Unicode 5.2
Character Definition ( same as ) chemical element , Germanium
Pinyin JI1 ZHI3 Jyutping zi2 Viet chỉa

Unicode 5.2
Character Definition table
Pinyin JI1 Jyutping gei1 On KI GI Kun SONO SORE DAI Korean KI
Variant U+5176

Unicode 5.2
Character Definition to divine
Pinyin JI1 Jyutping gei1 On KEI Kun URANAU Korean KYEY
Variant U+7A3D

Unicode 5.2
Character Definition third person pronoun ; he , she , this , that
Pinyin YI1 Jyutping ji1 On I Kun KORE KARE TADA Hangul Korean I Tang *qi qi Viet y

Unicode 5.2
Character Definition rely on , be set in ; consent , obey a wish
Pinyin YI1 YI3 Jyutping ji1 On I E Kun YORU Hangul Korean UY Tang *qiəi qiəi Viet y

Unicode 5.2
Character
Pinyin JI1 On KI GE Kun YOKUTSUTSUSHIMU CHIKAI Korean KI

Unicode 5.2
Character Definition small table
Pinyin JI1 JI3 Jyutping gei1 gei2 On KI Kun TSUKUE Hangul Korean KWEY Tang gyǐ Viet kỉ
Traditional U+5E7E

Unicode 5.2
Character
Pinyin JI1 Jyutping gei1 On KI KE Kun TATSU

Unicode 5.2
Character
Pinyin JI1 On KI KE KAI Kun TATSU SASU KOROSU Korean KI

Unicode 5.2
Character Definition carving or engraving knife ; grave
Pinyin JI1 Jyutping gei1 gei2 On KI Kun KIZAMU Hangul Korean KI

Unicode 5.2
Character Definition achievements , conduct deserving
Pinyin JI1 Jyutping zik1 On SEKI SHAKU Kun ISAO Hangul Korean CEK

Unicode 5.2
Character Definition cure , heal ; doctor , medical
Pinyin YI4 YI1 Jyutping ji1 On I Kun IYASU KUSUSHI Korean YEY UY
Traditional U+91AB

Unicode 5.2
Character Definition sigh in disapproval ; take small
Pinyin JI1 Jyutping gei1
Traditional U+5630

Unicode 5.2
Character Definition used to represent sound
Pinyin YI1 Jyutping ji1 On I KI Kun UMEKU Korean UY

Unicode 5.2
Character Definition ( Cant .) to guard ( from Engl . 'guard' ); a card ( from Engl . 'card' ); young and pretty ( from Engl . 'kid' )
Pinyin JI1 Jyutping gat1 kaat1 kat1 kit1 On KITSU GICHI KATSU KECHI Kun KOENOSAMA Korean KIL KAL Viet gắt

Unicode 5.2
Character Definition descriptive of creaking ; laugh
Pinyin YI1 Jyutping ji1 On I Kun TSUKURIWARAI Hangul Korean I

Unicode 5.2
Character Definition chirping of insects ; pump ; ( Cant .) a final particle
Pinyin JI1 Jyutping zek1 zik1 On SOKU SHOKU Kun KAKOTSU
Variant U+559E

Unicode 5.2
Character Definition chirping of insects ; pump
Pinyin JI1 On SOKU SHOKU Kun KAKOTSU Hangul Korean CUL CIK Tang tziək
Variant U+5527

Unicode 5.2
Character
Pinyin JI1 On KEI Kun KOE

Unicode 5.2
Character Definition sigh in disapproval ; take small
Pinyin JI1 Jyutping gei1 On KI KE GI Korean KI
Simplified U+53FD

Unicode 5.2
Character Definition belch ; alas
Pinyin YI1 Jyutping ji1 On I AI OKU Kun AU OKUBI Hangul Korean HUY AY Tang qiə

Unicode 5.2
Character Definition foundation , base
Pinyin JI1 Jyutping gei1 On KI Kun MOTOI MOTO MOTOZUKU Hangul Korean KI Tang giə Viet

Unicode 5.2
Character
Pinyin JI1 Jyutping gik1 On KEKI KYAKU

Unicode 5.2
Character Definition she , her
Pinyin TA1 Jyutping ji1 taa1 On CHI JI SHA TA I Kun AZARU

Unicode 5.2
Character Definition beauty ; imperial concubine
Pinyin JI1 On KI Kun HIME Korean HUY
Variant U+59EC

Unicode 5.2
Character Definition beauty ; imperial concubine
Pinyin JI1 Jyutping gei1 On KI Kun HIME Hangul Korean HUY Tang giə
Variant U+59EB

Unicode 5.2
Character Definition compliant , yielding ; easy-going a newborn child
Pinyin YI1 Jyutping ji1 On EI I Kun MIDORIGO SUNAHO Hangul Korean YEY

Unicode 5.2
Character
Pinyin JI1 On SETSU SECHI SHITSU SHICHI Kun SUKUNAI CHIHISAI

Unicode 5.2
Character Definition wooden shoes , clogs
Pinyin JI1 Jyutping kek6 On GEKI KEKI Kun HAKIMONO Hangul Korean KUK Tang ghiæk

Unicode 5.2
Character
Pinyin JI1 On KEI Kun KAZOHERU

Unicode 5.2
Character Definition mountain in Henan ; surname
Pinyin JI1 On KEI GEI
Variant U+5D47

Unicode 5.2
Character Definition mountain in Henan ; surname
Pinyin JI1 XI2 Jyutping kai1 On KEI GEI Tang hei

Unicode 5.2
Character Definition strike , hit , beat ; attack , fight
Pinyin JI1 JI2 JI4 XI2 Jyutping gik1 On GEKI KEKI Kun UTSU Hangul Korean KYEK Tang *gek
Simplified U+51FB Variant U+6483

Unicode 5.2
Character Definition full year , anniversary
Pinyin JI1 QI2 Jyutping gei1 On KI Kun TOKI Hangul Korean KI
Variant U+671F

Unicode 5.2
Character Definition desk ; machine ; moment
Pinyin JI1 Jyutping gei1 On KI Kun TSUKUE Hangul Korean KWEY Viet
Traditional U+6A5F

Unicode 5.2
Character
Pinyin JI1 JIAN1 Jyutping gai1 On KEI KEN Kun TOGATA HIJIKI

Unicode 5.2
Character Definition chair , seat
Pinyin YI3 YI1 Jyutping ji1 ji2 On I Kun ISU Hangul Korean UY

Unicode 5.2
Character
Pinyin JI1

Unicode 5.2
Character Definition machine ; moment , chance
Pinyin JI1 Jyutping gei1 On KI Kun HATA KARAKURI ORI Hangul Korean KI Tang *giəi Viet
Simplified U+673A

Unicode 5.2
Character Definition a kind of tree suitable for use to make axles for large carts
Pinyin JI1 Jyutping zai1

Unicode 5.2
Character Definition fierce dog ; interjection of pleas ; ( Cant .) strange
Pinyin YI1 QI1 Jyutping ji1 kei1 On I KI Kun SOBADATSU Hangul Korean UY Tang gyɛ

Unicode 5.2
Character
Pinyin JI1 Jyutping gik1 On KEKI KYUKU KEI GIKI Kun ATARU Hangul Korean KYEK

Unicode 5.2
Character
Pinyin YI1 Jyutping ji1 On I EI Kun ISHIYA

Unicode 5.2
Character Definition ripples on water ; swirling
Pinyin YI1 Jyutping ji1 ji2 On I Kun NAMI Hangul Korean UY Tang qyE

Unicode 5.2
Character Definition arouse , excite , incite ; quickly
Pinyin JI1 JIAO4 JIAO1 Jyutping gik1 On GEKI KEKI Kun HAGESHII HAGESHIKU HAGEMASU Hangul Korean KYEK Tang *gek Viet váng khích

Unicode 5.2
Character Definition animal horns
Pinyin JI1 YI1 Jyutping gei1 On I KI

Unicode 5.2
Character Definition exclamation of admiration
Pinyin YI1 E1 WEI1 YI3 JI4 Jyutping ji1 On I Kun AU URUWASHII NAGAI Hangul Korean UY A Tang gyɛ

Unicode 5.2
Character Definition pearl that is not quite round
Pinyin JI1 Jyutping gei1
Traditional U+74A3

Unicode 5.2
Character Definition a black stone like jade ; jet
Pinyin YI1 Jyutping ji1

Unicode 5.2
Character Definition pearl that is not quite round
Pinyin JI1 Jyutping gei1 On KI KE GE GI Kun TAMA Hangul Korean KI Tang giəi
Simplified U+7391

Records 1 - 50 of 100 retrieved in 302 ms