Unicode 5.2
Character Definition to take in ; to absorb , ( non-classical form of ) a kind of spring fishing net ; a kind of small net with a handle used to catch fishes or birds
Pinyin NIAN3 NIE4 Jyutping nim2 nip6 zik1
Unicode Radical-Stroke Count 31.2

Unicode 5.2
Character Definition return , turn around ; a time
Pinyin HUI2 Jyutping wui4 On KAI E Kun MAWASU
Variant U+56DE
Unicode Radical-Stroke Count 31.2

Unicode 5.2
Character
Pinyin YIN1 On IN Kun YORU Korean IN
KangXi Radical-Stroke Count 31.2 Unicode Radical-Stroke Count 31.2

Unicode 5.2
Character Definition prisoner , convict ; confine
Pinyin QIU2 Jyutping cau4 On SHUU Kun TORAERU Hangul Korean SWU Tang zhiou Viet
KangXi Radical-Stroke Count 31.2 Unicode Radical-Stroke Count 31.2

Unicode 5.2
Character Definition four Value 4
Pinyin SI4 Jyutping sei3 si3 On SHI Kun YOTSU YOTABI Hangul Korean SA Tang *sì Viet tứ
KangXi Radical-Stroke Count 31.2 Unicode Radical-Stroke Count 31.2

Unicode 5.2
Character
Pinyin NIN2 On JIN NIN Kun KASHIKOI
KangXi Radical-Stroke Count 31.2 Unicode Radical-Stroke Count 31.2

Unicode 5.2
Character
Unicode Radical-Stroke Count 31.2

𠁤
Unicode 5.2
Character 𠁤 Value 4
KangXi Radical-Stroke Count 31.2 Unicode Radical-Stroke Count 31.2

𡆣
Unicode 5.2
Character 𡆣
KangXi Radical-Stroke Count 31.2 Unicode Radical-Stroke Count 31.2

𡆤
Unicode 5.2
Character 𡆤
KangXi Radical-Stroke Count 31.2 Unicode Radical-Stroke Count 31.2

𡆥
Unicode 5.2
Character 𡆥
KangXi Radical-Stroke Count 31.2 Unicode Radical-Stroke Count 31.2

𡆦
Unicode 5.2
Character 𡆦
KangXi Radical-Stroke Count 31.2 Unicode Radical-Stroke Count 31.2

Unicode 12.1
Character Definition to take in ; to absorb , ( non-classical form of ) a kind of spring fishing net ; a kind of small net with a handle used to catch fishes or birds
Pinyin niè Jyutping nim2 nip6 zik1
Unicode Radical-Stroke Count 31.2

Unicode 12.1
Character Definition return , turn around ; a time
Pinyin huí Jyutping wui4 On KAI E Kun MAWASU
Variant U+56DE
Unicode Radical-Stroke Count 31.2

Unicode 12.1
Character
Pinyin yīn On IN Kun YORU Korean IN
KangXi Radical-Stroke Count 31.2 Unicode Radical-Stroke Count 31.2

Unicode 12.1
Character Definition prisoner , convict ; confine
Pinyin qiú Jyutping cau4 On SHUU Kun TORAERU Hangul : 0E Korean SWU Tang zhiou Viet
KangXi Radical-Stroke Count 31.2 Unicode Radical-Stroke Count 31.2

Unicode 12.1
Character Definition four Value 4
Pinyin Jyutping sei3 si3 On SHI Kun YOTSU YOTABI Hangul : 0E Korean SA Tang *sì Viet tứ
KangXi Radical-Stroke Count 31.2 Unicode Radical-Stroke Count 31.2

Unicode 12.1
Character
Pinyin nín On JIN NIN Kun KASHIKOI
KangXi Radical-Stroke Count 31.2 Unicode Radical-Stroke Count 31.2

Unicode 12.1
Character
Jyutping sei3 seon2 seon3 si3
Unicode Radical-Stroke Count 31.2

𠁤
Unicode 12.1
Character 𠁤 Value 4
KangXi Radical-Stroke Count 31.2 Unicode Radical-Stroke Count 31.2

𡆣
Unicode 12.1
Character 𡆣
Pinyin niè
KangXi Radical-Stroke Count 31.2 Unicode Radical-Stroke Count 31.2

𡆤
Unicode 12.1
Character 𡆤
Pinyin nǎn
KangXi Radical-Stroke Count 31.2 Unicode Radical-Stroke Count 31.2

𡆥
Unicode 12.1
Character 𡆥
Pinyin jiù
KangXi Radical-Stroke Count 31.2 Unicode Radical-Stroke Count 31.2

𡆦
Unicode 12.1
Character 𡆦
Pinyin yuè
KangXi Radical-Stroke Count 31.2 Unicode Radical-Stroke Count 31.2

𫭂
Unicode 12.1
Character 𫭂
Unicode Radical-Stroke Count 31.2

𭍚
Unicode 12.1
Character 𭍚
Unicode Radical-Stroke Count 31.2

Unicode 5.2
Character Definition entire , complete ; round
Pinyin LUAN2 Jyutping lyun4 On RAN
Simplified U+2A8AE

𡈻
Unicode 5.2
Character 𡈻

Unicode 12.1
Character Definition entire , complete ; round
Pinyin luán Jyutping lyun4 On RAN
Simplified U+2A8AE

𡈻
Unicode 12.1
Character 𡈻

𭍹
Unicode 12.1
Character 𭍹

Records 1 - 31 of 31 retrieved in 327 ms