Unicode 5.2
Character Definition to like , to puzzle
Pinyin NAO2
Unicode Radical-Stroke Count 149.7

Unicode 5.2
Character Definition loquacity , boasting ; hyperbole , to talk harshly ; to shout angrily
Pinyin HAN3 HAN4 Jyutping hon5
Unicode Radical-Stroke Count 149.7

Unicode 5.2
Character Definition ( same as ) wild statements ; deliberate lies
Pinyin JIA2 Jyutping gap3
Unicode Radical-Stroke Count 149.7

Unicode 5.2
Character Definition unable to talk , incapable ; inefficient
Pinyin DOU4 XIANG2 Jyutping daau2 daau6
Unicode Radical-Stroke Count 149.7

Unicode 5.2
Character Definition ( ancient form of ) words ; saying ; talk , to speak
Pinyin HUA4 Jyutping waa6
Unicode Radical-Stroke Count 149.7

Unicode 5.2
Character Definition cunning ; crafty ; sly ; sily ; artful
Jyutping tuk1
Unicode Radical-Stroke Count 149.7

Unicode 5.2
Character Definition speech ; words , to say ; to talk , negative , hesitate
Unicode Radical-Stroke Count 149.7

Unicode 5.2
Character Definition urgently ; hastily ; hurriedly , a hasty speech
Pinyin CU4 Jyutping cuk1 zok6
Unicode Radical-Stroke Count 149.7

Unicode 5.2
Character Definition speech ; word , a speech sound , tone ( of one's speech ), boasting
Pinyin XI4 Jyutping hei1
Unicode Radical-Stroke Count 149.7

Unicode 5.2
Character Definition ( ancient form of ) litigation , to argue over
Pinyin SONG4 Jyutping zung6
Unicode Radical-Stroke Count 149.7

Unicode 5.2
Character Definition ( corrupted form of ) riddle ; pubble ; conundrum
Pinyin MI2 Jyutping mai4
Unicode Radical-Stroke Count 149.7

Unicode 5.2
Character
Pinyin XIN4 Jyutping seon3
Unicode Radical-Stroke Count 149.7

Unicode 5.2
Character
Pinyin JI4 Jyutping gei6 On KI GI KOU Kun IMASHIMERU
KangXi Radical-Stroke Count 149.7 Unicode Radical-Stroke Count 149.7

Unicode 5.2
Character
Pinyin JI4 Jyutping gei6 On KI GI KOU Kun IMASHIMERU
KangXi Radical-Stroke Count 149.7 Unicode Radical-Stroke Count 149.7

Unicode 5.2
Character Definition write down ; record ; magazine
Pinyin ZHI4 Jyutping zi3 On SHI Kun SHIRUSU Hangul Korean CI Viet chí
Simplified U+5FD7
KangXi Radical-Stroke Count 149.7 Unicode Radical-Stroke Count 149.7

Unicode 5.2
Character Definition write down ; record ; magazine
Pinyin ZHI4 Jyutping zi3 On SHI Kun SHIRUSU Hangul Korean CI Viet chí
Simplified U+5FD7
KangXi Radical-Stroke Count 149.7 Unicode Radical-Stroke Count 149.7

Unicode 5.2
Character Definition recognize , know , understand
Pinyin REN4 Jyutping jan6 jing6 On NIN Kun MITOMERU SHITATAMERU MITOME Hangul Korean IN Tang njìn Viet nhận
Simplified U+8BA4
KangXi Radical-Stroke Count 149.7 Unicode Radical-Stroke Count 149.7

Unicode 5.2
Character Definition recognize , know , understand
Pinyin REN4 Jyutping jan6 jing6 On NIN Kun MITOMERU SHITATAMERU MITOME Hangul Korean IN Tang njìn Viet nhận
Simplified U+8BA4
KangXi Radical-Stroke Count 149.7 Unicode Radical-Stroke Count 149.7

Unicode 5.2
Character
Pinyin SU4
KangXi Radical-Stroke Count 149.7 Unicode Radical-Stroke Count 149.7

Unicode 5.2
Character
Pinyin SU4
KangXi Radical-Stroke Count 149.7 Unicode Radical-Stroke Count 149.7

Unicode 5.2
Character
Pinyin LANG3 On ROU Kun ATOOMERU
KangXi Radical-Stroke Count 149.7 Unicode Radical-Stroke Count 149.7

Unicode 5.2
Character
Pinyin LANG3 On ROU Kun ATOOMERU
KangXi Radical-Stroke Count 149.7 Unicode Radical-Stroke Count 149.7

Unicode 5.2
Character Definition to intone , hum
Pinyin E2 Jyutping ngo4 On GA YOI Kun YOIKOTOBA KUCHIZUSAMU
KangXi Radical-Stroke Count 149.7 Unicode Radical-Stroke Count 149.7

Unicode 5.2
Character Definition to intone , hum
Pinyin E2 Jyutping ngo4 On GA YOI Kun YOIKOTOBA KUCHIZUSAMU
KangXi Radical-Stroke Count 149.7 Unicode Radical-Stroke Count 149.7

Unicode 5.2
Character Definition deceive , lie , delude , cheat
Pinyin KUANG2 KUANG4 Jyutping gwong2 On KYOU Kun TABURAKASU TARASU Hangul Korean KWANG Tang giuɑ̀ng
Simplified U+8BF3
KangXi Radical-Stroke Count 149.7 Unicode Radical-Stroke Count 149.7

Unicode 5.2
Character Definition deceive , lie , delude , cheat
Pinyin KUANG2 KUANG4 Jyutping gwong2 On KYOU Kun TABURAKASU TARASU Hangul Korean KWANG Tang giuɑ̀ng
Simplified U+8BF3
KangXi Radical-Stroke Count 149.7 Unicode Radical-Stroke Count 149.7

Unicode 5.2
Character Definition an exclamation of confirmation
Pinyin E4 AI1 EI1 EI2 EI3 EI4 XI1 YI4 Jyutping aai2 e6 ei6 oi1 On KI KAI AI I Kun AA Korean HUY
Simplified U+8BF6 Variant U+5509
KangXi Radical-Stroke Count 149.7 Unicode Radical-Stroke Count 149.7

Unicode 5.2
Character Definition an exclamation of confirmation
Pinyin E4 AI1 EI1 EI2 EI3 EI4 XI1 YI4 Jyutping aai2 e6 ei6 oi1 On KI KAI AI I Kun AA Korean HUY
Simplified U+8BF6 Variant U+5509
KangXi Radical-Stroke Count 149.7 Unicode Radical-Stroke Count 149.7

Unicode 5.2
Character Definition swear , pledge ; oath
Pinyin SHI4 Jyutping sai6 On SEI ZEI Kun CHIKAU CHIKAI Hangul Korean SE Tang *shiɛ̀i Viet thề
KangXi Radical-Stroke Count 149.7 Unicode Radical-Stroke Count 149.7

Unicode 5.2
Character Definition swear , pledge ; oath
Pinyin SHI4 Jyutping sai6 On SEI ZEI Kun CHIKAU CHIKAI Hangul Korean SE Tang *shiɛ̀i Viet thề
KangXi Radical-Stroke Count 149.7 Unicode Radical-Stroke Count 149.7

Unicode 5.2
Character
Pinyin TING3
KangXi Radical-Stroke Count 149.7 Unicode Radical-Stroke Count 149.7

Unicode 5.2
Character
Pinyin TING3
KangXi Radical-Stroke Count 149.7 Unicode Radical-Stroke Count 149.7

Unicode 5.2
Character Definition to bear children , give birth ; birth
Pinyin DAN4 Jyutping daan3 On TAN Kun ITSUWARU Hangul Korean THAN Tang dhɑ̌n
Simplified U+8BDE
KangXi Radical-Stroke Count 149.7 Unicode Radical-Stroke Count 149.7

Unicode 5.2
Character Definition to bear children , give birth ; birth
Pinyin DAN4 Jyutping daan3 On TAN Kun ITSUWARU Hangul Korean THAN Tang dhɑ̌n
Simplified U+8BDE
KangXi Radical-Stroke Count 149.7 Unicode Radical-Stroke Count 149.7

Unicode 5.2
Character Definition obstinate ; disorderly ; perverse
Pinyin BO2 BEI4 Jyutping bui6 On HOTSU BOCHI HUTSU HUCHI Kun MIDASU
KangXi Radical-Stroke Count 149.7 Unicode Radical-Stroke Count 149.7

Unicode 5.2
Character Definition obstinate ; disorderly ; perverse
Pinyin BO2 BEI4 Jyutping bui6 On HOTSU BOCHI HUTSU HUCHI Kun MIDASU
KangXi Radical-Stroke Count 149.7 Unicode Radical-Stroke Count 149.7

Unicode 5.2
Character
Pinyin CHAN2 On TEN DEN Kun KOTOBAGAURUWASHII
KangXi Radical-Stroke Count 149.7 Unicode Radical-Stroke Count 149.7

Unicode 5.2
Character
Pinyin CHAN2 On TEN DEN Kun KOTOBAGAURUWASHII
KangXi Radical-Stroke Count 149.7 Unicode Radical-Stroke Count 149.7

Unicode 5.2
Character Definition persuade , entice , induce ; guide
Pinyin YOU4 Jyutping jau5 On YUU Kun SASOU IZANAU Hangul Korean YU Viet dụ
Simplified U+8BF1
KangXi Radical-Stroke Count 149.7 Unicode Radical-Stroke Count 149.7

Unicode 5.2
Character Definition persuade , entice , induce ; guide
Pinyin YOU4 Jyutping jau5 On YUU Kun SASOU IZANAU Hangul Korean YU Viet dụ
Simplified U+8BF1
KangXi Radical-Stroke Count 149.7 Unicode Radical-Stroke Count 149.7

Unicode 5.2
Character
Pinyin HENG2 KENG1 Jyutping haang1 hang1 On KOU GYOU KEI Kun ARAI
KangXi Radical-Stroke Count 149.7 Unicode Radical-Stroke Count 149.7

Unicode 5.2
Character
Pinyin HENG2 KENG1 Jyutping haang1 hang1 On KOU GYOU KEI Kun ARAI
KangXi Radical-Stroke Count 149.7 Unicode Radical-Stroke Count 149.7

Unicode 5.2
Character Definition criticize , scold , blame , ridicule
Pinyin QIAO4 Jyutping ciu3 On SHOU Kun SEMERU Hangul Korean CHO Tang dzhiɛ̀u
Simplified U+8BEE
KangXi Radical-Stroke Count 149.7 Unicode Radical-Stroke Count 149.7

Unicode 5.2
Character Definition criticize , scold , blame , ridicule
Pinyin QIAO4 Jyutping ciu3 On SHOU Kun SEMERU Hangul Korean CHO Tang dzhiɛ̀u
Simplified U+8BEE
KangXi Radical-Stroke Count 149.7 Unicode Radical-Stroke Count 149.7

Unicode 5.2
Character
Pinyin QIN1
KangXi Radical-Stroke Count 149.7 Unicode Radical-Stroke Count 149.7

Unicode 5.2
Character
Pinyin QIN1
KangXi Radical-Stroke Count 149.7 Unicode Radical-Stroke Count 149.7

Unicode 5.2
Character
Pinyin SHUA4
KangXi Radical-Stroke Count 149.7 Unicode Radical-Stroke Count 149.7

Unicode 5.2
Character
Pinyin SHUA4
KangXi Radical-Stroke Count 149.7 Unicode Radical-Stroke Count 149.7

Unicode 5.2
Character
Pinyin AN1
KangXi Radical-Stroke Count 149.7 Unicode Radical-Stroke Count 149.7

Unicode 5.2
Character
Pinyin AN1
KangXi Radical-Stroke Count 149.7 Unicode Radical-Stroke Count 149.7

Records 1 - 50 of 100 retrieved in 267 ms