Unicode 5.2
Character Definition marks preceding phrase as modifier of following phrase ; it , him her , them ; go to
Pinyin ZHI1 Jyutping zi1 On SHI Kun YUKU KORE NO Hangul Korean CI Tang *jiə jiə Viet chi

Unicode 5.2
Character Definition only , just , simply
Pinyin ZHI3 ZHI1 Jyutping zek3 zi2 On SHI Kun TADA Hangul Korean CI Tang *jǐɛ Viet chỉ
Traditional U+8879 U+96BB Variant U+6B62

Unicode 5.2
Character Definition foot measure of Zhou dynasty
Pinyin ZHI3 Jyutping zi2 On SHI Kun TA Hangul Korean CI

Unicode 5.2
Character Definition earth ; soil , ground ; region
Pinyin DI4 DE5 Jyutping dei6 deng6 On CHI JI Kun TSUCHI Hangul Korean CI Tang *dhì Viet địa

Unicode 5.2
Character Definition site , location , land for house
Pinyin ZHI3 Jyutping zi2 On SHI Kun ATO Hangul Korean CI Viet xởi
Variant U+962F

Unicode 5.2
Character Definition an islet , a rock in a river ; an embankment ; to stop
Pinyin CHI2 DI3 Jyutping ci4 dai2 On CHI JI SHI TEI TAI Kun NAKISA KIZAHASHI SAKA NIHA TOMARU Hangul Korean CI

Unicode 5.2
Character Definition porch ; courtyard ; steps leading
Pinyin CHI2 Jyutping ci4 On CHI JI Kun KIZAHASHI SU Hangul Korean CI Tang *djhi

Unicode 5.2
Character Definition purpose , will , determination ; annals
Pinyin ZHI4 Jyutping zi3 On SHI Kun KOKOROZASU KOKOROZASHI SHIRUSU Hangul Korean CI Tang *jiə̀ Viet chí
Simplified U+5FD7 Traditional U+5FD7 U+8A8C Variant U+8A8C

Unicode 5.2
Character Definition to strike one's palm with one's fist
Pinyin ZHI3 Jyutping zi2 On TEI Kun ATARU ATERU Hangul Korean CI Viet chỉ
Variant U+62B5

Unicode 5.2
Character Definition sustain , support ; hold , grasp
Pinyin CHI2 Jyutping ci4 On JI CHI Kun MOTSU MOCHI Hangul Korean CI Tang *djhiə Viet trì

Unicode 5.2
Character Definition finger , toe ; point , indicate
Pinyin ZHI3 Jyutping zi2 On SHI Kun YUBI SASU Hangul Korean CI Tang *jǐ Viet chỉ

Unicode 5.2
Character Definition sincere , warm , cordial ; surname
Pinyin ZHI4 Jyutping zi3 On SHI Kun ITARU Hangul Korean CI
Simplified U+631A

Unicode 5.2
Character Definition disperse , pay ; support ; branch
Pinyin ZHI1 Jyutping zi1 On SHI Kun SASAERU EDA TSUKAERU Hangul Korean CI Tang jiɛ Viet chi

Unicode 5.2
Character Definition purpose , aim ; excellent
Pinyin ZHI3 Jyutping zi2 On SHI Kun MUNE UMAI Hangul Korean CI Tang Viet chỉ

Unicode 5.2
Character Definition wisdom , knowledge , intelligence
Pinyin ZHI4 ZHI1 Jyutping zi3 On CHI Kun CHIE Hangul Korean CI Tang djiɛ̀ Viet trí

Unicode 5.2
Character Definition branches , limbs ; branch off
Pinyin ZHI1 QI2 Jyutping kei4 zi1 On SHI KI Kun EDA Hangul Korean CI Tang *jiɛ Viet chi

Unicode 5.2
Character Definition trifoliate orange ; hedge thorn ; ( Cant .) a plug
Pinyin ZHI1 ZHI2 ZHI3 Jyutping zat1 zi2 On KI SHI Kun KARATACHI Hangul Korean CI KI Tang gyɛ̌ jiɛ̌

Unicode 5.2
Character
Pinyin ZHI1 Jyutping zi1 zi2 Hangul Korean CI

Unicode 5.2
Character Definition stop , halt , desist ; detain
Pinyin ZHI3 Jyutping zi2 On SHI Kun TOMARU ASHI TOMERU Hangul Korean CI Tang *jiə̌ Viet chỉ
Variant U+53EA

Unicode 5.2
Character Definition pool , pond ; moat ; cistern
Pinyin CHI2 TUO2 CHE4 Jyutping ci4 On CHI TA Kun IKE Hangul Korean CI THA Tang *cjhiɛ Viet trì

Unicode 5.2
Character Definition islet in stream ; small sandbar
Pinyin ZHI3 Jyutping zi2 On SHI Kun NAGISA Hangul Korean CI Viet chảy

Unicode 5.2
Character Definition a river in Hebei province
Pinyin CHI2 ZHI1 DI4 ZHI4 Jyutping ci4 zi6 On TEI TAI SHI Hangul Korean CI Viet dề

Unicode 5.2
Character Definition soak , steep ; dye ; stains ; sodden
Pinyin ZI4 SE4 QI4 Jyutping zi3 On SHI Kun HITASU TSUKERU TSUKE Hangul Korean CI
Simplified U+6E0D

Unicode 5.2
Character Definition spots , moles ; birthmark
Pinyin ZHI4 Jyutping zi3 On SHI Kun HOKURO AZA Hangul Korean CI

Unicode 5.2
Character Definition know , perceive , comprehend
Pinyin ZHI1 ZHI4 Jyutping zi1 zi3 On CHI Kun SHIRU SHIRASERU Hangul Korean CI Tang *djiɛ Viet tri

Unicode 5.2
Character Definition a whetstone ; to polish
Pinyin DI3 ZHI3 Jyutping dai1 dai2 zi2 On SHI TEI Kun TO TOISHI Hangul Korean CI

Unicode 5.2
Character Definition happiness , blessings , good luck
Pinyin ZHI3 Jyutping zi2 On SHI CHI Kun SAIWAI Hangul Korean CI

Unicode 5.2
Character Definition respect , look up to , revere
Pinyin ZHI1 Jyutping zi1 On SHI Kun TSUTSUSHIMU MASANI Hangul Korean CI Tang *jiɛ̌
Variant U+53EA

Unicode 5.2
Character Definition only , merely
Pinyin ZHI1 On CHI Kun MINORU Hangul Korean CI

Unicode 5.2
Character Definition a bamboo flute with seven holes
Pinyin CHI2 Jyutping ci4 On CHI JI Kun HUE Hangul Korean CI Tang djhiɛ
Variant U+7AFE

Unicode 5.2
Character Definition paper
Pinyin ZHI3 Jyutping zi2 On SHI Kun KAMI Hangul Korean CI Tang jiɛ̌ Viet chỉ
Simplified U+7EB8

Unicode 5.2
Character Definition human limbs ; animal feet
Pinyin ZHI1 SHI4 Jyutping zi1 On SHI Kun TEASHI Hangul Korean CI Tang jiɛ Viet chi

Unicode 5.2
Character Definition fat , grease , lard ; grease
Pinyin ZHI1 ZHI3 Jyutping zi1 On SHI Kun ABURA YANI BENI Hangul Korean CI Tang *ji

Unicode 5.2
Character Definition reach , arrive ; extremely , very
Pinyin ZHI4 DIE2 Jyutping zi3 On SHI Kun ITARU ITARI Hangul Korean CI Tang *jì Viet chí

Unicode 5.2
Character Definition lick with tongue
Pinyin SHI4 Jyutping laai2 lem2 lim2 saai2 saai5 On SHI JI Kun NAMERU Hangul Korean CI

Unicode 5.2
Character Definition sesame ; a purplish or brown mushroom thought to have miraculous powers ; 'a divine and relicitous plant' ( Karlgren )
Pinyin ZHI1 Jyutping zi1 On SHI Kun SHIBA Hangul Korean CI Viet chi

Unicode 5.2
Character Definition angelica , type of iris
Pinyin ZHI3 Jyutping zi2 On SHI Kun KUSA Hangul Korean CI Viet chỉ

Unicode 5.2
Character Definition spider
Pinyin ZHI1 Jyutping zi1 On CHI Kun KUMO Hangul Korean CI
Variant U+9F05

Unicode 5.2
Character Definition write down ; record ; magazine
Pinyin ZHI4 Jyutping zi3 On SHI Kun SHIRUSU Hangul Korean CI Viet chí
Simplified U+5FD7

Unicode 5.2
Character Definition gift superior ; gift given
Pinyin ZHI4 ZHI2 Jyutping zi3 On SHI Kun NIE Hangul Korean CI
Simplified U+8D3D

Unicode 5.2
Character Definition toe ; tracks , footprints
Pinyin ZHI3 Jyutping zi2 On SHI Kun ASHI MOTO ATO Hangul Korean CI Viet nhảy

Unicode 5.2
Character Definition hesitate , undecided ; embarrassed
Pinyin CHI2 Jyutping ci4 On CHI Hangul Korean CI

Unicode 5.2
Character Definition stumble , totter ; fail , be frustrated
Pinyin ZHI4 ZHI1 Jyutping zi3 On CHI Kun TSUMAZUKU Hangul Korean CI
Simplified U+8E2C

Unicode 5.2
Character Definition end of axle ; divergent
Pinyin ZHI3 Jyutping zi2 On SHI KI SHIN Kun ANA JIKUGASHIRA Hangul Korean CI
Simplified U+8F75

Unicode 5.2
Character Definition late , tardy ; slow ; delay
Pinyin CHI2 ZHI4 XI1 ZHI2 Jyutping ci4 On CHI Kun OSOI OKURERU Hangul Korean CI Tang *djhi Viet trì
Simplified U+8FDF Variant U+9045

Unicode 5.2
Character Definition foundation ; site ; address
Pinyin ZHI3 Jyutping zi2 On SHI Kun ATO Hangul Korean CI
Variant U+5740

Unicode 5.2
Character Definition seasoned rice mixed with fish or vegetables
Pinyin QI2 YI4 ZHI1 Jyutping kei4 ngai6 zi1 On SHI KI KEI Kun SUSHI Hangul Korean CI

Unicode 5.2
Character Definition hawk , vulture
Pinyin ZHI4 ZHE2 Jyutping zi3 On SHI CHITSU Kun ARADORI ARAI Hangul Korean CI Tang
Simplified U+9E37

Unicode 5.2
Character Definition recognize , understand , know
Hangul Korean CI
Variant U+8B58 Variant U+8B58

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin zhi3 ; qi2 ; zhi1 Reading On ギ ; キ ; シ Reading Kun くにつかみ ; ただ ; まさに Reading Korean gi ; ji Reading Korean ;
Meaning national or local god ; peaceful ; great

Records 1 - 50 of 100 retrieved in 326 ms