Unicode 5.2
Character Definition kwukyel
Pinyin JIE2
Pseudo GB 12345-90 9325

Unicode 5.2
Character Definition river in Shandong ; space inside
Pinyin BENG1 Jyutping bang1 On HOU HYOU Kun MATSURI Hangul Korean PHAYNG
GB 8565-89 9325

Unicode 5.2
Character Definition a medicinal herb ; to cauterize
Pinyin XUN1 Jyutping fan1 On KUN Kun KAORU KAORIGUSA KAORI Hangul Korean HWUN Tang *xiuən
Variant U+85AB
KS X 1001:1992 9325

Unicode 5.2
Character
Pinyin YU4 Jyutping juk6 On IKU Kun NABE
Unicode Code Point 9325


Unicode 12.1
Character Definition kwukyel
Pinyin jié
Pseudo GB 12345-90 9325

Unicode 12.1
Character Definition river in Shandong ; space inside
Pinyin bēng Jyutping bang1 On HOU HYOU Kun MATSURI Hangul : 1N Korean PHAYNG
GB 8565-89 9325

Unicode 12.1
Character Definition a medicinal herb ; to cauterize
Pinyin xūn Jyutping fan1 On KUN Kun KAORU KAORIGUSA KAORI Hangul : 0N Korean HWUN Tang *xiuən
Variant U+85AB
KS X 1001:1992 9325

Unicode 12.1
Character
Pinyin Jyutping juk6 On IKU Kun NABE
Unicode Code Point 9325


Records 1 - 10 of 10 retrieved in 282 ms