Unicode 5.2
Character Definition cough , gargle , clear throat
Pinyin SOU4 Jyutping sau2 sau3 On SOKU SHUU SOU Kun SUU KUCHISUSUGU Hangul Korean SWU
Mathews: Chinese-English Dictionary 5482

Unicode 5.2
Character Definition to cough ; to expectorate
Pinyin SOU4
Mathews: Chinese-English Dictionary 5482

Unicode 5.2
Character Definition evil , wrong , bad ; criminal
On HEI
Variant U+5E63
JIS X 0208-1990 5482

Unicode 5.2
Character Definition friendly ; harmonious
Pinyin JI2 On SHUU Kun WAKU Hangul Korean CIP Viet bập
GB 7590-87 5482

Unicode 5.2
Character
Pinyin LEI3 Jyutping leoi5
KPS 10721-2000 5482

Unicode 5.2
Character Definition candle , taper ; shine , illuminate
Pinyin ZHU2 Jyutping zuk1 Viet chúc
Traditional U+71ED
GB 2312-80 5482

Unicode 5.2
Character Definition candle , taper ; to shine , illuminate
Pinyin ZHU2 Jyutping zuk1 On SHOKU SOKU Kun TOMOSHIBI Hangul Korean CHOK Tang *jiok Viet đuốc
Simplified U+70DB
GB 12345-90 5482

Unicode 5.2
Character
Pinyin HUA4 On KUU GE Kun TAHAKARU
JIS X 0212-1990 5482

Unicode 5.2
Character Definition small Buddhist monastery
Pinyin AN1 AN3 Jyutping am1 On AN Kun IORI Hangul Korean AM Viet am
Taiwan Telegraph 5482

Unicode 5.2
Character Definition give , present , confer ; surname
Pinyin LAI4 Jyutping loi6 On RAI Kun TAMAU TAMAMONO Hangul Korean LOY
Simplified U+8D49
KS X 1001:1992 5482

Unicode 5.2
Character Definition to suck , to smack the lips ; ( Cant .) to cheat
Pinyin ZA1 Jyutping sap1 zaap3 On SOU Kun SUU Korean CAP Viet táp
Unicode Code Point 5482


KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin tun4 ; tui4 Reading On タイ ; トン Reading Kun あ. せる ; ぬ.ぐ Reading Korean toe Reading Korean
Meaning fade ; discolour
Dictionary dr_nelson_n 5482

Unicode 12.1
Character Definition cough , gargle , clear throat
Pinyin sòu Jyutping sau2 sau3 On SOKU SHUU SOU Kun SUU KUCHISUSUGU Hangul : 0N Korean SWU
Mathews: Chinese-English Dictionary 5482

Unicode 12.1
Character Definition to cough ; to expectorate
Pinyin sòu
Mathews: Chinese-English Dictionary 5482

Unicode 12.1
Character Definition friendly ; harmonious
Pinyin On SHUU Kun WAKU Hangul : 0N Korean CIP Viet bập
GB 7590-87 5482

Unicode 12.1
Character Definition candle , taper ; shine , illuminate
Pinyin zhú Jyutping zuk1 Viet chúc
Traditional U+71ED
GB 2312-80 5482

Unicode 12.1
Character Definition candle , taper ; to shine , illuminate
Pinyin zhú Jyutping zuk1 On SHOKU SOKU Kun TOMOSHIBI Hangul : 0E Korean CHOK Tang *jiok Viet đuốc
Simplified U+70DB
GB 12345-90 5482

Unicode 12.1
Character
Pinyin huà On KUU GE Kun TAHAKARU
JIS X 0212-1990 5482

Unicode 12.1
Character Definition small Buddhist monastery
Pinyin ān Jyutping am1 On AN Kun IORI Hangul : 0N Korean AM Viet am
Taiwan Telegraph 5482

Unicode 12.1
Character Definition give , present , confer ; surname
Pinyin lài Jyutping loi6 On RAI Kun TAMAU TAMAMONO Hangul : 0N Korean LOY
Simplified U+8D49
KS X 1001:1992 5482

Unicode 12.1
Character Definition to suck , to smack the lips ; ( Cant .) to cheat
Pinyin Jyutping sap1 zaap3 On SOU Kun SUU Korean CAP Viet táp
Unicode Code Point 5482

KanjiDic2 200217
Literal
Reading Pinyin tun4 ; tui4 Reading On タイ ; トン Reading Kun あ. せる ; ぬ.ぐ Reading Korean toe Reading Korean
Meaning fade ; discolour
Dictionary dr_nelson_n 5482


Unicode 12.1
Character Definition evil , wrong , bad ; criminal
Pinyin On HEI
Variant U+5E63
JIS X 0208-1990 5482

Unicode 12.1
Character
Pinyin lěi Jyutping leoi5
KPS 10721-2000 5482

Unicode 5.2
Character Definition achievements , conduct deserving
Pinyin JI1 Jyutping zik1 On SEKI SHAKU Kun ISAO Hangul Korean CEK

Unicode 12.1
Character Definition achievements , conduct deserving
Pinyin Jyutping zik1 On SEKI SHAKU Kun ISAO Hangul : 0N Korean CEK

Records 1 - 28 of 28 retrieved in 280 ms