Unicode 5.2
Character Definition study ; repair ; cultivate
Pinyin XIU1 Jyutping sau1 On SHUU SHU Kun OSAMERU Hangul Korean SWU Tang *siou siou Viet tu

Unicode 5.2
Character
Pinyin CHUI2 Jyutping seoi4 On SUI ZUI TSUI Kun OMOI Korean SWU Tang zhiuɛ

Unicode 5.2
Character
Pinyin SHU4 Korean SWU

Unicode 5.2
Character Definition receive , accept , get ; bear , stand
Pinyin SHOU4 Jyutping sau6 On JU SHUU Kun UKERU UKE Hangul Korean SWU Tang *zhiǒu Viet thụ

Unicode 5.2
Character Definition old man ; elder
Pinyin SOU3 Jyutping sau2 On SOU SHUU Kun OKINA Hangul Korean SWU Tang *sǒu
Variant U+53DC

Unicode 5.2
Character Definition sell
Pinyin SHOU4 Jyutping sau6 On SHUU Kun URU Hangul Korean SWU

Unicode 5.2
Character Definition cough , gargle , clear throat
Pinyin SOU4 Jyutping sau2 sau3 On SOKU SHUU SOU Kun SUU KUCHISUSUGU Hangul Korean SWU

Unicode 5.2
Character Definition prisoner , convict ; confine
Pinyin QIU2 Jyutping cau4 On SHUU Kun TORAERU Hangul Korean SWU Tang zhiou Viet

Unicode 5.2
Character Definition let down ; suspend , hand ; down
Pinyin CHUI2 Jyutping seoi4 On SUI Kun TARERU TARASU NANNANTOSU Hangul Korean SWU Tang *zhiuɛ Viet thùy
Variant U+57C0

Unicode 5.2
Character Definition old age , long life ; lifespan
Pinyin SHOU4 Jyutping sau6 On JU SU SHUU JUU Kun KOTOBUKI HISASHII KOTOOGU Hangul Korean SWU Tang zhiòu zhiǒu Viet thọ
Simplified U+5BFF

Unicode 5.2
Character Definition sister-in-law , elder brother's wife
Pinyin SAO3 Jyutping sou2 On SOU Kun ANYOME Hangul Korean SWU Viet dâu

Unicode 5.2
Character Definition defend , protect , guard , conserve
Pinyin SHOU3 SHOU4 Jyutping sau2 On SHU SU Kun MAMORU MORI MAMORI Hangul Korean SWU Tang *shiǒu Viet thú

寿
Unicode 5.2
Character 寿 Definition old age , long life ; lifespan
Pinyin SHOU4 Jyutping sau6 On JU JUU SU SHUU Kun KOTOBUKI HISASHII KOTOHOGU Korean SWU Viet thọ
Traditional U+58FD

Unicode 5.2
Character Definition mountain peak ; cave , cavern
Pinyin XIU4 Jyutping zau6 On SHUU YUU Kun KUKI MINE Hangul Korean SWU Tang ziòu
Variant U+5CC0

Unicode 5.2
Character Definition mountain peak ; cave , cavern
Pinyin XIU4 On SHUU YUU Hangul Korean SWU
Variant U+5CAB

Unicode 5.2
Character Definition conceal , hide ; search for , seek
Pinyin SOU1 Jyutping sau1 On SHUU SHU SOU SU Kun KAKUSU Hangul Korean SWU

Unicode 5.2
Character Definition anxiety ; to worry about , be anxious
Pinyin CHOU2 Jyutping sau4 On SHUU Kun UREI UREERU Hangul Korean SWU Tang *jrhiou Viet sầu

Unicode 5.2
Character Definition defend borders , guard frontiers
Pinyin SHU4 Jyutping syu3 On JU SHU Kun MAMORU MAMORI Hangul Korean SWU Tang *shiò Viet thú

Unicode 5.2
Character Definition hand
Pinyin SHOU3 Jyutping sau2 On SHU Kun TE TEZUKARA Hangul Korean SWU Tang *shiǒu Viet thủ

Unicode 5.2
Character Definition give to , transmit ; confer
Pinyin SHOU4 Jyutping sau6 On JU Kun SAZUKERU SAZUKARU Hangul Korean SWU Tang zhiòu Viet thụ

Unicode 5.2
Character Definition search , seek ; investigate
Pinyin SOU1 Jyutping sau1 sau2 On SOU Kun SAGASU Hangul Korean SWU Tang shrǎu shriou Viet sưu
Variant U+635C

Unicode 5.2
Character Definition gather together , collect ; harvest
Pinyin SHOU1 Jyutping sau1 On SHUU Kun OSAMERU Hangul Korean SWU Tang *shiou shiòu Viet thu
Variant U+53CE

Unicode 5.2
Character Definition number ; several , count ; fate
Pinyin SHU4 SHU3 CU4 SHUO4 Jyutping sou2 sou3 On SUU SHU SU Kun KAZOERU KAZU SEMERU Korean SWU CHOK
Traditional U+6578

Unicode 5.2
Character Definition number ; several ; count ; fate
Pinyin SHU4 SHU3 CU4 SHUO4 Jyutping sok3 sou2 sou3 On SUU SHU Kun KAZOERU KAZU Hangul Korean SWU SAK Tang *shriò *shriǒ Viet số
Simplified U+6570

Unicode 5.2
Character Definition tree ; plant ; set up , establish
Pinyin SHU4 Jyutping syu6 On JU Kun UERU TATERU KI Hangul Korean SWU Tang *zhiò *zhiǒ Viet thụ
Simplified U+6811

Unicode 5.2
Character Definition different , special , unusual
Pinyin SHU1 Jyutping syu4 On SHU JU Kun KOTO KOROSU TATSU Hangul Korean SWU Tang *zhio Viet thùa

Unicode 5.2
Character Definition water , liquid , lotion , juice
Pinyin SHUI3 Jyutping seoi2 On SUI Kun MIZU Hangul Korean SWU Tang *shuǐ Viet héo thuỷ

Unicode 5.2
Character Definition name of a river in Shandong
Pinyin ZHU1 Jyutping syu4 zyu1 On SHU Hangul Korean SWU Viet chua

Unicode 5.2
Character Definition urinate ; soak , drench
Pinyin SOU1 SOU3 SHAO1 Jyutping sau1 On SOU SHUU Kun HITASU IBARI Hangul Korean SWU

Unicode 5.2
Character Definition gargle , rinse ; wash , scour
Pinyin SHU4 SOU4 Jyutping sau3 sou3 On SOU SHUU Kun SUSUGU UGAI Hangul Korean SWU Tang shriòu sòu
Variant U+6F44

Unicode 5.2
Character Definition gay ; deep
Pinyin XIAO1 Jyutping siu1 On SHUKU SHOU SHUU Kun KIYOI Hangul Korean SWU

Unicode 5.2
Character
Pinyin SUI1 Jyutping seoi1 Hangul Korean SWU

Unicode 5.2
Character Definition flintstone ; beacon , signal fire ; torch
Pinyin SUI4 Jyutping seoi6 On SUI Kun HIUCHI NOROSHI Hangul Korean SWU Tang zuì

Unicode 5.2
Character Definition winter hunting ; imperial tour
Pinyin SHOU4 Jyutping sau2 sau3 On SHU SHUU Kun KARU KARI Hangul Korean SWU Tang shiòu

Unicode 5.2
Character Definition beast , animal ; bestial
On JUU Kun KEMONO KEDAMONO Korean SWU
Variant U+7378

Unicode 5.2
Character Definition beast , animal ; bestial
Pinyin SHOU4 Jyutping sau3 On JUU Kun KEMONO Hangul Korean SWU Tang *shiòu Viet thú
Simplified U+517D

Unicode 5.2
Character Definition coarse variety of jasper or jade
Pinyin XIU4 Jyutping sau3 On SHUU SHU YUU U Hangul Korean SWU

Unicode 5.2
Character
Pinyin CHU4 Jyutping cuk1 Hangul Korean SWU

Unicode 5.2
Character Definition pendant girdle ornament
Pinyin SUI4 Jyutping seoi6 On SUI ZUI Hangul Korean SWU

Unicode 5.2
Character
Pinyin SHOU4 SHU2 On SHUU JU TOU DOU Kun TAMA Hangul Korean SWU

Unicode 5.2
Character Definition thin , emaciated , lean ; meager
Pinyin SHOU4 On SOU SHUU Kun YASERU Korean SWU
Variant U+7626

Unicode 5.2
Character Definition thin , emaciated , lean ; meager
Pinyin SHOU4 Jyutping sau3 On SOU SHUU Kun YASERU Hangul Korean SWU Tang *shriòu Viet xấu
Variant U+75E9

Unicode 5.2
Character Definition clear-eyed
Pinyin SUI4 Jyutping seoi6 On SUI SAI Kun AKIRAKA Hangul Korean SWU

Unicode 5.2
Character Definition sleep , doze
Pinyin SHUI4 Jyutping seoi6 On SUI Kun NEMURU NEMURI Hangul Korean SWU Tang zhuiɛ̀

Unicode 5.2
Character Definition gaze at , stare at ; uninhibited
Pinyin SUI1 Jyutping seoi1 On KI KEI KE Kun MIAGERU Hangul Korean SWU Tang xiuɛ xyui

Unicode 5.2
Character Definition blind ; no pupil in the eye
Pinyin SOU3 Jyutping sau2 On SOU SU SHOU Kun MEKURA Hangul Korean SWU

Unicode 5.2
Character Definition evil spirit ; evil influence
Pinyin SUI4 Jyutping seoi6 On SUI Kun TATARI TATARU Hangul Korean SWU

Unicode 5.2
Character Definition ear of grain ; flowering , luxuriant ; refined , elegant , graceful
Pinyin XIU4 Jyutping sau3 On SHUU Kun HIIDERU Hangul Korean SWU Tang *siòu Viet

Unicode 5.2
Character Definition ear of grain ; tassel ; Guangzhou
Pinyin SUI4 Jyutping seoi6 On SUI Kun HO Hangul Korean SWU
Variant U+7A42

Unicode 5.2
Character Definition perpendicular , vertical ; erect
Pinyin SHU4 Jyutping syu6 On JU Kun TATSU KODOMO TATE Hangul Korean SWU
Simplified U+7AD6 Variant U+8C4E

Records 1 - 50 of 182 retrieved in 755 ms