Strokes
0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0
Character Definition go ; KangXi radical 54
Pinyin YIN3 Jyutping jan2 On IN Kun NOBASU

2
Character 𢌗

3
Character Definition to walk slowly ; to stroll ; to ramble
Pinyin CHAN3 Jyutping cin2

Character Definition to go on circuit ; to cruise to patrol
Pinyin XUN2 Jyutping ceon4 On JUN
Variant U+5DE1

Character 𢌘

Character 𢌙

Character 𢌚

Character 𪪬

4
Character Definition delay , postpone , defer
Pinyin YAN2 Jyutping jin4 On EN Kun NOBIRU NOBASU Hangul Korean YEN Tang *iɛn Viet dang

Character Definition court
Pinyin TING2 Jyutping ting4 On TEI Kun NIWA Hangul Korean CENG Tang *dheng Viet đình

Character 𢌜

5
Character Definition ( same as ) far ; distant ; separated
Pinyin JIONG3 JUN4 Jyutping gwing2

Character Definition enlighten , advance ; progress
Pinyin DI2 On TEKI Kun MICHI
Variant U+8FEA

Character Definition to persecute ; to oppress in difficulties ; embarrassed
Pinyin PO4 PAI3 Jyutping baak3 bik1

Character 𢌛

Character 𢌝

Character 𢌞

Character 𪪭

Character 𪪮

6
Character Definition build , establish , erect , found
Pinyin JIAN4 Jyutping gin3 On KEN KON Kun TATERU Hangul Korean KEN Tang *giæ̀n Viet kiến

Character Definition circle around ; return ; curving
Pinyin HUI2 Jyutping wui4 wui6 On KAI E Kun MEGURU MAWARU MEGURI Hangul Korean HOY Tang *huəi
Variant U+56DE

Character Definition then , thereupon , only then
Pinyin NAI3 On DAI NAI Kun SUNAWACHI NO Korean NAY
Variant U+4E43

Character 𢌟

7
Character Definition return , turn around ; a time
Pinyin HUI2 On KAI E Kun MAWASU MAWARU KAERU MEGURU Korean HOY
Variant U+56DE

Character 𢌠

Character 𢌡

Character 𢌢

Character 𢌣

Character 𢌤

Character 𢌥

Character 𪪯

8
Character 𢌦

Character 𢌧

Character 𪪰

9
Character 𢌨

Character 𢌩

Character 𢌪

Character 𪪱

10
Character 𢌫

11
Character 𣉡

12
Character 𦋪

Character 𪪲

Records 1 - 42 of 42 retrieved in 222 ms