Unicode 5.2
Character Definition ( same as ) a battle-axe ; a halberd
Pinyin YUE4 Jyutping zyut6
Cangjie Input Code COI

Unicode 5.2
Character Definition chess ; any game similar to chess
Pinyin QI2 JI1 Jyutping kei4 On KI GI Kun GO Hangul Korean KI Tang ghiə Viet cời

Unicode 5.2
Character Definition Chinese cypress , Chinese juniper
Pinyin GUI4 KUAI4 HUI4 Jyutping kui2 On KAI Kun HINOKI Hangul Korean HOY KWAL Viet cối
Simplified U+6867 Variant U+681D

Unicode 5.2
Character Definition jade ; green , blue
Pinyin BI4 Jyutping bik1 On HEKI HYAKU Kun MIDORI AO Hangul Korean PYEK Tang *biɛk Viet cời bích

Unicode 5.2
Character Definition mortar ; bone joint socket
Pinyin JIU4 Jyutping kau3 kau5 On KYUU Kun USU Hangul Korean KWU Tang ghiǒu Viet cối

Unicode 5.2
Character Definition luxuriant , flourishing , abundant
Pinyin HUI4 Jyutping kui2 wai3 wui3 wui6 On KAI WAI Kun SHIGERU KUSAMURA OOU Viet cói
Simplified U+835F

Unicode 5.2
Character
Pinyin GUI4 Jyutping fui2 kui2 Hangul Korean KOY Viet cổi

𡎝
Unicode 5.2
Character 𡎝
Viet cõi

𡑒
Unicode 5.2
Character 𡑒
Viet cối

𡑭
Unicode 5.2
Character 𡑭
Viet cối

𡦶
Unicode 5.2
Character 𡦶
Viet côi

𢶷
Unicode 5.2
Character 𢶷
Viet cởi

𥶯
Unicode 5.2
Character 𥶯
Viet còi

𦓊
Unicode 5.2
Character 𦓊
Viet cỗi

𦷭
Unicode 5.2
Character 𦷭
Viet cói

𧥇
Unicode 5.2
Character 𧥇
Viet còi

Unicode 12.1
Character Definition jade ; green , blue
Pinyin Jyutping bik1 On HEKI HYAKU Kun MIDORI AO Hangul : 0E Korean PYEK Tang *biɛk Viet cời bích

Unicode 5.2
Character Definition ( Cant .) an interjection used to berate someone
Pinyin XIAO1 Jyutping coi1 On KYOU KEKI KYAKU SAI Kun KAMABISUSHII OOKII Korean KYO HYO

Unicode 12.1
Character Definition ( Cant .) an interjection used to berate someone
Pinyin cǎi Jyutping coi1 On KYOU KEKI KYAKU SAI Kun KAMABISUSHII OOKII Korean KYO HYO

Unicode 5.2
Character Definition corrupt ; wicked , to hate ; to dislike , ( same as ) to be jealous and suspicious , cunning ; crafty
Pinyin CAI3 Jyutping coi2

Unicode 5.2
Character Definition varicolored silk ; motley
Pinyin CAI3 Jyutping coi2
Traditional U+7DB5

Unicode 5.2
Character Definition name of a place
Pinyin CAI3 Jyutping coi2 coi2

Unicode 5.2
Character Definition feudal estate
Pinyin CAI4 Jyutping coi2 On SAI Kun CHIGYOUSHO TSUKASA Hangul Korean CHAY

Unicode 5.2
Character Definition hue , color ; variegated colors
Pinyin CAI3 Jyutping coi2 On SAI Kun IRODORU IRODORI TSUYA Hangul Korean CHAY Tang *tsə̌i Viet thái

Unicode 5.2
Character Definition gather , collect ; pick , select
Pinyin CAI3 Jyutping coi2 On SAI Kun TORU Hangul Korean CHAY Tang *tsə̌i Viet thái
Simplified U+91C7

Unicode 5.2
Character Definition notice ; pay attention to
Pinyin CAI3 Jyutping coi2 On SAI Korean CHAY

Unicode 5.2
Character Definition varicolored silk ; variegated
Pinyin CAI3 Jyutping coi2 On SAI Kun AYAGINU Hangul Korean CHAY Tang *tsə̌i
Simplified U+433D

Unicode 5.2
Character Definition fragrant plant ; angelica
Pinyin CHEN2 Jyutping coi2 zi2 On SHIN

Unicode 5.2
Character Definition step on , tread on ; search for
Pinyin CAI3 Jyutping coi2 On SAI Kun OU

Unicode 5.2
Character Definition collect , gather ; pick , pluck
Pinyin CAI3 CAI4 Jyutping coi2 coi3 On SAI Kun TORU Hangul Korean CHAY Tang *tsə̌i
Traditional U+57F0 U+63A1 Variant U+91C6

Unicode 12.1
Character Definition corrupt ; wicked , to hate ; to dislike , ( same as ) to be jealous and suspicious , cunning ; crafty
Pinyin cǎi Jyutping coi2

Unicode 12.1
Character Definition varicolored silk ; motley
Pinyin cǎi Jyutping coi2
Traditional U+7DB5

Unicode 12.1
Character Definition name of a place
Pinyin cǎi Jyutping coi2 coi2

Unicode 12.1
Character Definition feudal estate
Pinyin cǎi Jyutping coi2 On SAI Kun CHIGYOUSHO TSUKASA Hangul : 0N Korean CHAY

Unicode 12.1
Character Definition hue , color ; variegated colors
Pinyin cǎi Jyutping coi2 On SAI Kun IRODORU IRODORI TSUYA Hangul : 0E Korean CHAY Tang *tsə̌i Viet thái

Unicode 12.1
Character Definition gather , collect ; pick , select
Pinyin cǎi Jyutping coi2 On SAI Kun TORU Hangul : 0E Korean CHAY Tang *tsə̌i Viet thái
Simplified U+91C7

Unicode 12.1
Character Definition notice ; pay attention to
Pinyin cǎi Jyutping coi2 On SAI Hangul :N Korean CHAY

Unicode 12.1
Character Definition varicolored silk ; variegated
Pinyin cǎi Jyutping coi2 On SAI Kun AYAGINU Hangul : 0N Korean CHAY Tang *tsə̌i
Simplified U+433D

Unicode 12.1
Character
Pinyin chǎi Jyutping coi2 zi2 On SAI SEI SHI Kun YOROIGUSA Hangul : 1N Korean CHAY

Unicode 12.1
Character Definition fragrant plant ; angelica
Pinyin chén Jyutping coi2 zi2 On SHIN

Unicode 12.1
Character Definition step on , tread on ; search for
Pinyin cǎi Jyutping coi2 On SAI Kun OU

Unicode 12.1
Character Definition collect , gather ; pick , pluck
Pinyin cǎi Jyutping coi2 coi3 On SAI Kun TORU Hangul : 0N Korean CHAY Tang *tsə̌i
Traditional U+57F0 U+63A1 ; U+57F0 U+63A1 Variant U+91C6

𣶶
Unicode 12.1
Character 𣶶
Jyutping coi2

𤊕
Unicode 12.1
Character 𤊕
Jyutping coi2

𦹮
Unicode 12.1
Character 𦹮
Jyutping coi2

Unicode 5.2
Character Definition ( simplified form ) to eat ; to bite ; to gnaw , a dialect , usually used at the end of a sentence
Pinyin SAI3 Jyutping coi3

Unicode 5.2
Character Definition eat , to bite , to gnaw , (a dialect ) usually at the end of a sentence ; tone ( of one's speech )
Pinyin CAN3 SAI3 Jyutping coi3

Unicode 5.2
Character Definition a coiffure with a topknot , a turban ; a kerchief
Pinyin CAI4 Jyutping coi3

Unicode 5.2
Character Definition fief
Pinyin CAI4 Jyutping coi3 On SAI Kun TSUKA Hangul Korean CHAY
Simplified U+91C7

Unicode 5.2
Character Definition stop up , block , seal , cork ; pass , frontier ; fortress
Pinyin SAI1 SE4 SAI4 Jyutping coi3 sak1 On SOKU SAI Kun FUSAGU MICHIRU TORIDE Hangul Korean SAY SAYK Tang *sək *sə̀i Viet tắc
Variant U+F96C

Records 1 - 50 of 100 retrieved in 288 ms