Unicode 5.2
Character Definition hill ; elder ; empty ; a name
Pinyin QIU1 Jyutping jau1 On KYUU Kun OKA Hangul Korean KWU Tang *kiou kiou Viet khâu
Variant U+4E20

Unicode 5.2
Character Definition hill ; elder ; empty ; a name
Pinyin QIU1 On KYUU Kun OKA Korean KWU Tang kiou

Unicode 5.2
Character Definition to join or connect the vine
Pinyin JIU1 On KYUU Kun MATSUWARU Korean KWU

Unicode 5.2
Character Definition long time ( ago ); time passage , grow late
Pinyin JIU3 Jyutping gau2 On KYUU KU Kun HISASHII Hangul Korean KWU Tang *gioǔ gioǔ Viet cửu
Variant U+4E46

Unicode 5.2
Character Definition long time ( ago ); time passage , grow late
Pinyin JIU3 On KYUU KU Kun HISASHII Korean KWU Tang gioǔ
Variant U+4E45

Unicode 5.2
Character Definition nine Value 9
Pinyin JIU3 Jyutping gau2 On KYUU KU Kun KOKONOTSU Hangul Korean KWU KYU Tang *gioǔ gioǔ Viet cửu

Unicode 5.2
Character Definition enemy , hate , hatred , enmity
Pinyin CHOU2 QIU2 Jyutping cau4 kau4 sau4 On KYUU GU Kun ADA KATAKI Hangul Korean KWU Viet cừu
Variant U+8B90

Unicode 5.2
Character Definition surname ; name of a divine being ; transliteration of Sanskrit 'kh'
Pinyin QU1 Jyutping keoi1 On KYO KO KYA KA Hangul Korean KWU KE

Unicode 5.2
Character Definition rickets
Pinyin KOU4 GOU1 Jyutping kau3 keoi1 On KOU KU Kun SEMUSHI Hangul Korean KWU

Unicode 5.2
Character Definition ornamental cap
Pinyin QIU2 Jyutping kau4 On KYUU GU Kun ITADAKU Hangul Korean KWU

Unicode 5.2
Character Definition all , together ; accompany
Pinyin JU4 Jyutping geoi1 keoi1 On KU Kun TOMONI Hangul Korean KWU Viet câu
Variant U+5036

Unicode 5.2
Character Definition damage , destroy
Pinyin ZAN2 ZA2 Jyutping gau6 On KYUU GU Kun SOSHIRU Korean KWU

Unicode 5.2
Character Definition all
Pinyin JU4 JU1 Jyutping geoi1 On KU Kun TOMONI Korean KWU Tang *gio gio
Variant U+4FF1

Unicode 5.2
Character Definition humpback ; stoop
Pinyin YU3 Jyutping jyu2 On U Kun KAGAMU SEMUSHI Hangul Korean KWU Tang qiǒ
Simplified U+4F1B

Unicode 5.2
Character Definition tool , implement ; draw up , write
Pinyin JU4 Jyutping geoi6 On GU KU Kun SONAERU SONAE TSUBUSANI Hangul Korean KWU Tang *ghiò ghiò Viet cụ

Unicode 5.2
Character Definition a secluded place ; secret cabinet
Pinyin GOU4 GOU1 Jyutping gau3 On KOU Kun KAMAERU Hangul Korean KWU

Unicode 5.2
Character Definition be diligent , toil , endeavor
Pinyin QU2 Jyutping keoi4 On KU Kun TSUKARERU Hangul Korean KWU Viet

Unicode 5.2
Character
Pinyin KOU3 On KOU KU Kun TSUTOMERU Korean KWU

Unicode 5.2
Character
Pinyin JIU1 Jyutping gau1 kau1 On KYUU KU Kun ATSUMERU ATSUMARU Korean KWU

Unicode 5.2
Character Definition hook , join , connect ; entice
Pinyin GOU1 GOU4 Jyutping au1 gau1 ngau1 On KOU Kun NOZOKU MAGARU KAGI Hangul Korean KWU KWI
Variant U+53E5

Unicode 5.2
Character
Pinyin JIU4 On KYOU KU Kun ATSU HAKARU Korean KWU

Unicode 5.2
Character
Pinyin JIU4 On KYUU GU Kun HITSUGI Korean KWU

Unicode 5.2
Character
Pinyin JIU4 Hangul Korean KWU

Unicode 5.2
Character Definition area , district , region , ward
Pinyin QU1 OU1 Jyutping au1 keoi1 On KU OU KOU Korean KWU WU
Traditional U+5340

Unicode 5.2
Character Definition area , district , region , ward ; surname
Pinyin QU1 OU1 Jyutping au1 keoi1 On KU OU KOU Kun WAKERU SHIKIRU Hangul Korean KWU WU Tang gou kio Viet khu
Simplified U+533A

Unicode 5.2
Character Definition stable ; barnyard
Pinyin JIU4 Jyutping gau3 On KYUU Kun UMAYA Korean KWU
Traditional U+5EC4

Unicode 5.2
Character Definition spear ; tribe
Pinyin QIU2 Jyutping kau2 kau4 On JIU NIYU KIU GU Hangul Korean KWU

Unicode 5.2
Character Definition mouth ; open end ; entrance , gate
Pinyin KOU3 Jyutping hau2 On KOU KU Kun KUCHI Hangul Korean KWU Tang *kǒu Viet khẩu

Unicode 5.2
Character Definition sentence
Pinyin JU4 GOU1 Jyutping gau1 geoi3 On KU KOU Hangul Korean KWU KWI Tang *giò Viet câu
Variant U+F906

Unicode 5.2
Character Definition a three-edged spear
Pinyin QIU2 Jyutping kau4 Hangul Korean KWU

Unicode 5.2
Character Definition breathe on ; yawn ; roar
Pinyin XU1 HOU3 HOU1 Jyutping heoi1 On KU KOU Kun IKIWOKAKETEATATAMERU Korean KWU Viet gâu

Unicode 5.2
Character Definition fault , defect ; error , mistake
Pinyin JIU4 GAO1 Jyutping gau3 gou1 On KYUU KOU Kun TOGA TOGAMERU Hangul Korean KWU KO Tang ghiǒu

Unicode 5.2
Character Definition to vomit ; annoy , enrage
Pinyin OU1 OU3 OU4 XU1 OU5 Jyutping au1 au2 On OU Kun UTAU HAKU Hangul Korean KWU HWU Tang qou qǒu
Simplified U+5455

Unicode 5.2
Character Definition earthenware , earthenware vessel
Pinyin QIU1 Jyutping jau1 On KYOU Kun OKA Hangul Korean KWU Viet

Unicode 5.2
Character
Pinyin GOU4 Hangul Korean KWU

Unicode 5.2
Character Definition dirt , filth , stains ; dirty
Pinyin GOU4 Jyutping gau3 On KOU KU KIKU Kun AKA HAJI Hangul Korean KWU Tang gǒu Viet cáu

Unicode 5.2
Character Definition fish name
Korean KWU

Unicode 5.2
Character Definition mate ; copulate ; good
Pinyin GOU4 Jyutping gau3 On KOU KU Kun AU MIMEYOI MINIKUI Hangul Korean KWU Viet cạu

Unicode 5.2
Character Definition marry ; be on friendly terms with
Pinyin GOU4 Jyutping gau3 On KOU Kun YOSHIMI Hangul Korean KWU

Unicode 5.2
Character Definition old woman , hag
Pinyin YU4 YU3 Jyutping jyu2 On OU U Kun OUNA ATATAMERU Hangul Korean KWU Tang qiò Viet ẩu
Simplified U+59AA

Unicode 5.2
Character Definition bandits , thieves ; enemy ; invade
Pinyin KOU4 Jyutping kau3 On KOU Kun ADASURU ADA Hangul Korean KWU Tang kòu Viet khấu

Unicode 5.2
Character Definition straw sandals ; tread on
Pinyin JU4 Jyutping geoi3 On KU Kun KUTSU Hangul Korean KWU
Simplified U+5C66

Unicode 5.2
Character Definition a hill in Hunan
Pinyin GOU3 Jyutping gau2 keoi1 On KOU KU Kun ITADAKI Hangul Korean KWU

Unicode 5.2
Character Definition steep , sheer ; rugged , rough
Pinyin QU1 Jyutping keoi1 On KU Kun KEWASHII Hangul Korean KWU Tang kio
Simplified U+5C96

Unicode 5.2
Character Definition stable ; barnyard
Pinyin JIU4 Jyutping gau3 Korean KWU Tang giòu
Simplified U+53A9 Variant U+5ED0

Unicode 5.2
Character Definition stable ; barnyard
Pinyin JIU4 Korean KWU
Variant U+5EC4

Unicode 5.2
Character Definition stable ; barnyard
Pinyin JIU4 On KYUU Kun UMAYA Hangul Korean KWU
Variant U+5EC4

Unicode 5.2
Character Definition enough , adequate fully , quite
Pinyin GOU4 Jyutping gau3 On KOU KU Hangul Korean KWU

Unicode 5.2
Character Definition fear , be afraid of , dread
Pinyin JU4 Jyutping geoi6 On KU GU Kun OSORERU Hangul Korean KWU Tang ghiò
Simplified U+60E7

Unicode 5.2
Character Definition a halberd
Pinyin QU2 On GU Hangul Korean KWU

Records 1 - 50 of 126 retrieved in 258 ms