Unicode 5.2
Character Definition to squint ; ( Cant .) what? huh?
Pinyin MIE1 NIE4 Jyutping mat1 me1 me2 me5 mi1 ne6 On BA ME Kun YABUNIRAMI Korean MYA
KangXi Radical-Stroke Count 5.1 Unicode Radical-Stroke Count 5.1

Unicode 5.2
Character Definition nine Value 9
Pinyin JIU3 Jyutping gau2 On KYUU KU Kun KOKONOTSU Hangul Korean KWU KYU Tang *gioǔ gioǔ Viet cửu
KangXi Radical-Stroke Count 5.1 Unicode Radical-Stroke Count 5.1

Unicode 5.2
Character
Unicode Radical-Stroke Count 5.1

Unicode 12.1
Character Definition to squint ; ( Cant .) what? huh?
Pinyin miē Jyutping mat1 me1 me2 me5 mi1 ne6 On BA ME Kun YABUNIRAMI Korean MYA
KangXi Radical-Stroke Count 5.1 Unicode Radical-Stroke Count 5.1

Unicode 12.1
Character Definition nine Value 9
Pinyin jiǔ Jyutping gau2 On KYUU KU Kun KOKONOTSU Hangul : 0E Korean KWU KYU Tang *gioǔ gioǔ Viet cửu
KangXi Radical-Stroke Count 5.1 Unicode Radical-Stroke Count 5.1

Unicode 12.1
Character
Unicode Radical-Stroke Count 5.1

𠃐
Unicode 12.1
Character 𠃐
KangXi Radical-Stroke Count 5.1 Unicode Radical-Stroke Count 5.1

𠃏
Unicode 12.1
Character 𠃏
KangXi Radical-Stroke Count 5.1 Unicode Radical-Stroke Count 5.1

𠃐
Unicode 5.2
Character 𠃐
KangXi Radical-Stroke Count 5.1 Unicode Radical-Stroke Count 5.1

𠃏
Unicode 5.2
Character 𠃏
KangXi Radical-Stroke Count 5.1 Unicode Radical-Stroke Count 5.1

Unicode 5.2
Character Definition vexed , worried , nervous ; regret
Pinyin AO4 Jyutping ou3 On OU Kun NAYAMU Hangul Korean O Tang qɑ̀u Viet ảo

Unicode 5.2
Character Definition ( same as ) weak ; timid ; imbecile
Pinyin NUO4 Jyutping no6

Unicode 5.2
Character

Unicode 5.2
Character

Unicode 5.2
Character Definition dry ; first hexagram ; warming principle of the sun , penetrating and fertilizing , heavenly generative principle ( male )
Pinyin GAN1 QIAN2 Jyutping gon1 kin4 On KAN KEN GEN Kun KAWAKU KAWAKASU INUI Hangul Korean KAN KEN Tang *ghyɛn ghyɛn gɑn Viet kiền
Simplified U+5E72

乿
Unicode 5.2
Character 乿 Definition to cure , to heal
Pinyin CHI4 On CHI JI Kun OSAMERU

Unicode 5.2
Character Definition turtle or tortoise ; cuckold
Pinyin GUI1 On KI KYUU KIN Kun KAME Korean KWI KYUN
Variant U+9F9C

𠃼
Unicode 5.2
Character 𠃼

𠃽
Unicode 5.2
Character 𠃽

𠃾
Unicode 5.2
Character 𠃾

𠃿
Unicode 5.2
Character 𠃿

𠄀
Unicode 5.2
Character 𠄀
Viet

𠄁
Unicode 5.2
Character 𠄁

𠄂
Unicode 5.2
Character 𠄂

𪜘
Unicode 5.2
Character 𪜘

Unicode 12.1
Character Definition vexed , worried , nervous ; regret
Pinyin ào Jyutping ou3 On OU Kun NAYAMU Hangul : 0N Korean O Tang qɑ̀u Viet ảo

Unicode 12.1
Character Definition ( same as ) weak ; timid ; imbecile
Pinyin nuò Jyutping no6

Unicode 12.1
Character

Unicode 12.1
Character

Unicode 12.1
Character Definition dry ; first hexagram ; warming principle of the sun , penetrating and fertilizing , heavenly generative principle ( male )
Pinyin gān Jyutping gon1 kin4 On KAN KEN GEN Kun KAWAKU KAWAKASU INUI Hangul : 0E Korean KAN KEN Tang *ghyɛn ghyɛn gɑn Viet kiền
Simplified U+5E72

乿
Unicode 12.1
Character 乿 Definition to cure , to heal
Pinyin zhì On CHI JI Kun OSAMERU

Unicode 12.1
Character Definition turtle or tortoise ; cuckold
Pinyin guī Jyutping gau1 gwai1 gwan1 kau1 On KI KYUU KIN Kun KAME Korean KWI KYUN
Variant U+9F9C

𠃼
Unicode 12.1
Character 𠃼

𠃽
Unicode 12.1
Character 𠃽

𠃾
Unicode 12.1
Character 𠃾

𠃿
Unicode 12.1
Character 𠃿

𠄀
Unicode 12.1
Character 𠄀
Viet

𠄁
Unicode 12.1
Character 𠄁

𠄂
Unicode 12.1
Character 𠄂

𪜘
Unicode 12.1
Character 𪜘

𫡭
Unicode 12.1
Character 𫡭

𫡮
Unicode 12.1
Character 𫡮

𬼮
Unicode 12.1
Character 𬼮

𬼯
Unicode 12.1
Character 𬼯

𬼰
Unicode 12.1
Character 𬼰

𬼱
Unicode 12.1
Character 𬼱

Unicode 5.2
Character Definition inlet , bay ; dock , bank
Pinyin AO4 YU4 Jyutping juk1 ou3 On IKU OKU OU Kun KUMA OKI Hangul Korean O OK

Unicode 5.2
Character Definition to implore ; to beseech , to seek after , to beg ; to pray
Pinyin QIU2 Jyutping kaau4

Unicode 5.2
Character Definition dry ; dried , as opposed to fresh
Pinyin GAN1 On KEN Korean KEN KAN
Variant U+4E7E

𥝀
Unicode 5.2
Character 𥝀

Records 1 - 50 of 66 retrieved in 953 ms