Unicode 5.2
Character Definition evil , wicked , wrong , foul
Pinyin SA3 SA4 TAN4 Jyutping sat3

Unicode 5.2
Character Definition used in girl's name , a woman's countenance ; features
Pinyin SHA4 ZHA4 Jyutping saap3

Unicode 5.2
Character Definition a cracked container , a movement of a musical conposition in Tang Dynasty
Pinyin SA4 Jyutping sap3 tat3

Unicode 5.2
Character Definition shreds ; splinters ( of rice )
Pinyin SA3 Jyutping saat3

Unicode 5.2
Character Definition ragged garments or clothing
Pinyin SA4

Unicode 5.2
Character Definition ( same as ) the sound of wind , a gust ; suddenly
Pinyin SA4 Jyutping sap3 seon3 sou3

Unicode 5.2
Character Definition ( coll .) three ( cannot be followed by a measure word ) Value 3
Pinyin SA1 Jyutping saam1 On SA

Unicode 5.2
Character Definition disappointed , forlorn
Pinyin CHA4 Jyutping caa3 On TA Kun HOKORU WABIRU WABISHII Hangul Korean CHA Viet

Unicode 5.2
Character Definition thirty , thirtieth Value 30
Pinyin SA4 Jyutping saa1 On SOU Kun SANJUU Hangul Korean SAP Viet tạp

Unicode 5.2
Character Definition dance , frolic ; lounge ; saunter
Pinyin SUO1 Jyutping so1 On SHA SA Kun MAU Hangul Korean SA Tang

Unicode 5.2
Character Definition to feel or fondle with the fingers
Pinyin SUO1 Jyutping so1 Tang

Unicode 5.2
Character
Pinyin SA4 Jyutping saat3 On SATSU SACHI SETSU SECHI Kun UTSU

Unicode 5.2
Character Definition preceding
Pinyin SA4

Unicode 5.2
Character
Pinyin SA4

Unicode 5.2
Character Definition sprinkle ; scatter ; pour ; to wipe away ; to shiver
Pinyin SA3 CUI3 XI3 XIAN3 SEN3 XUN4 Jyutping saa2 sai2 sin2 On SEI SEN SHA Kun ARAU Hangul Korean SEY Viet sái
Traditional U+7051

Unicode 5.2
Character
Pinyin SAN4 SA3

Unicode 5.2
Character Definition sprinkle , splash ; scatter , throw
Pinyin SA3 LI2 XIAN3 XI3 SHI1 Jyutping saa2 On SAI SHA Kun SOSOGU Hangul Korean SAY SWAY Tang *shrǎ shri shriɛ̀ shriɛ̌ shrɛ̌i Viet ngơ rợi
Simplified U+6D12

Unicode 5.2
Character Definition gauze , thin silk ; yarn , thread
Pinyin SHA1 MIAO3 Jyutping saa1 On SA SHA Kun USUGINU Hangul Korean SA Tang *shra Viet sa
Simplified U+7EB1

Unicode 5.2
Character Definition an organic compound
Pinyin SA4

Unicode 5.2
Character Definition Buddhist gods or immortals
Pinyin SA4 Jyutping saat3
Traditional U+85A9

Unicode 5.2
Character Definition transliteration of 'sat' in 'bodhisattva ,' etc .
Pinyin SA4 Jyutping saat3 On SATSU SACHI Kun SUKUU Hangul Korean SAL
Simplified U+8428

Unicode 5.2
Character Definition a child's shoes ; slippers
Pinyin SA3 TA1 Jyutping saap3 On SOU SHUU Kun KUTSU

Unicode 5.2
Character Definition the sound of the wind ; bleak ; melancholy
Pinyin SA4 Jyutping saap3
Traditional U+98AF

Unicode 5.2
Character
Pinyin SA4 Jyutping saap3 On SOU Kun OITSUKU

𠎷
Unicode 5.2
Character 𠎷

𠦃
Unicode 5.2
Character 𠦃 Value 30

𠬙
Unicode 5.2
Character 𠬙 Value 3

𠿓
Unicode 5.2
Character 𠿓

𡄳
Unicode 5.2
Character 𡄳

𡐥
Unicode 5.2
Character 𡐥

𡒁
Unicode 5.2
Character 𡒁

𢓔
Unicode 5.2
Character 𢓔

𢕬
Unicode 5.2
Character 𢕬

𢘬
Unicode 5.2
Character 𢘬
Viet

𢻨
Unicode 5.2
Character 𢻨

𣀯
Unicode 5.2
Character 𣀯

𣜂
Unicode 5.2
Character 𣜂

𣬬
Unicode 5.2
Character 𣬬

𥋌
Unicode 5.2
Character 𥋌 Definition to glance at , catch sight of
Pinyin SA2

𥵯
Unicode 5.2
Character 𥵯

𥸗
Unicode 5.2
Character 𥸗

𥻦
Unicode 5.2
Character 𥻦

𦠿
Unicode 5.2
Character 𦠿

𦲺
Unicode 5.2
Character 𦲺
Viet sả

𦵘
Unicode 5.2
Character 𦵘
Viet sả

𦻅
Unicode 5.2
Character 𦻅

𦼧
Unicode 5.2
Character 𦼧

𧀕
Unicode 5.2
Character 𧀕

𧭝
Unicode 5.2
Character 𧭝

𨃛
Unicode 5.2
Character 𨃛

Records 1 - 50 of 1049 retrieved in 4260 ms