Traditional Simplified
bian4 Pinyin
dispute English debate English argue English discuss English

Literal
zheng1 Reading Pinyin ソウ Reading On あらそ. Reading Kun いか.でか Reading Kun jaeng Reading Korean Reading Korean
contend Meaning dispute Meaning argue Meaning se quereller Meaning fr se disputer Meaning fr pelear Meaning es disputar Meaning es discutir Meaning es competir Meaning es lutar Meaning pt disputar Meaning pt discutir Meaning pt

Literal
chao3 Reading Pinyin chao1 Reading Pinyin ビョウ Reading On ミョウ Reading On ソウ Reading On ショウ Reading On さえず. Reading Kun こえ Reading Kun myo Reading Korean cho Reading Korean
argue Meaning dispute Meaning disturb Meaning annoy Meaning

Literal
bi4 Reading Pinyin Reading On Reading On かたよ. Reading Kun pi Reading Korean
argue Meaning biased Meaning one-sided Meaning

Literal
chuo4 Reading Pinyin タク Reading On チャク Reading On とお. Reading Kun tag Reading Korean
argue Meaning quarrel Meaning squabble Meaning far Meaning

Character argue, dispute; disturb, annoy Definition
CHAO3 Pinyin caau2 Jyutping BYOU MYOU SOU SYOU On SAEZURU KOE Kun MYO CHO Korean sảo Viet

Character argue, quarrel, squabble; far Definition
CHUO4 Pinyin coek3 Jyutping TAKU CHAKU On TOOI Kun Hangul THAK Korean rước Viet

Character argue; biased; one-sided Definition
BI4 Pinyin bei1 bei3 Jyutping HI HA On KATAYORU Kun Hangul PHI Korean
U+8BD0 Simplified

Character argue; biased; one-sided Definition
BI4 Pinyin bei1 bei3 Jyutping
U+8A56 Traditional


Records 1 - 9 of 9 retrieved in 52 ms