Unicode 5.2
Character Definition only , just , simply
Pinyin ZHI3 ZHI1 Jyutping zek3 zi2 On SHI Kun TADA Hangul Korean CI Tang *jǐɛ Viet chỉ
Traditional U+8879 U+96BB Variant U+6B62
KS X 1001:1992 8194

Unicode 5.2
Character Definition to sip ; ( Cant .) aspect marker of excessive extent
Pinyin JI4 Jyutping cai6 zai6 On SEI ZAI KAI SAI Kun NAMERU Korean CEY
Simplified U+54DC
Taiwan Telegraph 8194

Unicode 5.2
Character Definition river in Shandong ; space inside
Pinyin BENG1 Jyutping bang1 On HOU HYOU Kun MATSURI Hangul Korean PHAYNG
KS X 1002:1991 8194

Unicode 5.2
Character
Pinyin LONG2 On ROU RU
GB 7589-87 8194

Unicode 5.2
Character Definition fly down or downward
Pinyin HANG2 GANG1 HANG4 Jyutping hong4 On KOU Kun NODO Hangul Korean HANG Tang hɑng
Simplified U+9883
GB 12345-90 8194

Unicode 5.2
Character Definition fly down or downward
Pinyin HANG2 GANG1 Jyutping hong4
Traditional U+980F
GB 2312-80 8194

Unicode 5.2
Character Definition a topknot
Pinyin QU1 On KYOKU Kun MAGE WAGE
JIS X 0208-1990 8194

𨬍
Unicode 5.2
Character 𨬍
KPS 10721-2000 8194

Unicode 5.2
Character
Pinyin LU4
Unicode Code Point 8194


Unicode 12.1
Character Definition only , just , simply
Pinyin zhǐ Jyutping zek3 zi2 On SHI Kun TADA Hangul : 0E Korean CI Tang *jǐɛ Viet chỉ
Traditional U+96BB Variant U+6B62
KS X 1001:1992 8194

Unicode 12.1
Character Definition to sip ; ( Cant .) aspect marker of excessive extent
Pinyin Jyutping cai6 zai6 On SEI ZAI KAI SAI Kun NAMERU Korean CEY
Simplified U+54DC
Taiwan Telegraph 8194

Unicode 12.1
Character Definition river in Shandong ; space inside
Pinyin bēng Jyutping bang1 On HOU HYOU Kun MATSURI Hangul : 1N Korean PHAYNG
KS X 1002:1991 8194

Unicode 12.1
Character Definition fly down or downward
Pinyin háng Jyutping hong4 On KOU Kun NODO Hangul : 1N Korean HANG Tang hɑng
Simplified U+9883
GB 12345-90 8194

Unicode 12.1
Character Definition fly down or downward
Pinyin háng Jyutping hong4
Traditional U+980F
GB 2312-80 8194

𨬍
Unicode 12.1
Character 𨬍
Pinyin duò
KPS 10721-2000 8194

Unicode 12.1
Character
Pinyin
Unicode Code Point 8194


Unicode 12.1
Character
Pinyin lóng On ROU RU
GB 7589-87 8194

Unicode 12.1
Character Definition a topknot
Pinyin On KYOKU Kun MAGE WAGE
JIS X 0208-1990 8194

Unicode 5.2
Character Definition express , state , relate , narrate
Pinyin XU4 Jyutping zeoi6 On JO Kun TSUIDERU TSUIDE Hangul Korean SE
Variant U+53D9

Unicode 12.1
Character Definition express , state , relate , narrate
Pinyin Jyutping zeoi6 On JO Kun TSUIDERU TSUIDE Hangul : 0E Korean SE
Variant U+53D9

Records 1 - 22 of 22 retrieved in 409 ms