Unicode 5.2
Character Definition woolen string ; ribbon or lace
Jyutping dang1
Unicode Radical-Stroke Count 145.12

Unicode 5.2
Character Definition heavy clothes ( thickness ), to hang down
Pinyin DUO4 WEI2 Jyutping wai4
Unicode Radical-Stroke Count 145.12

Unicode 5.2
Character Definition short clothes , to lift up clothes and across a river
Pinyin JUE2 WO4 Jyutping kyut3
Unicode Radical-Stroke Count 145.12

Unicode 5.2
Character Definition ( simplified form ) a knot ; a button , ( dialect ) to tie up ; fastening ; to wear ; to slip on , to make a knot by a rope ; a piece of string or a ribbon , ( same as ) to draw ( picture )
Pinyin HUI4 KUI4 Jyutping kui2
Unicode Radical-Stroke Count 145.12

Unicode 5.2
Character Definition short T-shirt , lined garments without padding
Pinyin ZENG4 Jyutping zaang6
Unicode Radical-Stroke Count 145.12

Unicode 5.2
Character Definition ragged garments or clothing
Pinyin SA4
Unicode Radical-Stroke Count 145.12

Unicode 5.2
Character Definition hood or cowl
Pinyin PU2 FU2 Jyutping buk6 On HOKU BOKU Kun MOSUSO Viet bọc
KangXi Radical-Stroke Count 145.12 Unicode Radical-Stroke Count 145.12

Unicode 5.2
Character Definition hood or cowl
Pinyin PU2 FU2 Jyutping buk6 On HOKU BOKU Kun MOSUSO Viet bọc
KangXi Radical-Stroke Count 145.12 Unicode Radical-Stroke Count 145.12

Unicode 5.2
Character Definition folds
Pinyin JIAN3
Simplified U+88E5
KangXi Radical-Stroke Count 145.12 Unicode Radical-Stroke Count 145.12

Unicode 5.2
Character Definition folds
Pinyin JIAN3
Simplified U+88E5
KangXi Radical-Stroke Count 145.12 Unicode Radical-Stroke Count 145.12

Unicode 5.2
Character
Pinyin ZHUAN4
KangXi Radical-Stroke Count 145.12 Unicode Radical-Stroke Count 145.12

Unicode 5.2
Character
Pinyin ZHUAN4
KangXi Radical-Stroke Count 145.12 Unicode Radical-Stroke Count 145.12

Unicode 5.2
Character
Pinyin JIAN4 Jyutping gaan3 On KAN KEN Kun SUSONOHIDA
KangXi Radical-Stroke Count 145.12 Unicode Radical-Stroke Count 145.12

Unicode 5.2
Character
Pinyin JIAN4 Jyutping gaan3 On KAN KEN Kun SUSONOHIDA
KangXi Radical-Stroke Count 145.12 Unicode Radical-Stroke Count 145.12

Unicode 5.2
Character
Pinyin ZUI4 Viet túi
KangXi Radical-Stroke Count 145.12 Unicode Radical-Stroke Count 145.12

Unicode 5.2
Character
Pinyin ZUI4 Viet túi
KangXi Radical-Stroke Count 145.12 Unicode Radical-Stroke Count 145.12

Unicode 5.2
Character Definition collar
Pinyin JI2 Jyutping gik1
KangXi Radical-Stroke Count 145.12 Unicode Radical-Stroke Count 145.12

Unicode 5.2
Character Definition collar
Pinyin JI2 Jyutping gik1
KangXi Radical-Stroke Count 145.12 Unicode Radical-Stroke Count 145.12

Unicode 5.2
Character Definition unlined garment
Pinyin DAN1 Jyutping daan1 On TAN Kun HITOE Viet thiền
KangXi Radical-Stroke Count 145.12 Unicode Radical-Stroke Count 145.12

Unicode 5.2
Character Definition unlined garment
Pinyin DAN1 Jyutping daan1 On TAN Kun HITOE Viet thiền
KangXi Radical-Stroke Count 145.12 Unicode Radical-Stroke Count 145.12

Unicode 5.2
Character Definition mixed , blended ; mix , mingle
Pinyin ZA2 On ZATSU ZOU SOU Kun MAJIERU Hangul Korean CAP
KangXi Radical-Stroke Count 145.12 Unicode Radical-Stroke Count 145.12

Unicode 5.2
Character Definition mixed , blended ; mix , mingle
Pinyin ZA2 On ZATSU ZOU SOU Kun MAJIERU Hangul Korean CAP
KangXi Radical-Stroke Count 145.12 Unicode Radical-Stroke Count 145.12

Unicode 5.2
Character
Pinyin FAN2
KangXi Radical-Stroke Count 145.12 Unicode Radical-Stroke Count 145.12

Unicode 5.2
Character
Pinyin FAN2
KangXi Radical-Stroke Count 145.12 Unicode Radical-Stroke Count 145.12

Unicode 5.2
Character Definition raincoat
Pinyin BO2 Jyutping but6 On HATSU HACHI HUTSU HUCHI Kun ARANUNO
Simplified U+88AF
KangXi Radical-Stroke Count 145.12 Unicode Radical-Stroke Count 145.12

Unicode 5.2
Character Definition raincoat
Pinyin BO2 Jyutping but6 On HATSU HACHI HUTSU HUCHI Kun ARANUNO
Simplified U+88AF
KangXi Radical-Stroke Count 145.12 Unicode Radical-Stroke Count 145.12

Unicode 5.2
Character
Pinyin XIANG4 Jyutping zoeng6
KangXi Radical-Stroke Count 145.12 Unicode Radical-Stroke Count 145.12

Unicode 5.2
Character
Pinyin XIANG4 Jyutping zoeng6
KangXi Radical-Stroke Count 145.12 Unicode Radical-Stroke Count 145.12

Unicode 5.2
Character
Pinyin XIN2
KangXi Radical-Stroke Count 145.12 Unicode Radical-Stroke Count 145.12

Unicode 5.2
Character
Pinyin XIN2
KangXi Radical-Stroke Count 145.12 Unicode Radical-Stroke Count 145.12

Unicode 5.2
Character
Pinyin BIE2 Jyutping bit6 On HETSU BECHI Kun KOROMO
KangXi Radical-Stroke Count 145.12 Unicode Radical-Stroke Count 145.12

Unicode 5.2
Character
Pinyin BIE2 Jyutping bit6 On HETSU BECHI Kun KOROMO
KangXi Radical-Stroke Count 145.12 Unicode Radical-Stroke Count 145.12

Unicode 5.2
Character
Pinyin RAO2 Jyutping jiu4
KangXi Radical-Stroke Count 145.12 Unicode Radical-Stroke Count 145.12

Unicode 5.2
Character
Pinyin RAO2 Jyutping jiu4
KangXi Radical-Stroke Count 145.12 Unicode Radical-Stroke Count 145.12

Unicode 5.2
Character
Pinyin LAN2 On RAN Kun HITOE
Variant U+8974
KangXi Radical-Stroke Count 145.12 Unicode Radical-Stroke Count 145.12

Unicode 5.2
Character
Pinyin LAN2 On RAN Kun HITOE
Variant U+8974
KangXi Radical-Stroke Count 145.12 Unicode Radical-Stroke Count 145.12

Unicode 5.2
Character Definition outer garments ; coat , jacket
Pinyin AO3 Jyutping ou2 ou3 On OU Kun AO FUSUMA Hangul Korean O
Simplified U+8884
Japanese Radical-Stroke Count 145.12

Unicode 5.2
Character
Unicode Radical-Stroke Count 145.12

𧜭
Unicode 5.2
Character 𧜭
KangXi Radical-Stroke Count 145.12 Unicode Radical-Stroke Count 145.12

𧜭
Unicode 5.2
Character 𧜭
KangXi Radical-Stroke Count 145.12 Unicode Radical-Stroke Count 145.12

𧝂
Unicode 5.2
Character 𧝂
KangXi Radical-Stroke Count 145.12 Unicode Radical-Stroke Count 145.12

𧝂
Unicode 5.2
Character 𧝂
KangXi Radical-Stroke Count 145.12 Unicode Radical-Stroke Count 145.12

𧝃
Unicode 5.2
Character 𧝃
KangXi Radical-Stroke Count 145.12 Unicode Radical-Stroke Count 145.12

𧝃
Unicode 5.2
Character 𧝃
KangXi Radical-Stroke Count 145.12 Unicode Radical-Stroke Count 145.12

𧝄
Unicode 5.2
Character 𧝄
KangXi Radical-Stroke Count 145.12 Unicode Radical-Stroke Count 145.12

𧝄
Unicode 5.2
Character 𧝄
KangXi Radical-Stroke Count 145.12 Unicode Radical-Stroke Count 145.12

𧝅
Unicode 5.2
Character 𧝅
KangXi Radical-Stroke Count 145.12 Unicode Radical-Stroke Count 145.12

𧝅
Unicode 5.2
Character 𧝅
KangXi Radical-Stroke Count 145.12 Unicode Radical-Stroke Count 145.12

𧝆
Unicode 5.2
Character 𧝆
KangXi Radical-Stroke Count 145.12 Unicode Radical-Stroke Count 145.12

𧝆
Unicode 5.2
Character 𧝆
KangXi Radical-Stroke Count 145.12 Unicode Radical-Stroke Count 145.12

Records 1 - 50 of 100 retrieved in 219 ms