Characters

Unicode 5.2
Character Definition drag , tow ; throw ; twist
Pinyin YE4 ZHUAI4 ZHUAI1 Jyutping jai6 jit6 On EI ETSU ECHI SEI Kun HIKU Hangul Korean YEY Tang iɛ̀i Viet dìa

HanDeDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin ye4
Deutsch schleppen , ziehen (u.E.) (V) ; schleppen , Luftwiderstand (u.E.) (S) ; ziehen (u.E.) (V)

HanDeDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin zhuai1
Deutsch drehen , Überwurf (u.E.) (S)

HanDeDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin zhuai4
Deutsch <pej> j-n ; etw zerren ; schleppen (u.E.) (S) ; Gezerre (u.E.) (S)

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin zhuai4 Reading On エイ ; エツ ; エチ ; セイ Reading Kun ひ.く Reading Korean ye
Meaning drag ; tow ; throw ; twist

Unicode 12.1
Character Definition drag , tow ; throw ; twist
Pinyin zhuāi Jyutping jai6 jit6 On EI ETSU ECHI SEI Kun HIKU Hangul : 1N Korean YEY Tang iɛ̀i Viet dìa

KanjiDic2 200217
Literal
Reading Pinyin zhuai4 Reading On エイ ; エツ ; エチ ; セイ Reading Kun ひ.く Reading Korean ye
Meaning drag ; tow ; throw ; twist

HanDeDict 200217
Traditional Simplified
Pinyin zhuai1
Deutsch drehen , Überwurf (S)

HanDeDict 200217
Traditional Simplified
Pinyin ye4
Deutsch schleppen , ziehen (V) ; schleppen , Luftwiderstand (S) ; ziehen (V)

CC-CEDict 200217
Traditional Simplified
Pinyin zhuai4
English to pull ; to tug at ( sth )

CC-CEDict 200217
Traditional Simplified
Pinyin zhuai3
English alternate writing of [ zhuai3 ]

CC-CEDict 200217
Traditional Simplified
Pinyin zhuai1
English to throw ; to fling

CC-CEDict 200217
Traditional Simplified
Pinyin ye4
English to drag ; to haul

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin zhuai4
English to pull ; to tug at ( sth )

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin zhuai1
English to throw ; to fling

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin ye4
English to drag ; to haul

HanDeDict 200217
Traditional Simplified
Pinyin zhuai4
Deutsch jmdn . od . etw . zerren ; schleppen (S) ; Gezerre (S)

拽步
CEDict 100318
Traditional 拽步 Simplified 拽步
Pinyin zhuai4 bu4
English to take long strides ; to hurry ( while walking )

拽步
CC-CEDict 200217
Traditional 拽步 Simplified 拽步
Pinyin zhuai4 bu4
English to take long strides ; to hurry ( while walking )

拽浪
HanDeDict 100318
Traditional 拽浪 Simplified 拽浪
Pinyin ye4 lang4
Deutsch Yelang (u.E.) ( Eig , Fam )

拽浪
HanDeDict 200217
Traditional 拽浪 Simplified 拽浪
Pinyin ye4 lang4
Deutsch Yelang ( Eig , Fam )

拽稅
HanDeDict 100318
Traditional 拽稅 Simplified 拽税
Pinyin ye4 shui4
Deutsch Yeshui (u.E.) ( Eig , Fam )

拽稅
HanDeDict 200217
Traditional 拽稅 Simplified 拽税
Pinyin ye4 shui4
Deutsch Yeshui ( Eig , Fam )

Records 1 - 23 of 23 retrieved in 448 ms