp-pointed ; sharpen
Pinyin YAN3 SHAN4 Jyutping jim5 sim6 On EN SEN ZEN Kun SURUDOI SORUDOKUSURU KEZURU Hangul Korean SEM Tang zhiɛ̌m

Unicode 5.2
Character Definition slender , thin ; sharp-pointed
Pinyin XIAN1 QIAN1 Jyutping cim1 On SEN Kun KAYOWAI Hangul Korean SEM

Unicode 5.2
Character Definition to flatter ; crafty , having a specious tongue
Pinyin XIAN1 Jyutping cim1 On SEN KEN Kun KATAYORU Hangul Korean SEM

Unicode 5.2
Character Definition a delicate hand ; mix , blend , adulterate
Pinyin SHAN3 CHAN1 SEN1 CAN4 XIAN1 Jyutping caam1 caam4 saam1 On SAN SEN SHIN Kun TORU Hangul Korean SEM Tang shræ̌m
Simplified U+63BA

Unicode 5.2
Character Definition rise ; advance , go forward
Pinyin XIAN1 Jyutping cim1 cim3 On SEN Kun SUSUMU Hangul Korean SEM Viet xiêm

Unicode 5.2
Character Definition annihilate , wipe out , kill off
Pinyin JIAN1 Jyutping cim1 On SEN Kun TSUKUSU HOROBOSU Hangul Korean SEM Tang tziɛm
Simplified U+6B7C

Unicode 5.2
Character Definition to glance at , to peep ; glittering ; to shine
Pinyin SHAN3 Jyutping sim2 On SEN DAN Kun NUSUMIMIRU Hangul Korean SEM Tang shiɛ̌m Viet gườm

Unicode 5.2
Character Definition fine , delicate ; minute ; graceful
Pinyin XIAN1 JIAN1 Jyutping cim1 On SEN Kun HOSOI CHIISAI SHINAYAKA Hangul Korean SEM Tang *siɛm
Simplified U+7EA4

Unicode 5.2
Character Definition toad
Pinyin CHAN2 Jyutping sim4 On SEN Kun HIKIGAERU Hangul Korean SEM Tang zhiɛm

Unicode 5.2
Character Definition talkative ; incoherent talk
Pinyin ZHAN1 Jyutping zim1 On SEN TOU Kun TAWAGOTO Hangul Korean SEM
Simplified U+8C35

Unicode 5.2
Character Definition support , aid ; to be sufficient ; rich , elegant
Pinyin SHAN4 DAN4 Jyutping sim6 sin6 On SEN ZEN Kun SUKUU TARIRU Hangul Korean SEM Viet thiệm
Simplified U+8D61

Unicode 5.2
Character Definition sharp , keen-edged ; a kind of hoe
Pinyin XIAN1 Jyutping cim1 On SEN Kun SUKI MORI Hangul Korean SEM
Simplified U+94E6

Unicode 5.2
Character Definition flash ; avoid , dodge , evade
Pinyin SHAN3 Jyutping sim2 On SEN Kun HIRAMEKU Hangul Korean SEM Tang shiɛ̌m
Simplified U+95EA

Unicode 5.2
Character Definition mountain pass ; Shaanxi province
Pinyin SHAN3 Jyutping sim2 On SEN Hangul Korean SEM
Simplified U+9655 Variant U+965C

Unicode 5.2
Character Definition wild onions or leeks
Pinyin XIAN1 On SEN Kun YAMANIRA Hangul Korean SEM

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin xian1 Reading On セン Reading Korean seom Reading Korean
Meaning slender ; fine ; thin kimono Meaning fr effilé ; fin ; kimono léger Meaning es fino ; delgado ; hilo Meaning pt delgado ; fino ; kimono fino ( espessura )

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin shan3 Reading On セン Reading Kun ひらめ .く ; ひらめ .き ; うかが .う Reading Korean seom Reading Korean
Meaning flash ; brandish

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin xian1 Reading On セン Reading Kun かよわ .い Reading Korean seom Reading Korean
Meaning delicate

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin xian1 Reading On セン Reading Korean seom Reading Korean
Meaning sunrise

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin jian1 Reading On セン Reading Kun つく .す ; ほろぼ .す Reading Korean seom Reading Korean
Meaning massacre

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin jian1 Reading On セン Reading Kun つく .す ; ほろぼ .す Reading Korean seom Reading Korean
Meaning massacre

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin xian1 Reading On セン Reading Korean seom Reading Korean
Meaning fine ; slender ; thin kimono

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin xian1 Reading On セン Reading Korean seom Reading Korean
Meaning fine ; delicate ; minute ; graceful

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin chan2 Reading On セン Reading Korean seom Reading Korean
Meaning toad

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin zhan1 Reading On トウ ; セン ; タン Reading Kun うわごと ; たわごと ; うるさくしゃべ .る Reading Korean seom Reading Korean
Meaning delirious talk

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin shan4 Reading On セン Reading Kun すく .う Reading Korean seom Reading Korean
Meaning have enough of ; add to

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin xian1 Reading On セン ; テン Reading Kun もり ; すき Reading Korean seom Reading Korean
Meaning harpoon ; gaff

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin shan3 ; xia2 Reading On セン Reading Korean seom Reading Korean
Meaning place name

Records 1 - 28 of 28 retrieved in 173 ms