Unicode 5.2
Character Definition work hard ; belabored ; toil
Pinyin YI4 Jyutping jai6 ji6 On EI I SHI Kun ITATSUKI TSUKARERU Korean YEY I
Simplified U+52DA

Unicode 5.2
Character
Pinyin YI4 YE4 Jyutping jai6 zai6

Unicode 5.2
Character Definition drag , tow ; throw ; twist
Pinyin YE4 ZHUAI4 ZHUAI1 Jyutping jai6 jit6 On EI ETSU ECHI SEI Kun HIKU Hangul Korean YEY Tang iɛ̀i Viet dìa

Unicode 5.2
Character
Pinyin YI4 Jyutping jai6

Unicode 5.2
Character Definition long oar , sweep
Pinyin YI4 Jyutping jai6 sit3 On EI SETSU SECHI Kun KAI Tang iɛ̀i

Unicode 5.2
Character Definition leak ; vent ; flow ; reveal
Pinyin XIE4 YI4 Jyutping jai6 sit3 On EI SETSU Kun MORERU Hangul Korean SEL YEY Tang siɛt Viet tướt

Unicode 5.2
Character Definition leak , drip ; vent or release
Pinyin XIE4 Jyutping jai6 sit3 On EI SETSU Kun NOBIRU MORERU Hangul Korean SEL YEY Tang iɛ̀i Viet dáy

Unicode 5.2
Character
Pinyin YI4 Jyutping jai6 On EI SETSU SECHI Kun SHIYABIRU

Unicode 5.2
Character
Pinyin YI4 Jyutping jai6 On EI TEI SEI ZEI Kun KOERU

Unicode 5.2
Character Definition to waddle , to limp
Pinyin ZHUAI3 SHI4 Jyutping jai6 zai6 Viet dậy

Unicode 12.1
Character Definition work hard ; belabored ; toil
Pinyin Jyutping jai6 ji6 On EI I SHI Kun ITATSUKI TSUKARERU Korean YEY I
Simplified U+52DA

Unicode 12.1
Character Definition final particle expressing consent ; talkative
Pinyin Jyutping jai6 On EI SETSU SECHI Kun SHABERU TANOSHIMU Korean YEY Viet thé

Unicode 12.1
Character
Pinyin Jyutping jai6 zai6

Unicode 12.1
Character Definition drag , tow ; throw ; twist
Pinyin zhuāi Jyutping jai6 jit6 On EI ETSU ECHI SEI Kun HIKU Hangul : 1N Korean YEY Tang iɛ̀i Viet dìa

Unicode 12.1
Character
Pinyin Jyutping jai6

Unicode 12.1
Character Definition long oar , sweep
Pinyin Jyutping jai6 sit3 On EI SETSU SECHI Kun KAI Tang iɛ̀i

Unicode 12.1
Character Definition leak ; vent ; flow ; reveal
Pinyin xiè Jyutping jai6 sit3 On EI SETSU Kun MORERU Hangul : 0N Korean SEL YEY Tang siɛt Viet tướt

Unicode 12.1
Character Definition leak , drip ; vent or release
Pinyin xiè Jyutping jai6 sit3 On EI SETSU Kun NOBIRU MORERU Hangul : 0N Korean SEL YEY Tang iɛ̀i Viet dáy

Unicode 12.1
Character
Pinyin Jyutping jai6 On EI SETSU SECHI Kun SHIYABIRU

Unicode 12.1
Character
Pinyin Jyutping jai6 On EI TEI SEI ZEI Kun KOERU

Unicode 12.1
Character Definition to waddle , to limp
Pinyin zhuǎi Jyutping jai6 zai6 Viet dậy

𠂆
Unicode 12.1
Character 𠂆
Pinyin Jyutping jai6

𤤙
Unicode 12.1
Character 𤤙
Jyutping jai6

𦏸
Unicode 12.1
Character 𦏸
Pinyin Jyutping jai6

Records 1 - 24 of 24 retrieved in 273 ms